Zaključenje likvidacionog postupka nad pravnim licem EUROBIH Društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu, promet i usluge, export-import d.o.o. Sarajevo

Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 36, 14.05.2014

Općinski sud u Sarajevu objavljuje slijedeći

 

OGLAS

 

1. Zaključuje se likvidacioni postupak nad pravnim licem "EUROBIH"  Društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu, promet i usluge, export-import d.o.o. Sarajevo, ul. Hadži-Idrizova br. 9.
2. Razrješava se dužnosti likvidatora HADŽIOMEROVIĆ EDIN iz Sarajeva.
3. Po pravosnažnosti ovog Rješenja, navedeno pravno lice brisat će se iz Registra Općinskog suda u Sarajevu, koje je upisano u matični broj subjekta broj 1-15742.
4. Ovo Rješenje ima se objaviti u "Službenim novinama Federacije BiH".
5. Troškovi likvidacionog postupka padaju na teret pravnog lica.

Broj 65 0 L 400473 13 L
08. maja 2014. godine
Sarajevo
(O-430/14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: