Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Materijal za zubnu tehniku za potrebe Specijalističkog centra Dentalna klinika Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci

Datum objave: 23.07.2020. 09:53 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 23.07.2020.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

862-1-1-65-5-113/20


Broj obavještenja o nabavci 862-1-1-65-3-84/20

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv UNIVERZITET U BANJOJ LUCI
IDB/JIB 4401017720006
Kontakt osoba Tanja Babić
Adresa Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Opština/Grad Banja Luka (Banja Luka)
Telefon (051) 326-004
Faks (051) 326-009
Elektronska pošta marina.viskovic@unibl.org
Internet adresa www.unibl.org

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 2.c. Djelatnost

Obrazovanje

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Dodjeljuje se okvirni sporazum za

Više lotova

II 2.a-1. Redni brojevi lotova za koje se dodjeljuje okvirni sporazum

5, 7, 8, 9

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojim je zaključen okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

91650,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Javna nabavka stomatološkog materijala za potrebe pružanja stomatoloških usluga u Specijalističkom centru
„Dentalna klinika“ Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci


II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka i isporuka stomatološkog materijala za potrebe pružanja stomatoloških usluga u Specijalističkom
centru „Dentalna klinika“ Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu
  33141800-8 Zubarski potrošni materijal
  33631600-8 Antiseptici i dezinficijensi


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Da

III 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje okvirni sporazum

5


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Javna nabavka hirurškog konca za potrebe Specijalističkog centra „Dentalna klinika“ Medicinskog fakulteta
Univerziteta u Banjoj Luci.

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka i isporuka hirurškog konca za potrebe Specijalističkog centra „Dentalna klinika“ Medicinskog
fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci.

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33141800-8 Zubarski potrošni materijal


II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Navedeno u Tenderskoj dokumentaciji.

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

8200,00

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

15.7.2020. - 15.7.2021.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Univerzitet u Banjoj Luci, OJ Medicinski fakultet – Dentalna klinika, Univerziteski grad, Bulevar vojvode Petra
Bojovića 1A, Banja Luka.

IV ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAЅUMA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA 4403661990009 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli okvirnog sporazuma

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

10406,05

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporasuma

15.7.2020.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

10406,05

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

10406,05

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog okvirnog sporasuma?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje okvirni sporazum

7


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Javna nabavka zuba za potrebe Specijalističkog centra „Dentalna klinika“ Medicinskog fakulteta Univerziteta u
Banjoj Luci

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka i isporuka zuba za potrebe Specijalističkog centra „Dentalna klinika“ Medicinskog fakulteta
Univerziteta u Banjoj Luci.

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33141800-8 Zubarski potrošni materijal


II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Navedeno u Tenderskoj dokumentaciji.

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

930,00

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

20.7.2020. - 20.7.2021.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Univerzitet u Banjoj Luci, OJ Medicinski fakultet – Dentalna klinika, Univerziteski grad, Bulevar vojvode Petra
Bojovića 1A, Banja Luka.

IV ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAЅUMA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 DENTAL SM 4400781770003 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli okvirnog sporazuma

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

1020,00

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporasuma

20.7.2020.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

1020,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

1020,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog okvirnog sporasuma?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje okvirni sporazum

8


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Javna nabavka materijala za zubnu tehniku za potrebe Specijalističkog centra „Dentalna klinika“ Medicinskog
fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka i isporuka materijala za zubnu tehniku za potrebe Specijalističkog centra „Dentalna klinika“
Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci.

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33141800-8 Zubarski potrošni materijal


II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Navedeno u Tenderskoj dokumentaciji.

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

25800,00

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

20.7.2020. - 20.7.2021.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Univerzitet u Banjoj Luci, OJ Medicinski fakultet – Dentalna klinika, Univerziteski grad, Bulevar vojvode Petra
Bojovića 1A, Banja Luka.

IV ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAЅUMA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 DENTAL SM 4400781770003 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli okvirnog sporazuma

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

24091,00

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporasuma

20.7.2020.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

24091,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

24091,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog okvirnog sporasuma?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje okvirni sporazum

9


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Javna nabavka borera i igala za potrebe Specijalističkog centra „Dentalna klinika“ Medicinskog fakulteta
Univerziteta u Banjoj Luci

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka i isporuka borera i igala za potrebe Specijalističkog centra „Dentalna klinika“ Medicinskog fakulteta
Univerziteta u Banjoj Luci.

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33141800-8 Zubarski potrošni materijal


II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Navedeno u Tenderskoj dokumentaciji.

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

18600,00

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

20.7.2020. - 20.7.2021.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Univerzitet u Banjoj Luci, OJ Medicinski fakultet – Dentalna klinika, Univerziteski grad, Bulevar vojvode Petra
Bojovića 1A, Banja Luka.

IV ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAЅUMA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 TOTALDENT 4403431990000 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli okvirnog sporazuma

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

21043,09

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporasuma

20.7.2020.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

21043,09

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

21043,09

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog okvirnog sporasuma?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: