Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 11.08.2021. 10:33

Ketridži i glave štampača za ID50, odnosno štampača za DP personalizaciju pasoša

Izvor: Akta.ba, 11.08.2021.

 

 

 

 

 

Broj: 15-03-16-5-29-50/21

Datum: 10.8.2021. godine

 

Na osnovu člana 61. Zakona o upravi („Službeni glasnik BiH", br. 32/02, 102/09 i 72/17), člana 70. stav 1. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH", broj 39/14) i člana 19. Zakona o Agenciji za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH", broj 56/08), direktor Agencije za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine donosi

 

O D L U K U

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Član 1.

Najpovoljniji ponuđač u postupku javne nabavke ketridža i glava štampača za ID 50, odnosno DP personalizaciju pasoša, objavljenom na web portalu Agencije za javne nabavke Bosne i Hercegovine, Obavještenje o nabavci broj 1110-7-1-37-3-57/21 od 12.7.2021. godine, koji je proveden postupkom konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda, je „MUEHLBAUER" d.o.o. Banjaluka.

 

Član 2.

Ova odluka se dostavlja ponuđaču u roku od tri (3) dana, a najkasnije u roku od sedam (7) dana od dana donošenja.

 

Član 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

O b r a z l o ž e nj e

Nakon provedenih aktivnosti, Komisija za provođenje postupka nabavke je konstatovala da je rok za dostavljanje ponuda 5.8.2021. godine do 10:00 sati, te da je do navedenog roka na protokol Agencije za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Agencija) pristigla jedna (1) ponuda i to ponuđača „MUEHLBAUER" d.o.o. Banjaluka. Neblagovremenih ponuda nije bilo.

Komisija je prema specifikaciji navedenoj u tenderskoj dokumentaciji, a nakon provedenog postupka analize i ocjene ponuda, izradila Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda, u kojem su detaljno obrazloženi razlozi za izbor najpovoljnijeg ponuđača.

Zapisnički je utvrđeno da ponuda ponuđača „MUEHLBAUER" d.o.o. Banjaluka ispunjava sve zahtjeve u pogledu opisa predmeta nabavke i tehničkih specifikacija, odnosno da je ponuda kvalifikovana i prihvatljiva, a dokumenti su dostavljeni na propisani način kako je to definisano tenderskom dokumentacijom.

nalizom ponude, u postupku sa kriterijumom najniža cijena, Komisija je utvrdila da je ponuda ponuđača „MUEHLBAUER" d.o.o. Banjaluka sa ukupnom cijenom bez PDV-a od 3.931,00 KM, odnosno od 4.599,27 KM sa PDV-om najpovoljnija, te s obzirom da ista u ekonomskom i tehničkom smislu u potpunosti zadovoljava zahtjeve ugovornog organa data je preporuku da se donese odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

Na osnovu prijedloga Komisije odlučeno je kao u dispozitivu ove odluke.

 

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove odluke pravo žalbe ima svaki privredni subjekat koji ima ili je imao interes za dodjelu ugovora o javnoj nabavci i koji učini vjerovatnim da je u konkretnom postupku javne nabavke bila ili je mogla biti prouzrokovana šteta zbog postupanja Agencije, a koje se u žalbi navodi kao povreda zakona i podzakonskih akata od strane ugovornog organa u postupku javne nabavke. Žalba se izjavljuje u roku od pet (5) dana od dana prijema ove odluke. Žalilac izjavljuje žalbu Kancelariji za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine putem ugovornog organa, u pisanoj formi direktno ili preporučenom poštanskom pošiljkom. Žalba se podnosi u dovoljnom broju primjeraka, a koji ne može biti manji od tri (3).

 

D I R E KT O R

Dr. sc. Arif Nanić

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: