Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 10.08.2021. 08:33

Web geografski informacioni sistem

Izvor: Akta.ba, 05.08.2021.

REPUBLIKA SRPSKA GRAD ZVORNIK

GRADONAČELNIK

 

Svetog Save 124,75400 Zvornik,

tel: 056 232 200,

faks 056 232 221,

www.qradzvornik.orq,

e-mail: zvornik@teol.net

 

Broj: 02-360-30/21 

Datum: 05.08.2021. godine

 

Na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH", broj: 39/14), člana 82. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS", broj: 97/16 i 36/19), člana 34. stav 1. Pravilnika o primjeni Zakona o javnim nabavkama BiH Grada Zvornik („Službeni glasnik Grada Zvornik", broj: 2/16) i člana 41. i 51. Statuta Grada Zvornik - Prečišćen tekst („Službeni glasnik grada Zvornik", broj: 5/17), Gradonačelnik grada Zvornik, d o n o s i

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

I

U otvorenom postupku za izbor najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku: „Nabavka i održavanje veb geografskog informacionog sistema" objavljenom na portalu javnih nabavki broj: 70-1-1-29-3-50/21, dana 24.06.2021. godine, prijavili su se sledeći ponuđači:

 

1. „MapSoft" d.o.o. Beograd,

2. Grupa ponuđača: „AMGeosolutions" d.o.o Banja Luka i „Advanced geospatial solutions" d.o.o. Novi Sad,

3. „GIS Soft" d.o.o Brčko i

4. „IQ centar" Nemanja Jović s.p. Bijeljina.

 

II

Nakon razmatranja prijava koje ispunjavaju uslove za nabavku oglašenih roba „Nabavka i održavanje veb geografskog informacionog sistema" i provedene „e-aukcije" najpovoljniji ponuđač je „IQ centar" Nemanja Jović s.p. Bijeljina.

 

III

Ponuđač iz člana ll. ove Odluke ocijenjen je kao najpovoljniji jer je za navedene robe dostavio najnižu cijenu tehnički zadovoljavajuće ponude. Sa izabranim ponuđačem biće zaključen okvirni sporazum na tri godine u ukupnom iznosu od 34.500,00 KM bez PDV-a. Rok za isporuku je 60 radnih dana, a održavanje platforme i tehnička podrška od 3 godine. Plaćanje se vrši u roku od 30 dana od dana ispostavljanja fakture.

Protiv ove odluke svaki od kandidata - ponuđača koji nije izabran ima pravo da podnese žalbu u roku od deset (10) dana od dana prijema. Žalba se podnosi Kancelariji za razmatranje žalbi putem Ugovornog organa u pisanoj formi u tri primjerka.

 

 

GRADONAČELNIK

Zoran Stevanović

 

DOSTAVLjENO:

1. „MapSoft" d.o.o. Beograd,

2. „AMGeosolutions" d.o.o Banja Luka,

3. „GIS Soft" d.o.o Brčko,

4. „IQ centar" Nemanja Jović s.p. Bijeljina,

5. Zoran Erić - „Veb-stranica Gradske uprave Grada Zvornik",

6. Službeni glasnik Gradske uprave Zvornik i

7. Arhiva.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: