Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Štampanje obrazaca za biračka mjesta, izborne komisije i Glavni centar za brojanje i štampanje postera za biračka mjesta i izborne komisije

Datum objave: 17.07.2020. 13:32 / Izvor: Akta.ba, 03.07.2020.

CENTRALNA IZBORNA KOMISIJA

SREDIŠNJE IZBORNO POVJERENSTVO

 

Na osnovu člana 64. stav (1) tačka b), člana 70., a u vezi člana 32. stav (1) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH" broj 39/14) i člana 8. Poslovnika Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH" br. 29/18 i 25/20), na preporuku Komisije za nabavku od 26.06.2020. godine, Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je na 32. sjednici održanoj 02.07.2020. godine, donijela

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

(1)          Okvirni sporazum za nabavku usluga LOT 3 - Štampanje obrazaca za biračka mjesta, izborne komisije i Glavni centar za brojanje i štampanje postera za biračka mjesta i izborne komisije dodjeljuje se ponuđaču „Grafika Šaran" d.o.o. Sarajevo, Srđana Aleksića br. 28, 71 000 Sarajevo.

(2)          Ponuda ponuđača iz stava (1) ove odluke zadovoljava sve uslove utvrđene u predmetnom postupku provedenom putem otvorenog postupka.

(3)          Ponuđaču iz stava (1) ove odluke, će biti dodjeljen okvirni sporazum na ukupnu vrijednost u iznosu od 82.500,00 KM bez PDV, odnosno 96.525,00 KM sa PDV, na period do jedne godine.

(4)          Okvirni sporazum će se dodijeliti u skladu sa elementima Ponude, te uslovima i kriterijima utvrđenim u obavještenju o nabavci i Tenderskoj dokumentaciji.

(5)          Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazlož enje

Postupak javne nabavke proveden je putem otvorenog postupka. Obavještenje o nabavci objavljeno je na portalu Javnih nabavki, broj obavještenja: 794-1-281-3-8/20 od 23.05.2020. godine. Primljene su dvije prihvatljive ponude ponuđača „Grafika Šaran" d.o.o. Sarajevo, i Grupe ponuđača: „Grafomark" d.o.o Laktaši predstavnik grupe, „JU Službeni glasnik RS", Banja Luka i „Dnevne nezavisne novine" d.o.o Banja Luka.

Komisija za nabavku imenovana Rješenjem broj: 07-2-16-3-108-2/20 od 13.02.2020. godine izvršila je pregled i ocjenu ponuda (Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda broj: 07-2-16-3-108-10/20 od 26.06.2020. godine je u prilogu ove odluke) i utvrdila da je ponuda ponuđača „Grafika Šaran" d.o.o. Sarajevo prihvatljiva, budući da je u skladu sa zahtjevima iz predmetne tenderske dokumentacije i u okviru budžeta planiranog za predmetnu nabavku.

Komisija je uputila preporuku Centralnoj izbornoj komisiji BiH za izbor najpovoljnijeg ponuđača i dodjelu okvirnog sporazuma na iznosu od 82.500,00 KM bez PDV, odnosno 96.525,00 KM sa PDV koja je snižena za 8,66 % u postupku e-aukcije u odnosu na početnu ponuđenu cijenu.

Uzimajući u obzir navedeno, odlučeno je kao u dispozitivu ove odluke.

 

Pouka o pravnom lijeku: Žalba se izjavljuje Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine u pisanoj formi u tri primjerka neposredno ili preporučenom poštanskom pošiljkom u roku od deset (10) dana od dana prijema ove odluke.

 

Broj: 07-2-16-3-108-26/20

Sarajevo, 02.07.2020. godine

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: