Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 10.08.2021. 07:45

Radovi na uklanjanju i izmještanju privremenih objekata

Izvor: Akta.ba, 30.07.2021.

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA BRATUNAC 

-NAČELNIK-

 

Ul.Trg Miloša Obilića br.8 Bratunac, 

tel.+387(56)41-01-76; 

faks:+387(56)41-03-37: 

e-mail:bratopst@teol.net

www.opstinabratunac.com

 

Broj: 02-020-57-21/21

 Datum:16.07.2021.god.

 

Na osnovu člana 70. st. 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH", broj 39/14), člana 10 Pravilnika o postupku direktnog sporazuma u Opštinskoj upravi Bratunac br.02-020-370/14 („Službeni Bilten opštine Bratunac" br. 4/2014) i člana 67 Statuta opštine Bratunac („Sl.Glasnik opštine Bratunac" br.10/2017), u postupku javne nabavke radova „Radovi na uklanjanju i izmještanju privremenih objekata", Načelnik opštine donosi:

 

ODLUKU

O IZBORU NAJPOVOLjNIJEG PONUĐAČA

 

Član 1.

Prihvata se prijedlog cijene i ugovor za javnu nabavku radova „Radovi na uklanjanju i izmještanju privremenih objekata" dodjeljuje se ponuđaču ZGR „AVRAM" iz Bratunca za ponuđenu cijenu od 5.990,00 KM, bez PDV-a.

 

Član 2.

Prijedlog ugovora o nabavci dostaviće se na potpis izabranom ponuđaču ZGR „AVRAM" iz Bratunca.

 

Član 3.

Ugovor će se zaključiti na način predviđen članom 12 Pravilnika o postupku direktnog sporazuma u Opštinskoj upravi Bratunac br.02-020-370/14 (Službeni Bilten opštine Bratunac br. 4/2014).

 

Član 4.

Ova odluka objaviće se na veb-stranici opštine Bratunac www.opstinabratunac.com istovremeno sa upućivanjem ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

 

Član 5.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. Zakona o javnim nabavkama.

 

OBRAZLOŽENjE

Postupak javne nabavke radova „Radovi na uklanjanju i izmještanju privremenih objekata" pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 02-020-57-21/21 od 05.07.2021. godine.

Javna nabavka provedena je putem direktnog sporazuma.

Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je: 6.000,00 KM.

Pismeni zahtjev za dostavu prijedloga cijena upućen je jednom ponuđaču ZGR „AVRAM" iz Bratunca. Prijedlog cijene po upućenom pozivu br.5/21 primljen je 14.07.2021.god. Ukupna ponuđena cijena bez PDV-a je: 5.990,00 KM bez PDV-a.

Na osnovu dostavljenog prijedloga cijene utvrđeno je da je ponuđač kvalifikovan da uredno izvrši predmetnu nabavku i da je ponudio prihvatljivu cijenu za ovu javnu nabavku.

U vezi navedenog a primjenom odredbi Pravilnika o postupku direktnog sporazuma u Opštinskoj upravi Bratunac br.02-020-370/14 („Službeni Bilten opštine Bratunac" br. 4/2014) odlučeno je kao u dispozitivu ove Odluke.

 

NAČELNIK OPŠTINE

Srđan Rankić,dipl.pravnik

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: