Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Kancelarijski materijal i tiskanica

Datum objave: 23.07.2020. 11:53 / Izvor: Akta.ba, 17.07.2020.

Univerzitetski klinički centar Tuzla

 

Broj: 02-448-12/19 Datum: 17.7.2020.godine

 

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b). člana 70. stav 1, 2, 3 i 6. a u vezi sa članom 73. Stav 3) tačka (c) Zakona o javnim nabavkama („SI. Glasnik BiH", broj 39/14), (u daljem tekstu: Zakon) člana 39. internog Pravilnika o javnim nabavkama broj: 01-8-4-1/15 od 02.07.2015.godine. u skladu sa članom 45. Statuta Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla (prečišćeni tekst), u vezi sa zapisnikom o pregledu i ocjeni ponuda broj: 02-448-8/20 od 28.5.2020.godine. (u daljem tekstu: zapisnik) u otvorenom postupku javne nabavke roba-nabavka kancelarijskog materijala i tiskanica, objavljenom na portalu javnih nabavki pod brojem: 867-1-1-52-3-43/20 od 14.4.2020. godine i u Službenom glasniku Bil i broj: 22. V.D. Direktor je donio

 

ODLUKU

o dodjeli Okvirnog sporazuma drugorangiranom ponuđaču

 

I

Okvirni sporazum za javnu nabavku kancelarijskog materijala i tiskanica . za Lot 5 i Lot 6 dodjeljuje se ponuđaču

R&S d.o.o. Sarajevo

koji je dostavio ponudu u iznosu do 3.350,00 KM, bez PDV-a odnosno Lot 5: 2.050,00 KM bez PDV-a i Lot 6: 1.300,00 KM bez PDV-a.

 

II        

Prijedlog okvirnog sporazuma dostavit će se na potpis izabranom ponuđaču iz tačke 1 ove odluke zajedno sa ostalim lotovima za koje je izabran kao najpovoljniji ponuđač u predmetnom postupku.

 

III      

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Obrazloženje

nabavka kancelarijskog materijala i tiskanica pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 02-448-1/20 od 02.04.2020.godine. putem otvorenog postupka objavljenog na portalu javnih nabavki pod brojem: 867-1-1-52-3-43/20 od 14.4.2020. godine i u Službenom glasniku BiH broj: 22. U ostavljenom roku ponude je dostavilo ukupno 6 (šest) ponuđača. Nakon javnog otvaranja ponuda Komisija za javne nabavke je izvršila pregled dostavljenih ponude te utvrdila kvalifikovanost i tehničku prihvatljivost pristiglih ponuda da bi nakon toga sačinila rang listu ponuđača kako je sve decidno navedeno u zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda broj: 02-448-8/20 od 28.5.2020.godine.

 

Nakon Sto je postupak okončan donoSenjem odluke o izboru najpovoljnijih ponuđača, ponuđač Defter d.o.o. Sarajevo nije u predviđenom roku dostavio dokaze iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama. U skladu sa odredbama člana 72 stav 3) tačka (a) Zakona, prema utvrđenoj rang listi drugoplasirani ponuđač je R&S d.o.o. Sarajevo te se okvirni sporazum dodjeljuje ovom ponuđaču. Shodno naprijed navedenom odlučeno je kao u dispozitivu.

 

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove odluke može se podnijeti žalba Ugovornom organu najkasnije u roku od 10 dana od dana prijema ove odluke.

 

VD DIREKTOR

Prof.dr.med.sci. Vahid Jusufović

 

Dostaviti:

1 х Ponuđačima

1 х web

1 х a/a

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: