Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Usluge održavanja računalne opreme i uredskih pisača

Datum objave: 11.05.2021. 12:29 / Izvor: Akta.ba, 06.05.2021.

Hrvatska pošta Mostar

Uprava Društva

Dj.br: 10-4-31-1605-8/21

Mostar, 6. 5. 2021.godine

 

Na temelju članka 70. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH" broj 39/14) Uprava Društva Hrvatske pošte d.o.o. Mostar, na 261. sjednici dana 6. 5. 2021. donijela je

 

ODLUKU

o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja

 

1.Prihvaća se preporuka povjerenstva za provođenje Otvorenog postupka odabira najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu usluge održavanja računalne opreme i uredskih pisača.

2.Ugovor se dodjeljuje ponuditelju: OPTIMA d.o.o. Mostar.

3.Nakon što ova odluka postane konačna, sa odabranim ponuditeljem sklopit će se Okvirni sporazum na razdoblje od 24 mjeseca i u iznosu od 20.000,00 KM bez PDV-a, sukladno uvjetima nadmetanja.

4.Odabrani ponuditelj je dužan u roku od pet dana od dana primitka ove odluke dostaviti originale ili ovjerene kopije dokumenata iz točke 7. tenderske dokumentacije. Dokumenti moraju biti dostavljeni putem pošte ili izravno na protokol Ugovornog tijela najkasnije peti dan po primitku odluke o odabiru, u radnom vremenu Ugovornog tijela (do 16 sati), te za Ugovorno tijelo nije relevantno na koji su način poslani.

5.Ova odluka objavit će se na internet/web stranici Društva istovremeno sa upućivanjem iste sudionicima u postupku javne nabave, u skladu sa člankom 70. stavak (6) Zakona o javnim nabavama.

Obrazloženje

Nakon raspisanog Otvorenog postupka objavljenog na Portalg javne nabave br. 286-1-2-83-3-26/21 od 22. 3. 2021. godine u postupku odabira najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu usluge održavanja računalne opreme i uredskih pisača, ponudu je dostavio sljecjeći ponuditelj:

1. OPTIMA d.o.o. Mostar, čija cijena iznosi 20.000,00 KM bez PDV-a. U postupku pregleda ponuda utvrđeno je da:

Ponuda ponuditelja, OPTIMA d.o.o. Mostar, ispunjava formalno pravne, ekonomske i tehničke uvjete, odnosno zahtjeve Ugovornog tijela, te je kao takva prihvatljiva za Ugovorno tijelo i može biti predmet vrednovanja sukladno tenderskoj dokumentaciji.

Odabir najpovoljnijeg ponuditelja temelji se na kriteriju najniža cijena sukladno članku 64. stavak 1. pod b) 2 Zakona.

Sukladno članku 3. st. 3. Pravilnika o uvjetima i načinu korištenja e-aukcije u slučaju jedne prihvatljive ponude e-aukcija nije provedena, nego se postupak okončava u skladu sa člankom 69. Zakona.

Postupajući po preporuci povjerenstva utvrđeno je da je za najpovoljnijeg ponuditelja, za nabavu usluge održavanja računalne opreme i uredskih pisača, odabran ponuditelj OPTIMA d.o.o. Mostar.

Na temelju navedenog odlučeno je kao u izreci.

Pouka o pravnom lijeku

Protiv ove odluke može se uložiti žalba u roku od 10 (deset) dana od dana zaprimanja sukladno čl. 101. st. 1 t. d) Zakona o javnim nabavama BiH.

Žalba se ulaže u pisanoj formi Ugovornom tijelu na način propisan čl. 99. Zakona o javnim nabavama.

Direktor – predsjednik uprave Mate Rupčić

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: