Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Odluka o izboru ponuđača neposrednom pogodbom i davanju saglasnosti na zaključenje ugovora o osnivanju prava građenja na nekretninama u vlasništvu Grada Tuzla

Datum objave: 23.07.2020. 11:08 / Izvor: Akta.ba, 05.05.2020.

Na osnovu člana 22. stav 2. i člana 363. tač. 1. Zakona o stvarnim pravima („Službene novine FBiH“,br. 66/13. i 100/13.), članova 13. i 35. Zakona o principima lokalne samouprave („Službene novine FBiH“, broj 49/06), člana 13. stav (1) Odluke o opterećenju zemljišta s pravom građenja na lokalitetu Poslovne zone Kreka Sjever u Tuzli putem javnog nadmetanja – licitacije („Službeni glasnik Grada Tuzla“, broj 11/19. i 1/20.), člana 13. stav 2. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, općina i gradova („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj 17/14.) i člana 6.  Statutarne odluke o organizaciji Grada Tuzla u skladu sa Zakonom o Gradu Tuzla („Službeni glasnik Grada Tuzla“, broj 1/14., 3/15., 7/15. i 12/15.), Gradsko vijeće Grada Tuzla, na sjednici od 5. maja 2020. godine, donosi

 

 

ODLUKU
o izboru najpovoljnijih ponuđača neposrednom pogodbom i davanju saglasnosti na zaključenje ugovora o osnivanju prava građenja na nekretninama u vlasništvu Grada Tuzla

 

 

Član 1.

Utvrđuje se da su po Javnom oglasu o opterećenju zemljišta pravom građenja na lokalitetu Poslovne zone „Kreka Sjever“ u Tuzli putem javnog nadmetanja – licitacije, objavljenom na oglasnoj tabli Gradske uprave Tuzla dana 07.02.2020.godine, web stranici Grada Tuzla dana 07.02.2020.godine i u dnevnom listu „Dnevni list“ dana 10.02.2020. godine, te licitaciji održanoj dana 03.03.2020. godine, najpovoljniji ponuđači u postupku opterećenja pravom građenja nekretnina u vlasništvu Grada Tuzla putem neposredne pogodbe (u daljem tekstu: najpovoljniji ponuđač), sljedeći:

a)  za nekretninu u Regulacionom planu označenu pod brojem 9, odnosno označenu kao k.č. broj 1474, zv. Polje, ostalo neplodno zemljište,  površine 3435 m , upisane u PL broj 245 KO

Tuzla IV, u posjedu Grada Tuzla s dijelom od 1/1 i u zk. uložak broj: 2845 KO Tuzla IV, u vlasništvu Grada Tuzla s dijelom od 1/1, najpovoljnija ponuda u postupku opterećenja nekretnine pravom građenja postignuta putem neposredne pogodbe je ponuda ponuđača „HEEZ TRANSPORT“ doo Tuzla, s cijenom mjesečne zakupnine u iznosu od 30,00 KM bez PDV-a.

b)  za nekretninu u Regulacionom planu označenu pod brojem 10, odnosno označenu kao k.č. broj 1478, zv. Polje, ostalo neplodno zemljište,  površine 3637 m , upisane u PL broj 245 KO  Tuzla IV, u posjedu Grada Tuzla s dijelom od 1/1 i u zk. uložak broj: 458 KO Tuzla IV u vlasništvu Grada Tuzla s dijelom od 1/1, najpovoljnija ponuda u postupku opterećenja nekretnine pravom građenja postignuta putem neposredne pogodbe je ponuda ponuđača „HEEZ TRANSPORT“ doo Tuzla, s cijenom mjesečne zakupnine u iznosu od 32,00 KM bez PDV-a.

 

Član 2.

  1. (1)  Daje se saglasnost Gradonačelniku Grada Tuzla ili drugom licu koje ovlasti Gradonačelnik, da sa najpovoljnijim ponuđačem iz člana 1. ove Odluke zaključi ugovor o osnivanju prava građenja na predmetnim nekretninama, po naknadi (mjesečnoj zakupnini) iz člana 1. ove Odluke, u formi notarski obrađene isprave.
  2. (2)  Ugovor iz prethodnog stava ovog člana, zaključit će se u roku od 30 dana od dana donošenja ove
  3.  

Odluke, a ukoliko najpovoljniji ponuđač ne zaključi ugovor u ovom roku, smatrat će se da je odustao od zaključenja ugovora o osnivanju prava građenja.

(3) Troškove izrade i notarske obrade ugovora o osnivanju prava građenja, kao i pripadajućeg poreza na promet nepokretnosti, snosi nosilac prava građenja.

 

Član 3.

Najpovoljniji ponuđač iz člana 1. ove Odluke, dužan je prilikom zaključenja ugovora o osnivanju prava građenja, vlasniku zemljišta - Gradu Tuzla predati notarski obrađenu mjeničnu izjavu i bjanko trasiranu akceptiranu mjenicu (mjenica bez protesta) s tim da mjenični dužnik (trasat) može biti samo banka, kao sredstvo obezbjeđenja plaćanja zakupnine za vrijeme trajanja prava građenja, koje sredstvo će se dostaviti Službi za ekonomski razvoj, poduzetništvo i poljoprivredu.

 

Član 4.

(1) Najpovoljniji ponuđač iz člana 1. ove Odluke, kao nosilac prava građenja, dužan je zakupninu na ime naknade za zemljište plaćati mjesečno, po fakturi ispostavljenoj od strane Službe za ekonomski razvoj, poduzetništvo i poljoprivredu do 5. u mjesecu za prethodni mjesec, a obaveza plaćanja zakupnine teče od dana zaključivanja ugovora o pravu građenja.

(2) Uplaćena kapara najpovoljnijeg ponuđača se uračunava kao unaprijed plaćena zakupnina.

(3) Iznos zakupnine se usklađuje jednom godišnje s ostvarenom stopom godišnje inflacije ili deflacije na način da se plaćena zakupnina iz prethodne godine uvećava ili smanjuje za ostvarenu stopu inflacije ili deflacije u toj godini, a korigovana zakupnina će se primjenjivati u tekućoj godini.

(4) Ukoliko nosilac prava građenja kasni s plaćanjem zakupnine dva mjeseca uzastopno, vlasnik nekretnine će aktivirati instrument obezbjeđenja plaćanja.

(5) Ukoliko je kašnjenje s plaćanjem zakupnine duže od tri mjeseca uzastopno, smatrat će se da je nosilac prava građenja jednostrano raskinuo zaključeni ugovor te će se donijeti odluka o ukidanju zasnovanog prava građenja, a nosilac prava građenja se obavezuje da će po pozivu vlasnika zemljišta – Grada Tuzla pristupiti zaključenju notarski obrađenog sporazumnog raskida zaključenog ugovora o osnivanju pravu građenja.

(6) Odluku o ukidanju prava građenja iz prethodnog stava ovog člana donosi Gradsko vijeće Tuzla, na prijedlog Gradonačelnika Grada Tuzla, a po inicijativi Službe za ekonomski razvoj, poduzetništvo i poljoprivredu.

(7) Ukoliko nastupe činjenice iz stava (5) ovog člana i ukoliko se nosilac prava građenja ne odazove pozivu vlasnika zemljišta – Grada Tuzla za pristupanje zaključenja notarski obrađenog sporazumnog raskida zaključenog ugovora o osnivanju pravu građenja, nosilac prava građenja će neopozivo izjaviti da je saglasan da vlasnik zemljišta – Grad Tuzla može u posebnoj notarski obrađenoj ispravi, na zapisnik kod notara dati izjavu o jednostranom raskidu ugovora, zbog nastupanja uslova za raskid istog, odnosno proteka roka za dobrovoljno izvršenje obaveze te da je ujedno nosilac prava građenja saglasan da se upisano pravo građenja briše iz zemljišne knjige i ovlašćuje vlasnika zemljišta – Grad Tuzlu da podnese zahtjev za brisanje upisanog prava građenja.

(8) U slučaju raskida ugovora zbog neplaćanja zakupnine za utvrđeno pravo građenja na nekretnini koja je predmet ugovora o osnivanju prava građenja, a na kojoj nekretnini je započeta gradnja, objekta ili je objekt već izgrađen, vlasnik zemljišta - Grad Tuzla nema obavezu obeštećenja nosioca prava građenja.

 

Član 5.

(1)  Nosilac prava građenja je u obavezi da u roku od 15 (petnaest) dana od dana zaključenja ugovora o osnivanju prava građenja od nadležne službe gradske uprave zatraži dopunu rješenja o urbanističkoj saglasnosti sa svim potrebnim podacima koji su relevantni za odobravanje građenja.

(2)  U izuzetnim slučajevima, zbog opravdanih okolnosti koje nadležna služba cijeni u svakom konkretnom slučaju, rok iz prethodnog stava ovog člana može biti i duži, ali ne duži od 30 dana.

(3)  U slučaju proteka roka iz stava (1) i (2) ovog člana, smatrat će se da je nosilac prava građenja jednostrano raskinuo zaključeni ugovor te će o proteku pomenutog roka, Služba za prostorno uređenje i zaštitu okoline obavijestiti Gradsko pravobranilaštvo Tuzla i Službu za ekonomski razvoj, poduzetništvo i poljoprivredu u cilju donošenja odluke o ukidanju prava građenja.

(4)  Ukoliko nosilac prava građenja ne ispuni uslove iz člana 5. Odluke o opterećenju zemljišta s pravom građenja na lokalitetu Poslovne zone Kreka Sjever u Tuzli putem javnog nadmetanja – licitacije („Službeni glasnik Grada Tuzla“, broj 11/19. i 1/20.) ili u postupku izdavanja urbanističke saglasnosti ne pribavi okolinsku dozvolu izdatu od strane nadležnog ministarstva za slučaj kada namjena građevine ili drugi zahvat u prostoru može imati značajan uticaj na okolicu i kada se nalazi na spisku objekata za koju je potrebno dobiti okolinsku dozvolu od nadležnog ministarstva, donijet će se odluka o ukidanju zasnovanog prava građenja a nosilac prava građenja se obavezuje da će po pozivu vlasnika zemljišta pristupiti zaključenju notarski obrađenog sporazumnog raskida zaključenog ugovora o osnivanju pravu građenja.

(5)  Odluku o ukidanju prava građenja, iz prethodnog stava, donosi Gradsko vijeće Tuzla, na prijedlog Gradonačelnika Grada Tuzla, a po inicijativi

Službe za ekonomski razvoj, poduzetništvo i poljoprivredu.

 

Član 6.

Nosilac prava građenja je u obavezi da, nakon pravosnažnosti odobrenja za građenje pribavljenog od strane nadležne službe, započne radove na objektu u roku od 12 mjeseci od dana pravosnažnosti odobrenja za građenje te otvori najmanje jedno radno mjesto na 100 m2 bruto površine građevinske parcele na kojoj je planirana izgradnja poslovnog objekta.

Odobrenje za građenje prestaje važiti ako se s radovima na građevini za koju je izdano odobrenje za građenje ne započne u roku navedenom u prethodnom stavu ovog člana. Važenje odobrenja za građenje može se posebnim rješenjem, po zahtjevu investitora podnesenog najmanje 15 dana prije prestanka važenja tog odobrenja, produžiti za još jednu godinu ako se nisu promijenili uvjeti prema kojima je izdano ranije odobrenje za građenje.

Najpovoljniji ponuđač je dužan u izgrađenom objektu obavljati registrovanu proizvodnu i prerađivačku djelatnost određenu prema Odluci o klasifikaciji djelatnosti BiH 2010 („Službeni glasnik BiH”, br. 47/10.), odnosno „HEEZ TRANSPORT“ doo Tuzla je dužan u izgrađenim objektima na nekretninama iz člana 1. ove Odluke obavljati registrovanu djelatnost naznačenu u Aktuelnom izvodu iz sudskog registra od 25. 12. 2019. godine s navedenom šifrom djelatnosti 22.23-proizvodnja proizvoda od plastičnih masa za građevinarstvo.

Objekt, čija je namjena utvrđena u prethodnom stavu, za koji je izdato odobrenje za građenje, smije se početi koristiti, odnosno staviti u pogon te izdati rješenje za obavljanje djelatnosti po posebnom propisu tek nakon što nadležna služba za upravu izda dozvolu za njenu upotrebu na temelju prethodno izvršenog tehničkog pregleda građevine.

 

Član 7.

(5)

Zabranjuje se najpovoljnijem ponuđaču da zagrijavanje prostorija izgrađenog poslovnog objekta vrši spaljivanjem štetnih i otrovnih nus proizvoda pri proizvodnji finalnog proizvoda svoje djelatnosti, ili da zagrijavanje vrši fosilnim gorivima.

 

Član 8.

(1) Ukoliko nosilac prava građenja ne bude poštovao obavezu iz prethodnog člana, donijet će se odluka o ukidanju zasnovanog prava građenja a nosilac prava građenja se obavezuje da će po pozivu vlasnika zemljišta – Grada Tuzla pristupiti zaključenju notarski obrađenog sporazumnog raskida zaključenog ugovora o osnivanju pravu građenja.

(2) Ukoliko nastupe činjenice iz prethodnog člana ove Odluke i ukoliko se nosilac prava građenja ne  odazove pozivu vlasnika zemljišta – Grada Tuzla za pristupanje zaključenja notarski obrađenog sporazumnog raskida zaključenog ugovora o osnivanju pravu građenja, nosilac prava građenja će neopozivo izjaviti da je saglasan da vlasnik zemljišta – Grad Tuzla može, u posebnoj notarski obrađenoj ispravi, na zapisnik kod notara dati izjavu o jednostranom raskidu ugovora, zbog nastupanja uslova za raskid istog, odnosno proteka roka za dobrovoljno izvršenje obaveze te da je ujedno nosilac prava građenja saglasan da se upisano pravo građenja briše iz zemljišne knjige i ovlašćuje vlasnika zemljišta – Grad Tuzlu da podnese zahtjev za brisanje upisanog prava građenja.

(3) Grad Tuzla će, u roku od 30 dana od dana raskida ugovora, pozvati nosioca prava građenja da o svom trošku i riziku ukloni započete izvedene objekte ili dijelove objek(a)ta.

(4) Odluku iz stava (1) ovog člana donosi Gradsko vijeće Tuzla, na prijedlog Gradonačelnika Grada Tuzla, a po inicijativi Službe za ekonomski razvoj, poduzetništvo i poljoprivredu

 

Član 9.

Ukoliko je do raskida ugovora o osnivanju prava građenja došlo krivicom nosioca prava građenja prije isteka vremenskog perioda na koji je zaključen te ukoliko pravo građenja prestane odreknućem nosioca prava građenja, vlasnik nekretnine - Grad Tuzla nema obavezu obeštećenja nosioca prava građenja.

 

Član 10.

Uspostavljeno pravo građenja može se prenositi na druge osobe i opteretiti samo uz prethodnu pisanu saglasnost Gradskog vijeća Tuzla.
Nosilac prava građenja koji je ostvario pravo građenja ne može se odreći tog prava bez saglasnosti Grada Tuzla, kao vlasnika nekretnine koja je opterećena.

 

Član 11.

Nakon zaključenja ugovora o osnivanju prava građenja, nosilac prava građenja će se uvesti u posjed nekretnine na kojoj je to pravo građenja uspostavljeno, o čemu će se sastaviti zapisnik.

 

Član 12.

(1) Nakon zaključenja ugovora o uspostavi prava građenja, zadužuje se Služba za prostorno uređenje i zaštitu okoline za praćenje realizacije dijela ugovora koji se odnosi na pribavljanje neophodnih dozvola za gradnju objekta.

(2) Služba za ekonomski razvoj, poduzetništvo i poljoprivredu se zadužuje za praćenje realizacije zaključenih ugovora o pravu građenja u dijelu koji se odnosi na blagovremenu uplatu zakupnina za nekretnine opterećene pravom građenja utvrđene u članu 1. ove Odluke, kao i u dijelu kojim je utvrđena djelatnost koja će se obavljati u objektu radi čije je izgradnje uspostavljeno

pravo građenja te obaveze zapošljavanja, a na način kako je to regulisano u članu 6. ove Odluke.

 

Član 13.

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a ista će se objaviti u „Službenom glasniku Grada Tuzla“.

 

GRAD TUZLA

Gradsko vijeće
Broj: 01/27-A-5212-2020

5. maj 2020. godine

PREDSJEDAVAJUĆI Nataša Perić

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: