Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava Tekući transfer drugim nivoima vlasti i fondovima - Transfer za sanaciju zdravstvenih ustanova u FBiH

Datum objave: 14.05.2021. 13:23 / Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 37, 12.05.2021.

Na osnovu člana 26. stav (1) i člana 37. Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 4/21), na prijedlog Federalnog ministarstva zdravstva, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 265. sjednici, održanoj 06.05.2021. godine, donosi
 

ODLUKU

O USVAJANJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA SA KRITERIJIMA RASPODJELE SREDSTAVA "TEKUĆI TRANSFER DRUGIM NIVOIMA VLASTI I FONDOVIMA - TRANSFER

ZA SANACIJU ZDRAVSTVENIH USTANOVA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE" UTVRĐENIH BUDŽETOM FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2021. GODINU FEDERALNOM MINISTARSTVU ZDRAVSTVA

 

I.

Usvaja se Program utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transfer drugim nivoima vlasti i fondovima - Transfer za sanaciju zdravstvenih ustanova u Federaciji Bosne i Hercegovine", utvrđenih u razdjelu 20. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 4/21), ekonomski kod 614100, u iznosu od 60.000.000,00 KM.

 

II.

Odobrava se raspodjela sredstava iz tačke I. ove odluke zdravstvenim ustanovama u Federaciji Bosne i Hercegovine čiji je osnivač Federacija Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacija BiH), tipa sveučilišno-kliničkih bolnica, kao i općim i kantonalnim bolnicama u Federaciji Bosne i Hercegovine, kao i Domu zdravlja Bihać i to kako slijedi:

Zdravstvena ustanova

Iznos sredstava - KM

1

2

KB Bihać

1.400.000,00

OB Sanski Most

360.000,00

KB Orašje

500.000,00

Univerzitetsko-klinički centar Tuzla

12.000.000,00

OB Gračanica

500.000,00

KB Zenica

3.610.000,00

OB Tešanj

720.000,00

KB Goražde

1.000.000,00

Hrv. bolnica "Dr. Fra Mato Nikolić"

800.000,00

KB Travnik

1.100.000,00

OB Jajce

400.000,00

OB Bugojno

300.000,00

Sveučilišna klinička bolnica Mostar

18.000.000,00

RMC "Dr. Safet Mujić"

1.230.000,00

OB Konjic

480.000,00

KB "Dr. fra M. Sučić" Livno

700.000,00

Klinički centar Univerziteta u Sarajevu

12.000.000,00

OB Prim dr. Abdulah Nakaš

1.900.000,00

DZ Bihać

3.000.000,00

Ukupno

60,000,000.00

 

Svrha programa
 

Poduzimanje mjera i aktivnosti s ciljem osiguranja pružanja zdravstvenih usluga sekundarnog i tercijernog nivoa zdravstvene zaštite oboljelima od COVID-19 i sprječavanju i ublažavanju njegovih posljedica na zdravlje ljudi u javnim zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač Federacija BiH, tipa sveučilišno-kliničkih bolnica, kao i općim i kantonalnim bolnicama u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Osiguravanje dostignutog nivoa, kao i unaprjeđenje standarda sigurnosti i kvaliteta zdravstvenih usluga sekundarnog i tercijernog nivoa zdravstvene zaštite koje se pružaju pacijentima s cijelog teritorija Federacije BiH kroz održavanje i poboljšanje likvidnosti javnih zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Federacija BiH, tipa sveučilišno-kliničkih bolnica, kao i općim i kantonalnim bolnicama u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Pomoć za izgradnju ili rekonstrukciju Doma zdravlja Bihać.

 

Sadržaj programa
 

U okviru ovog programa sredstva će se koristiti za medicinski tretman oboljelih, nabavku lijekova i drugog potrošnog materijala, nabavke neophodne medicinske opreme, medicinskih sredstava, dezinfekcionih sredstava i druge zaštitne opreme neophodne u situaciji borbe protiv globalne pandemije izazavane koronavirusom (COVID-19). Također, sredstvima transfera će se izmiriti dio dospjelih obaveza po osnovu nabavke lijekova i drugog potrošnog materijala, te servisiranje i zanavljanje neophodne medicinske opreme zbog dotrajalosti, neophodnih za osiguravanje kontinuiteta u pružanju zdravstvenih usluga u javnim zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač Federacija BiH, tipa univerzitetsko-kliničkih bolnica kao i općim i kantonalnim bolnicama u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Izgradnja novog ili rekonstrukcija postojećeg objekta Doma zdravlja u Bihaću.

 

Kriteriji za raspodjelu sredstava
 

Kriteriji za raspodjelu sredstava transfera su:

- Odluka o preuzimanju osnivačkih prava nad sveučilišno-kliničkim bolnicama u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 67/13) kojom je Parlament Federacije Bosne i Hercegovine preuzeo osnivačka prava nad sva tri klinička centra u Federaciji BiH: Klinički centar Univerziteta u Sarajevu, JZU Univerzitetsko-klinički centar Tuzla i Sveučilišna klinička bolnica Mostar.

- Prosječni prihod zdravstvene ustanove od obaveznog zdravstvenog osiguranja ostvaren u periodu 2018.-2019. godina (KM) kao pokazatelj obima izvršenih usluga u svakoj od zdravstvenih ustanova tipa općih i kantonalnih bolnica u Federaciji Bosne i Hercegovine.

- Iznos neizmirenih obaveza prema dobavljačima na dan 31.12.2020. godine zdravstvenih ustanova tipa univerzitetsko-kliničkih bolnica.

 

Organizacije koje primaju transfer
 

Javne zdravstvene ustanove definirane u tabeli u stavu (1) ove tačke.

 

III.

Isplata sredstava iz tačke II. ove odluke za ustanove tipa općih i kantonalnih bolnica i Doma zdravlja Bihać vršit će se jednokratno, a isplata sredstava ustanovama tipa sveučilišno-kliničkih bolnica vršit će se kvartalno.

 

IV.

Federalno ministarstvo zdravstva će najkasnije u roku od 15 dana, od dana stupanja na snagu ove odluke, zaključiti pojedinačne ugovore o dodjeli sredstava sa korisnicima iz tačke II. ove odluke kojima su sredstva dodijeljena.

 

V.

Ugovorima iz tačke IV. će se bliže definirati način isplate, kao i način izvještavanja o utrošenim sredstvima.

 

VI.

Federalno ministarstvo zdravstva će o utrošenim sredstvima iz tačke II. ove odluke izvijestiti Vladu Federacije Bosne i Hercegovine.

 

VII.
Za realizaciju ove odluke zadužuju se Federalno ministarstvo zdravstva i Federalno ministarstvo finansija/Federalno ministarstvo financija, svako u okviru svojih nadležnosti.

 

VIII.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V. broj 797/2021
06. maja 2021. godine
Sarajevo

 


Premijer
Fadil Novalić, s. r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: