Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 12.08.2021. 08:55

Radovi na sanaciji dijela puta Gornja Obodnica-Drijenča, MZ Obodnica Gornja

Izvor: Akta.ba, 02.08.2021.

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b)., člana 70. stav 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH", broj 39/14), te na osnovu preporuke Komisije za nabavke, a po provedenom postupku za nabavku radova putem otvorenog postupka, Pomoćnik gradonačelnika za Službu za komunalne poslove izgradnju i poslove mjesnih zajednica, donosi

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Član 1.

Prihvata se preporuka Komisije za nabavke, te se ugovor za nabavku radova na sanaciji putne infrastrukture II, po LOT-ovima, dodjeljuje ponuđačima kako slijedi:

 

- za LOT 1- Nabavka radova na sanaciji puta od šteta uzrokovanih poplavama u MZ Srednja Lipnica ponuđaču "HOLEX" d.o.o. Živinice, sa ponuđenom cijenom od 111.500,00 KM bez PDV-a, odnosno 130.455,00 KM sa uračunatim iznosom PDV-a;

 

- za LOT 2- Nabavka radova na sanaciji dijela puta Gornja Obodnica-Drijenča, MZ Obodnica Gornja, ponuđaču ''RIAL-ŠPED'' d.o.o. Doboj Istok, sa ponuđenom cijenom od 79.730,00 KM bez PDV-a, odnosno 93.284,10 KM sa uračunatim iznosom PDV-a;

 

-za LOT 3- Nabavka radova na sanaciji puta u ulici Zlatana Mešića, Mušinac, MZ Mosnik, ponuđaču ''CESTOTEHNIK'' d.o.o. Tuzla, sa ponuđenom cijenom od 79.487,00 KM bez PDV-a, odnosno 92.999,79 KM sa uračunatim iznosom PDV-a.

 

Član 2.

Ova odluka se dostavlja svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama.

 

Član 3.

Ova odluka će se objaviti na web-stranici ugovornog organa (www.tuzla.ba) istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

 

Obrazloženje

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 05/11-A- 008481-2021 od 05.07.2021.godine.

Postupak nabavke je proveden putem otvorenog postupka za koji je objavljeno Obavještenje o nabavci broj: 1004-1-3-79-3-96/21 objavljeno na Portalu javnih nabavki dana 06.07.2021.godine. Postupak nabavke provela je Komisija za nabavke imenovana Rješenjem broj: 05/11-A-008481-2021 od 05.07.2021.godine.

U toku postupka javne nabavke Komisija je zaprimila pristigle ponude, izvršila nj ihovo otvaranje, te pregled i ocjenu ponuda prema zahtjevima i kriterijima iz tenderske dokumentacije.

U postupku javne nabavke za LOT 1, utvrđeno je sljedeće:

·         da je ukupan broj pristiglih ponuda 7 (sedam);

·         da je blagovremeno zaprimljeno 7 (sedam) ponuda;

·         da nije bilo neblagovremenih ponuda;

·         da je 7 (sedam) ponuda prihvatljivo;

·         da nije bilo neprihvatljivih ponuda.

U postupku javne nabavke za LOT 2, utvrđeno je sljedeće :

·         da je ukupan broj pristiglih ponuda 8 (osam);

·         da je blagovremeno zaprimljeno 8 (osam) ponuda;

·         da nije bilo neblagovremenih ponuda;

·         da je 8 (osam) ponuda prihvatljivo;

·         da nije bilo neprihvatljivih ponuda.

U postupku javne nabavke za LOT 3, utvrđeno je sljedeće :

·         da je ukupan broj pristiglih ponuda 8 (osam);

·         da je blagovremeno zaprimljeno 8 (osam) ponuda;

·         da nije bilo neblagovremenih ponuda;

·         da je 8 (osam) ponuda prihvatljivo;

·         da nije bilo neprihvatljivih ponuda.

 

U postupku donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalifikovanosti ponuđača te ocjenu prispjelih ponuda, u skladu sa kriterijima iz tenderske dokumentacije.

U postupku ocjene provedenog postupka, Ugovorni organ nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za nabavke. Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovoljnijih ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, i tenderskom dokumentacijom.

Uvidom u priloženu dokumentaciju utvrđeno je da su navedeni ponuđači dostavili prihvatljive ponude sa najnižom cijenom, a nakon provedene e-aukcije, za pripadajuće LOT-ove, koje su u skladu sa procjenjenom vrijednošću nabavke. Detaljno obrazloženje razloga za izbor najpovoljnijeg ponuđača, za pripadajuće LOT-ove, navedeno je u Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda te u Zapisniku nakon provedene e-aukcije koji se dostavljaju uz ovu odluku svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku nabavke. Obzirom da je kriterij za dodjelu ugovora najniža cijena odlučeno je kao u članu 1. ove odluke.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove odluke, Uredu za razmatranje žalbi putem ugovornog organa.

 

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Tuzlanski kanton

GRAD TUZLA

Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica

 

Broj: 02/11-A-007948-2021

Tuzla, 02.08.2021. godine

 

 

Pomoćnik gradonačelnika za Službu za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica

mr.sc.Mirela Uljić, dipl.ing.građ.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: