Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Redovni servis, održavanje i dijelovi službenog vozila u garanciji marke Opel

Datum objave: 18.05.2021. 13:12 / Izvor: Akta.ba, 14.05.2021.

BOSNA I HERCEGOVINA

AGENCIJA ZA LIJEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA

 

Broj: 11-16.6-1600-6/21

Datum: 04.05.2021. godine

 

Na temelju člana 64. stav (1) tačka b), člana 70. stava (1), (3) i (6) Zakona o javnim nabavkama („SI. glasnik BiH“, broj 39/14), na preporuku Komisije za javnu nabavku u skladu sa Zapisnikom o ocjeni konačne ponude broj: 11-16.6-1600-5/20 od 29.04.2020. godine, u postupku javne nabavke usluge: Dijelovi i redovni servis i održavanje službenog vozila u garanciji marke "Opel", direktor Agencije za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine donosi

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Član 1.

Prihvaća se preporuka Komisije za javne nabavke u skladu sa Zapisnikom o ocjeni konačnih ponuda broj: 11-16.6-1600-5/20 od 29.04.2020. godine, te se ugovor za javnu nabavku usluge: Dijelovi i redovni servis i održavanje službenog vozila u garanciji marke "Opel", dodjeljuje ponuđaču “AC Nešković” d.o.o. Bijeljina PJ Banja Luka, Ul. Knjaza Miloša bb, Banja Luka, ID broj 4400329240005, za ponuđenu cijenu od 6.055,29 KM bez PDV-a odnosno 7.084,68 KM s popustom i PDV-om, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.

Član 2.

Prijedlog ugovora o nabavci dostavit će se na potpis izabranom ponuđaču “AC Nešković” d.o.o. Bijeljina PJ Banja Luka, u roku od 5 dana, računajući od dana od kada je jedini ponuđač obaviješten o izboru najpovoljnije ponude.

Član 3.

Za izvršenje ove odluke zadužuje se Sektor za fmansijske poslove i Sektor za pravne i opšte poslove.

Član 4.

Ova odluka objavit će se na web-stranici \wvw.a 1 mbih.цоv.ba istovremeno s upućivanjem ponuđaču koji je sudjelovao u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

Član 5.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su sudjelovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. stav (2) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

 

Obrazloženje

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 11- 16.6-1600-1/21 od 19.03.2021. godine. Javna nabavka je provedena pregovaračkim postupkom bez objave obavještenja. Upućen je poziv dobavljaču “AC Nešković” d.o.o. Banja Luka, kao jedinom ponuđaču koji može da ispunjava tražene uslove u skladu sa članom 21. tačka c) i članom 28. stav (1) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine te članom 34. Zakona o autorskim i srodnim pravima (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, broj 63/10). 

Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 5.128,21 KM (slovima: pethiljadastotinudvadesetosam i 21/100 KM).

Komisija za javnu nabavku imenovana je Odlukom broj: 11-16.6-1600-2/21 od 19.03.2020. godine.

Zapisnikom komisije broj 11-16.6-1600-4/21 od 19.04.2021 .godine konstatovano je daje ponuđač kvalifikovan za pružanje tražene usluge u skladu sa zahtjevima Tenderske dokumentacije, te je isti pozvan na pregovore. U toku pregovora, na osnovu dostavljene ponude. Komisija je sa ponuđačem uspostavila i razjasnila uslove ugovora, što je konstatovano u nvedenom zapisniku, kako slijedi: „Utvrđenoje daje početna ponuda dostavljena na vrijeme i uredno zapakovana, koričena, ovjerena i numerisana.“

Pregovarano je o ekonomskim aspektima ugovora s ciljem da se umanji ukupna cijena data u inicijalnoj ponudi. Cijena u inicijalnoj ponudi koja je ponuđena je 7.871,87 KM bez PDV-a. Komisija je zatražila smanjenje cijene ili eventualno bolje uslove servisiranja-kraće vrijeme odziva po zahtjevu za servis.

Shodno navedenom konačna ponuda od ponuđača “AC Nešković” d.o.o. Banja Luka je povoljnija na način da se smanjila cijena ukupne ponude, odnosno daje dat popust u iznosu od 672,81 KM.

Komisija je Zapisnikom broj 11.16-1600-5/21 od 29.04.2021. godine, konstatovala daje ponuđač “AC Nešković” d.o.o. Banja Luka na vrijeme dostavio konačnu ponudu i u skladu sa postignutim dogovorima.

Komisija za javnu nabavku 29.04.2021. godine, dostavila je Zapisnik o ocjeni konačne ponude broj: 11.16-1600-5/21,sa izvještajem o ocjeni ponude i preporukom o izboru najpovoljnijeg ponuđača, u postupku javne nabavke usluge: Dijelovi i redovni servis i održavanje službenog vozila u garanciji marke "Opel".

Komisija za javnu nabavku je izvršila otvaranje ponuda i ocjenu prispjelih konačnih ponuda, o čemu je sačinila odgovarajuće zapisnike, u kojima je utvrđeno sljedeće: da je ukupan broj pristiglih ponuda 1 (jedan), da je blagovremeno zaprimljena jedna ponuda i da je ponuda ponuđača “AC Nešković” d.o.o. Banja Luka prihvatljiva.

RANG-LISTA OCIJENJENIH PONUDA

Red.

broj

Naziv ponuđača

bez PDV-a (KM)

Sa popustom i PDV-om (KM)

Broj bodova

Najpovoljniji uslovi

6.055,29

7.084,68

100,00

1

”AC Nešković” d.o.o. Banja Luka

6.055,29

7.084,68

100,00

 

U postupku donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija pravilno i potpuno izvršila ocjenu kvalificiranosti ponuđača te ocjenu pristigle ponude, u skladu sa kriterijima iz tenderske dokumentacije.

U postupku ocjene provedenog postupka, rukovodilac ugovornog organa nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu koji bi eventualno bili osnov za neprihvaćanje preporuke Komisije za javne nabavke. Naime, u postupku je ocijenjeno daje Komisija u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim 

nabavkama Bosne i Hercegovine, podzakonskim aktima, internim aktima i tenderskom dokumentacijom.

Izabrani ponuđač “AC Nešković” d.o.o. Banja Luka je izabran primjenom kriterija najniže cijene, koja je ponuđena u iznosu od 6.055,29 KM bez PDV-a, odnosno 7.084,68 KM s PDV- om.

Iz navedenih razloga, primjenom člana 64. stav (1) tačka b) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine, odlučeno je kao u dispozitivu.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove odluke.

 

Dostaviti:

1.         Ponuđaču,

2.         Komisiji za javne nabavke

3.         Sektoru za finansijske poslove

4.         Sektoru za pravne i opšte poslove

5.         web-stranica

6.         a/a

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: