Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 11.08.2021. 09:22

Usluge stručno-tehničkog nadzora nad izvođenjem građevinskih radova rehabilitacije putnog pravca Srbac - Prnjavor - Teslić u dužini od ssa 82,9 km

Izvor: Akta.ba, 10.08.2021.

Javno preduzeće "Putevi Republike Srpske"

 

 

Broj: 02-01-JH-4881/20       

05.08.2021. godine

 

Na osnovu člana 64. stav (1) tačka b), člana 70. stavovi (1), (3) i (6) Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik BiH" broj: 39/14) i članova 46. i 48. Pravilnika o javnim nabavkama JP "Putevi PC" d.o.o. Banja Luka, na preporuku Komisije za nabavku u postupku javne nabavke usluga "Stručno-tehnički nadzor nad izvođenjem građevinskih radova rehabilitacije putiog pravca Srbac - Prnjavor - Teslić u dužini od ssa 82,9 km", referenca 167/20, v.d. Direktor je donio

 

ODLUKU

O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

 

Član 1.

Prihvata se Izvještaj i preporuka Komisije za nabavku broj: 02-01-JH-4881/20 od 04.08.2021. godine i ugovor za javnu nabavku usluga "Stručno-tehnički nadzor nad izvođenjem građevinskih radova rehabilitacije putnog pravca Srbac - Prnjavor - Teslić u dužini od ssa 82,9 km", referenca 167/20, dodjeljuje Grupi ponuđača "RADIS" d.o.o. Istočno Sarajevo, "Institut za saobraćaj i komunikacije" d.o.o. Sarajevo i "PPG" d.o.o. Sarajevo, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču nakon e-aukcije održane dana 28.07.2021. godine, za ponuđenu cijenu od 204.483,21 KM (bez PDV-a), 239.245,35 KM (sa PDV-om), ponuda broj: 065/21 od 11.02.2021. godine.

 

Član 2.

Prijedlog ugovora o nabavci biće dostavljen na potpis izabranoj Grupi ponuđača no isteku roka od 15 dana od dana obavještavanja ponuđača o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

 

Član 3.

Za izvršenje ove Odluke zadužuje se i ovlašćuje Sektor za tehničke poslove.

 

Član 4.

Ova Odluka će se objaviti na veb stranici www.putevirs.com istovremeno sa upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama.

 

Član 5.

Ova Odluka se dostavlja ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. stav (2) Zakona o javnim nabavkama.

 

Obrazloženje

Postupak javne nabavke je pokrenut Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 02-01-JH-4881/20 od dana 20.11.2020. godine. Javna nabavka je provedena putem otvorenog postupka. Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 205.128,21 KM. Obavještenje o nabavci broj: 750-1-2-173-3-274/20 je poslato na objavljivanje i objavljeno na Portalu javnih nabavki dana 25.12.2020. godine. Komisija za nabavku je iienovana Rješenjem v.d. Direktora broj: 02-01-JH-4881/20 od 26.11.2020. godine.

Na osnovu rezultata provedenog otvorenog postupka javne nabavke, Ugovorni organ je dana 09.03.2021. godine donio Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača, kojom se ugovor za U postupku donošenja ove Odluke posebno su cijenjene činjenice da je Komisija za nabavku pravilno i potpuno izvršila ocjenu kvalifikovanosti ponuđača, te ocjenu prispjelih ponuda u skladu sa kriterijumom za dodjelu ugovora iz tenderske dokumentacije.

U postupku ocjene provedenog postupka nisu nađeni razlozi, nepravilnosti, niti propusti u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije. Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija za nabavku u svemu pravilno postupila, te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, internim aktima i tenderskom dokumentacijom.

Uvidom u priloženu dokumentaciju nesporno je da je izabrana Grupa ponuđača najbolje ocijenjeni ponuđač na osnovu izabranog kriterijuma "najniže cijene", sa konačnom cijenom nakon e-aukcije i cijenama ostalih ponuđača kako slijedi:

 

Naziv i sjedište ponuđača

Ponuđena cijena bez PDV-a

Ponuđena cijena sa PDV-om

1.

Grupa ponuđača "RADIS" d.o.o. Istočno Sarajevo, "Institut za saobraćaj i komunikacije" d.o.o. Sarajevo i "PPG" d.o.o. Sarajevo

204.483,21 KM

239.245,35 KM

2.

Grupa ponuđača "HKP Consulting" d.o.o. Banja Luka i "IGH" d.o.o. Mostar

204.689,00 KM

239.486,13 KM

3.

Ponuđač "DIVEL" d.o.o. Sarajevo

205.128,21 KM

240.000,00 KM

 

Grupa ponuđača "RADIS" d.o.o. Istočno Sarajevo, "Institut za saobraćaj i komunikacije" d.o.o. Sarajevo i "PPG" d.o.o. Sarajevo je izabrana primjenom kriterijuma najniže cijene, koja je ponuđena u iznosu od 239.245,35 KM (sa PDV-om).

Iz navedenih razloga, primjenom člana 64. stav 1. tačka b) Zakona o javnim nabavkama i članova 46. i 48. Pravilnika o javnim nabavkama JP "Putevi RS" d.o.o. Banja Luka, odlučeno je kao u članu 1. ove Odluke.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove Odluke. Žalba se podnosi u najmanje 3 (tri) primjerka.

Žalba se izjavljuje Kancelariji za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine, putem ugovornog organa u pisanoj forii direktno, elektronskim putem ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu: Javno preduzeće "Putevi Republike Srpske" društvo sa ograničenom odgovornošću Banja Luka, Trg Republike Srpske 8, 78000 Banja Luka.

 

 

Dostaviti:

-           Ponuđaču "RADIS" d.o.o. Istočno Sarajevo

-           Ponuđaču "DIVEL" d.o.o. Sarajevo

-           Ponuđaču "CPK" d.o.o. Banja Luka

-           Ponuđaču "NKR Consulting" d.o.o. Banja Luka

-           U spis

-           A/A

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: