Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 11.08.2021. 15:04

Uređenje kancelarijskih prostora u zgradi opštinske uprave opštine Srbac

Izvor: Akta.ba, 15.07.2021.

Na osnovu člana 70. i člana 90. Zakona o javnim nabavkama BiH («Službeni glasnik BiH», broj: 39/14), člana 59. i člana 82. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi («Službeni glasnik Republike Srpske« br. 97/16, 36/19), člana 12. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma («Službeni glasnik opštine Srbac» broj: 3/15, 8/16), člana 63. i člana 91. Statuta opštine Srbac («Službeni glasnik opštine Srbac« br. 5/17, 8/17), Načelnik opštine Srbac donosi

 

O D L U K U

o dodjeli Ugovora o izvođenju radova „Uređenje kancelarijskih prostora u zgradi opštinske

uprave opštine Srbac „, ponuđaču - Preduzetnička radnja - Unutrašnji građevinski

radovi „Keramax„ Nenad Gužvić, s.p.Vlaknica

 

Član 1.

PRIHVATA SE ponuda ponuđača Preduzetničke radnje - Unutrašnji građevinski radovi „Keramax„ Nenad Gužvić, s.p.Vlaknica za izvođenje radova

„Uređenje kancelarijskih prostora u zgradi op- štinske uprave opštine Srbac„ , u ukupnom iznosu od 1.367,00 KM , u koji iznos nije uračunat PDV jer ponuđač nije PDV obveznik.Postupak javne nabavke – Direktni sporazum, putem kojeg je izabran najpovoljniji ponuđač – Izvođač radova, protokolisan je u opštinskoj upravi opštine Srbac pod brojem 02 – 404- 86/21 i proveden je u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama i Pravilnikom o postupku direktnog sporazuma («Službeni glasnik opštine Srbac» broj: 3/15, 8/16).

 

Član 2.

Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviće se u Službenom glasniku opštine Srbac i na internetskoj stranici opštinske uprave opštine Srbac.

 

 

O B R A Z L O Ž E Nj E:

Postupak javne nabavke radova „Uređenje kancelarijskih prostora u zgradi opštinske uprave opštine Srbac „, pokrenut je Odlukom Načelnika opštine br. 02-404-86/21 od 24.05.2021. godine na prijedlog Odjeljenja za opštu upravu .

Nabavka je sastavni dio Plana javnih nabavki opštine Srbac za period do 31.12.2021. godine („Službeni glasnik opštine Srbac„ br. 1/21, 4/21) (redni broj: 34v).

Procjenjena vrijednost nabavke: 1.400,00 KM, u kojiiznos nije uračunat PDV.

Nakon ispitivanja stanja na tržištu predmetnih radova, opština Srbac kao ugovorni organ zatražila je konačnu ponudu za izvođenje predmetnih radova (Zahtjevom za dostavljanje ponuda br. 02-404-86-1/21 od 24.05.2021. godine) od Preduzetničke radnje „ Keramax „ Nenad Gužvić, s.p.Vlaknica.

Do krajnjeg roka za dostavljanje ponuda (31.05.2021. godine do 10,00 časova) na adresu opštine Srbac dostavljena je ponuda ponuđača „Keramax„ Nenad Gužvić, s.p.Vlaknica. Analizom ponude izvršenom dana 14.05.2021. godine od strane Odjeljenja za opštu upravu utvrđeno je da dostavljena ponuda ima sledeće elemente:

1. Unutrašnji građevinski radovi „ Keramax „Nenad Gužvić, s.p.Vlaknica ( ponuda dostavljena dana 28.05.2021. godine u 13,10 časova)

Cijena: 1.367,00 KM , u koji iznos nije uračunat PDV jer ponuđač nije PDV obveznik

Ponuda sadrži svu dokumentaciju traženu Zahtjevom za dostavljanje ponuda br. 02-404-86-1/21 od 24.05.2021. godine te je ista tehnički zadovoljavajuća.

Obzirom da je ponuda ponuđača Preduzetničke radnje

- Unutrašnji građevinski radovi „Keramax„ Nenad Gužvić, s.p.Vlaknica tehnički zadovoljavajuća i da ne prelazi iznos procjenjene vrijednosti nabavke, a nastojeći obezbjediti adekvatnu razmjenu vrijednos- ti za novac, sve u skladu sa odredbama Pravilnika o postupku direktnog sporazuma («Službeni glasnik opštine Srbac» br. 3/15, 8/16), nakon prijema Izvještaja Odjeljenja za opštu upravu o analizi ponude sa preporukom za zaključivanje Ugovora, odlučeno je kao u dispozitivu ove Odluke.

 

Broj: 02–404-86-2/21

Datum: 04.06. 2021. godine

 

NAČELNIK OPŠTINE

Mlađan Dragosavljević, s.r.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: