Zaključenje stečajnog postupka nad pravnim licem Hotelsko ugostiteljsko turističko preduzeće Cer a.d. Prnjavor

Datum objave: 31.08.2016. 14:14 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske, Broj 73, 30.08.2016

Okružni privredni sud u Banjoj Luci, ste čajni sudija Midho Vukalić, rješavajući u stečajnom postupku nad pravnim licem: Hotelsko ugostiteljsko turističko preduzeće “Cer” a.d. Prnjavor, Kulaši bb, van ročišta, 19.8.2016. godine donio je sljedeće


RJEŠENJE


I - Zaključuje se stečajni postupak nad pravnim licem: Hotelsko ugostiteljsko turističko preduzeće “Cer” a.d. Prnjavor, Kulaši bb.
II - Ovo rješenje s razlozima zaključenja stečajnog postupka objaviće se u “Službenom glasniku Republike Srpske”.
III - Nalaže se sudskom registru da na osnovu pravosnažnog rješenja izvrši brisanje stečajnog dužnika iz registra.
IV - Ovlašćuje se stečajni upravnik Lazo Tomić iz Banje Luke da zastupa stečajnu masu stečajnog dužnika u svim postupcima koji se vode pred sudovima i drugim državnim organima.

Obrazloženje
Rješenjem Okružnog privrednog suda u Banjoj Luci, broj: 57 0 St 099148 12 St, od 12.7.2013. godine, otvoren je ste čajni postupak nad pravnim licem HUTP “Cer” a.d. Prnjavor.
Oglas o otvaranju ste čajnog postupka objavljen je u “Službenom glasniku Republike Srpske”, broj: 63/13, od 26.7.2013. godine, i na oglasnoj tabli Suda.
Navedenim rješenjem o otvaranju ste čajnog postupka zakazano je ispitno i izvještajno ročište za 15.10.2013. godine, u 9,00 časova. Međutim, zbog nemogućnosti stupanja stečajnog upravnika u posjed imovine stečajnog dužnika i materijalno-fi nansijske dokumentacije, kao i upravljanja stečajnim dužnikom, stečajni upravnik nije bio u mogu ćnosti da ispita zaprimljene
prijave potraživanja povjerilaca i da se o istima izjasni, niti je bio u mogućnosti da sačini izvještaj o materijalno-fi nansijskom stanju stečajnog dužnika i razlozima tog stanja ste čajnog dužnika zbog čega je stečajni upravnik predložio da se navedeno ispitno i izvještajno ročište odgodi. Sud je prihvatio prijedlog stečajnog upravnika i odgodio zakazano ročište, jer nisu
bile ispunjene zakonske procesne pretpostavke za njegovo održavanje. Stečajnog upravnika da uđe u posjed stečajnog dužnika sprečavala su lica - zaposlenici, koja su se nalazila u posjedu stečajnog dužnika, tako da je stečajni upravnik ušao u posjed istog uz asistenciju policije. Prvo ispitno i izvještajno ročište održano je 12.2.2014. godine. Oglas o održavanju ovog ročišta objavljen je u “Službenom glasniku Republike Srpske”, broj 1/14, od 15.1.2014. godine, i na oglasnoj tabli Suda. Na ovom ročištu stečajni upravnik je ispitao zaprimljene prijave potraživanja povjerilaca i izložio izvještaj o materijalno- fi nansijskom stanju stečajnog dužnika i uzrocima tog stanje, te predložio Skupštini povjerilaca da usvoji sljedeće odluke: da Skupština usvoji navedeni izvještaj; da se unovči imovina stečajnog dužnika i namire povjerioci; da se izvrši revizija poslovanja stečajnog dužnika od momenta privatizacije do otvaranja stečajnog postupka; da se imovina unovči uslovno, tj. da se kupac obaveže da nastavi i zadrži poslovnu djelatnost najmanje pet godina; da preuzme najmanje 20 radnika
stečajnog dužnika i zadrži u radnom odnosu najmanje pet godina; da pravo na kupovinu imovine stečajnog dužnika imaju pravna lica koja su registrovana i bave se istom djelatnošću najmanje tri godine; da se poslovna djelatnost nastavi do unovčenja imovine; da se dva poslovna prostora u Prnjavoru unovče bez navedenih uslova i da se unovčenje izvrši po odredbama Zakona o stečajnom postupku i Zakona o izvršnom postupku. Skupština povjerilaca nije usvojila izvještaj stečajnog upravnika sa prijedlogom odluka.

Sud je svojim rješenjem broj: 57 0 St 099148 12 St, od 25.7.2014. godine, usvojio izvještaj i dao saglasnost na navedeni prijedlog odluka stečajnog upravnika.
Nakon unovčenja imovine ste čajnog dužnika, 30.5.2016. godine, održano je ročište za glavnu diobu. Skupština povjerilaca je usvojila izvještaj stečajnog upravnika i završni račun sa prijedlogom glavne diobe. Sud je dao saglasnost na prijedlog diobe. Svojim podnescima od 15.6. i 29.6.2016. godine ste čajni upravnik je dostavio Sudu dokaze o izvršenoj diobi.
Prema izvještaju stečajnog upravnika, proizilazi sljedeće stanje u pogledu procjene i unovčenja imovine stečajnog dužnika, te podjele stečajne mase:
- knjigovodstvena vrijednost ukupne imovine iznosi 5.509.287,00 KM,
- procijenjena vrijednost imovine iznosi 4.851.251,00 KM,
- nepokretna imovina sa inventarom unov čena je za iznos od 2.230.930,00 KM,
- ostali prilivi u stečajnom postupku iznose 39.733,00 KM i odnose se na prihode od usluga u iznosu od 27.330 KM i prihode od zakupa u iznosu od 12.053,00 KM,
- ukupni prilivi ostvareni u stečajnom postupku iznose 2.270.663,00 KM,

- troškovi stečajnog postupka iznose 365.983,00 KM, od čega se iznos od 156.722,00 KM odnosi na troškove ste čajnog postupka, a iznos od
209.261,00 KM odnosi na dugove stečajne mase, 

- ukupno prijavljena potraživanja povjerilaca iznose 4.416.348,08 KM,
- priznata i utvrđena potraživanja povjerilaca iznose 3.012.779,81 KM,
od čega razlučni povjerioci 1.477.583,00 KM, viši isplatni red 108.005,00 KM i opšti isplatni red 1.421.184,13 KM,
- potraživanje izlučnog povjerioca je priznato u iznosu od 6.007,00 KM,
- osporena potraživanja povjerilaca iznose 1.403.568,27 KM,
- razlučni i izlučni povjerioci namireni su u iznosu od 1.409.710,55 KM, što čini 95,40% priznatih potraživanja,
- steč ajni povjerioci višeg isplatnog reda namireni su u iznosu od 108.005,00 KM, što čini 100% priznatih potraživanja,
- stečajni povjerioci opšteg isplatnog reda namireni su u iznosu od 238.735,09 KM, što čini 16,8% priznatih potraživanja,
- rezervisana sredstva za sudske sporove koji nisu okon čani iznose 92.891,81 KM, dok rezervisana sredstva za troškove okon čanja ovog stečajnog postupka iznose 61.987,28 KM.

Pošto nisu pravosnažno završeni svi sudski i drugi pravni postupci u kojima je stečajni dužnik tužilac, predlagač ili tražilac izvršenja, a odnose se na stečajnu masu, stečajni upravnik će zastupati stečajnu masu pred sudskim i drugim državnim organima sve do pravosnažnog okončanja ovih postupaka, a radi se o sljedećim postupcima: parničnom postupku broj: 57 0 Ps 109951 14 Ps, koji se vodi pred Okružnim privrednim sudom u Banjoj Luci po tužbi tužioca “Asset Investment” N.V. Curaco, AN protiv tuženog stečajnog dužnika, radi utvrđenja, v.s. 409.965,29 KM; izvršnom postupku broj: 57 0 V 114706 15 V, koji se vodi pred Okružnim privrednim sudom u Banjoj Luci, po prijedlogu za izvršenje tražioca izvršenja stečajnog dužnika protiv izvršenika Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, radi potraživanja u iznosu od 111.229,30 KM; parničnom postupku broj: 57 0 Ps 110195 14 Ps, koji se vodi pred Okružnim privrednim sudom u Banjoj Luci po tužbi tužioca Jugović Ognjena i dr. protiv tuženog stečajnog dužnika, radi utvrđenja, v.s. 50,00 KM; upravnom postupku koji se vodi pred Republičkom upravom za geodetske i imovinsko-pravne poslove Republike Srpske - Područna jedinica Prnjavor, pod brojem: 21.36/475-13/15, po zahtjevu stečajnog dužnika radi
utvrđivanja prava svojine na nepokretnostima; parničnom postupku koji se vodi pred Okružnim privrednim sudom u Banjoj Luci, pod brojem: 57 0 Ps 106516 13 Ps, po tužbi tužioca Muratović Dušanke i dr. protiv tuženog stečajnog dužnika, radi utvr đivanja nedopuštenosti izvršenja; i krivi čni postupak koji se vodi pred Osnovnim sudom Prnjavor, pod brojem: 78 0
K 022587 16 K, po zahtjevu stečajnog dužnika, odnosno optužnici Javnog tužilaštva Republike Srpske protiv optuženih Jugovi ć Ognjena, Jugović Nebojše i Muratović Dušanke.
Arhivu stečajnog dužnika preuzeo je kupac imovine stečajnog dužnika.
Sud je odredio reviziju završnog računa koji je izvršila revizorska kuća “Financig” d.o.o. Brčko Distrikt. Revizorski izvještaj je pozitivan i ukazuje na zakonito materijalno-fi nansijsko poslovanje stečajnog dužnika. Kako su u toku postupka sprovedene sve radnje vezane za unov čenje
imovine stečajnog dužnika, te kako su povjerioci namireni u svojim potraživanjima prema raspoloživoj stečajnoj masi, to su se stekli uslovi za zaključenje stečajnog postupka u smislu člana 131. Zakona o stečajnom postupku (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 26/10 - Prečišćeni tekst), pa je Sud, na osnovu navedenog zakonskog propisa, stečajni postupak zaključio.
Na osnovu navedenog, odlučeno je kao u izreci Rješenja.


Ste čajni sudija,
Midho Vukalić, s.r.


Pravna pouka
Protiv ovog rješenja stečajni povjerioci i stečajni dužnik mogu izjaviti žalbu Višem privrednom sudu u Banjoj Luci u roku od osam dana nakon proteka pet radnih dana od objavljivanja Rješenja u “Službenom glasniku Republike Srpske”. Žalba se izjavljuje putem ovog suda (član 11. stav 2. u vezi sa članom 12. stav 3).


(57 0 St 99148 12 St-su)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: