Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 09.08.2021. 15:50

Transformator za ŠPO

Izvor: Akta.ba, 06.08.2021.

ŽELjEZNICE REPUBLIKE SRPSKE A.D.       

DOBO J

 

Broj:V-5.13914   /21

Dana: J 4, 08. Š1 .godine.

Na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH", broj 39/14) i člana 54. Statuta Željeznica RS A.D. Doboj - Doboj, v.d. Generalnog direktora d o n o s i:

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

I             

Prihvata se Preporuka (br.protokola U-5.13762/21 od 02.08.2021.godine) Komisije Željeznica RS A.D. Doboj - Doboj za sprovođenje javnog nadmetanja za nabavku transformatora za ŠPO (Konkurentski zahtjev za dostavu ponude - prvi put - K-14/2021), da se zaključi Ugovor o nabavci transformatora za ŠPO, sa ponuđačem „ENPRO"D.O.O.- BIJELjINA, Ponuda navedenog ponuđača je kvalifikovana i ista je u ekonomskom i tehničkom smislu prihvatljiva za Ugovorni organ, a što je u skladu sa članom 64. stav (1) tačka b) Zakona o javnim nabavkama. Ukupna vrijednost Ponude iznosi 15.942,00 KM bez poreza na dodatu vrijednost.

 

II            

Broj zaprimljenih ponuda: 2 (dvije) ponude.

Ponuđač „ENPRO"D.O.O.- BIJELjINA se kvalifikovao u okviru ovog javnog nadmetanja, tj. dostavio je zahtijevanu dokumentaciju traženu predmetnom Tenderskom dokumentacijom. Ukupna vrijednost Ponude navedenog ponuđača iznosi 15.974,04 KM bez poreza na dodatu vrijednost. Analizom ponude ponuđača „ENPRO"D.O.O.- BIJELjINA jednoglasno je konstatovano da je Ponuda u tehničkom i ekonomskom smislu prihvatljiva za Ugovorni organ i u okviru procijenjene vrijednosti nabavke iz Odluke o pokretanju postupka nabavke broj 1-4.11857/21 od 02.07.2021.godine, koja iznosi 15.980,00 KM bez poreza na dodatu vrijednost.

Nadalje, kod ponude ponuđača „ENPRO"D.O.O.- BIJELjINA konstatovane su greške koje su isključivo računske prirode, tj. nastale množenjem jedinične cijene i količine, i to kako slijedi:

U tabeli broj 2: Mjesto isporuke: Sekcija ETP Banja Luka,:

-Stavka redni broj: 1. u koloni br. 8 ukupna cijena po stavci bez PDV-a upisan je iznos 1.219,48 KM a treba da stoj i 1.219,52 KM.

-Stavka redni broj: 1. u koloni br. 9 ukupna cijena po stavci sa PDV-om upisan je iznos 1.426,79 KM a treba da stoj i 1.426,84 KM.

-Ukupna vrijednost bez PDV-a stoji 1.646,04 KM, a treba da stoji 1.646,08 KM

-Ukupna vrijednost sa PDV-om stoji 1.925,87 KM, a treba da stoji 1.925,91 KM REKAPITULACIJA

Ukupna vrijednost ponude bez PDV-a stoji 15.974,04 KM, a treba da stoji 15.974,08 KM. Ukupna vrijednost ponude sa PDV-om stoji 18.689,63 KM, a treba da stoji 18.689,67 KM.

Ponuđač „DRVOTEKSD.O.O.- BEJ1A ZEMLjA, UŽICE se kvalifikovao u okviru ovog javnog nadmetanja, tj. dostavio je zahtijevanu dokumentaciju traženu predmetnom Tenderskom dokumentacijom. Ukupna vrijednost Ponude navedenog ponuđača iznosi 8.168,00 € bez poreza na dodatu vrijednost, preračunato po zvaničnom kursu Centralne banke BiH (1€= 1,95583 KM) ukupno iznosi 15.975,22 KM.

Analizom ponude ponuđača „DRVOTEKS"D.O.O.- BELA ZEMLjA, UŽICE jednoglasno je konstatovano da je Ponuda u tehničkom i ekonomskom smislu prihvatljiva za Ugovorni organ i u okviru procijenjene vrijednosti nabavke iz Odluke o pokretanju postupka nabavke broj I- 4.11857/21 od 02.07.2021.godine, koja iznosi 15.980,00 KM bez poreza na dodatu vrijednost.

Dana 23.07.2021.godine, pod brojem protokola U-5. 13162/21, upućen je Zahtjev za pisanu saglasnost za ispravku računskih grešaka ponuđaču „ENPRO"D.O.O.- BIJELjINA, sa rokom dostave najkasnije do 26.07.2021 .godine do 12,00 časova.

Dana 23.07.202 J.godine, pod brojem protokola 13162-1/21, ponuđač „ENPRO"D.O.O.-BIJELjINA je dostavio zahtjevanu Saglasnost za ispravku računskih grešaka.

U skladu sa članom 3. Odluke o pokretanju postupka javne nabavke transformatora za ŠPO, dana 28.07.2021.godine zakazala „E-aukciju" za dan 30.07.2021.godine, sa početkom u 10,00 časova.

Prema pisanoj informaciji Agencije za javne nabavke BiH od 30.07.2021.godine, konstatovano je da je postupak predmetne nabavke „E-aukcijom" uspješno završen, a u predviđenom terminu bili su prijavljeni slijedeći ponuđači: „ENPRO"D.O.O.- BIJELjINA i „DRVOTEKSD.O.O.- BELA ZEMLjA, UŽICE.

Izvještaj o toku i završetku „E-aukcije" u predmetnom nadmetanju sačinjen dana 30.07.2021.godine u 10,41 časova, potvrđuje daje konačna rang lista ponuđača koji su učestvovali u „E-aukciji" slijedeća: „ENPRO"D.O.O.- BIJELjINA sa konačnom cijenom 15.942,00 KM bez poreza na dodatu vrijednost i „DRVOTEKS"D.O.O.- BELA ZEMLjA, UŽICE sa konačnom cijenom 15.958,00 KM bez poreza na dodatu vrijednost.

Dana 30.07.2021.godine pod brojem protokola U-5.13633/21 upućen je Zahtjev za dostavljanje Obrazca sa Konačnom ukupnom cijenom Ponude i cijene svih pozicija, umanjene tokom „E- aukcije", najpovoljnijem ponuđaču „ENPRO"D.O.O.- BIJELjINA.

Dana 30.07.2021.godine, zavedeno podbrojem protokola U-5.13633-1/21, zaprimili smo putem taP- a skeniran Obrazac sa Konačnom ukupnom cijenom Ponude i cijene svih pozicija, koje su u skladu sa „E-aukcijom" od ponuđača „ENPRO"D.O.O.- BIJELjINA.

 

III          

Ugovorni organ je dana 08.07.2021. godine objavio Obavještenje o nabavci predmetne robe pod brojem 1373-7-1-131-3-69/21 na Portalu javnih nabavki i na veb-stranici Ugovornog organa, a na osnovu Odluke o pokretanju postupka javne nabavke, broj: 1-4.11857/21 od 02.07.2021.godine, procijenjena vrijednost nabavke iznosi 15.980,00 KM bez poreza na dodatu vrijednost.

 

IV          

Zadužuje se Sektor za nabavku i prodaju Doboj, da nakon dobijanja ove Odluke provede dalju zakonsku proceduru, te izvrši objavljivanje Odluke na svojoj šeć-stranici, shodno odredbi člana 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj: 39/14). 

 

V

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

PRAVNA POUKA:

Protiv ove Odluke može se izjaviti Žalba Ugovornom organu, u pisanoj formi, direkgno ili se podnosi preporučenom pošiljkom, u tri primjerka, najkasnije 5 dana od prijema ove Odluke.

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: