Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 12.08.2021. 10:07

Osiguranje lica - kolektivno kombinovano osiguranje radnika od posljedica nesrećnog slučaja

Izvor: Akta.ba, 11.08.2021.

REPUBLIKA SRPSKA 

REPUBLIČKA UPRAVA ZA GEODETSKE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE BANjALUKA

 

Broj: 21.06/404-45/21

Dana: 11.08.2021. godine

 

Na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama („Spužbeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj 39/14), te člana 80. st. 2. i 3. Zakona o republičkoj upravi Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske", broj 115/18) i Zapisnika o ocjeni ponuda broj 21.06/404-45/21 od 11.08.2021. godine direktor Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, donosi

 

ODLUKU

O IZBORU NAJPOVOLjNIJEG PONUĐAČA ZA LOT 1 Osiguranje lica - kolektivno kombinovano osiguranje radnika od posljedica nesrećnog slučaja

 

1. Nakon okončanog otvorenog postupka javne nabavke za LOT 1 - Osiguranje lica - kolektivno kombinovano osiguranje radnika od posljedica nesrećnog slučaja u postupku nabavke usluga „Osiguranja lica, imovine i motornih vozila", broj 21.06/404-45/21, kao najpovoljnija, izabrana je ponuda ponuđača „OSIGURANjE AURA" a.d. Banja Luka sa ukupnom cijenom ponude od 14.311,50 KM bez uračunatog PDV-a.

 

2. U skladu sa članom 70. stav (6) Zakona odluka će biti objavljena na stranici www.rgurs.org, a istovremeno će se, shodno članu 71. Zakona, uputiti ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke.

 

3. Ugovorni organ će pozvati izabranog ponuđača radi zaključenja ugovora kojim će se regulisati međusobna prava i obaveze u vezi sa predmetnom nabavkom shodno zahtjevima - uslovima Ugovornog organa navedenim u tenderskoj dokumentaciji i zakonskim propisima koji regulišu postupke ugovaranja.

 

Obrazloženje

Dana 23.06.2021. godine Ugovorni organ, Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove je na Portalu javnih nabavki objavio Obavještenje o nabavci broj 164-1-2-45-3-28/21 za nabavku usluga „Osiguranja lica, imovine i motornih vozila". Za navedeni postupak dana 22.07.2021. godine objavljena je Ispravka za obavještenje o nabavci broj 164-1-2-45-8-34/21.

Predmetna nabavka podijeljena je u tri lota, i to: LOT 1: Osiguranje lica - Kolektivno kombinovano osiguranje radnika od posljedica nesrećnog slučaja, LOT 2: Osiguranje motornih vozila i LOTZ: Osiguranje imovine (građevinski objekti, namještaj, računarska, geodetska i ostala oprema).

Ponuđači su mogli dostaviti svoje ponude za jedan lot, više lotova ili sve lotove.

Za svaki lot predviđeno je zaključenje ugovora na period od 12 mjeseci.

Kriterijum za dodjelu ugovora je najniža cijena.

U ostavljenom roku za prijem ponuda, ponude za LOT 1: Osiguranje lica - Kolektivno kombinovano osiguranje radnika od posljedica nesrećnog slučaja su dostavili sljedeći ponuđači:

„ASA OSIGURANJE" d.d. Sarajevo,

„OSIGURANjE AURA" a.d. Banja Luka.

Javno otvaranje ponuda izvršeno je dana 29.07.2021. godine, prema rasporedu, u prostorijama Uprave, što je konstatovano zapisnikom o otvaranju ponuda za LOT 1 broj: 21.06/404-45/21 od 29.07.2021. godine. Zapisnik je, dana 29.07.2021. godine, lično preuzeo predstavnik ponuđača „OSIGURANjE AURA" a.d. Banja Luka koji je prisustvovao otvaranju ponuda. Ponuđaču ,,ASA OSIGURANJE" d.d. Sarajevo je istog dana elektronskom poštom poslat zapisnik na kontakt mejl adresu navedenu u ponudi.

Sažetak primljenih ponuda je sljedeći:

 

Red.br. koverteponuđača

Naziv ponuđača

Ukupna cijena bez PDV-a(КМ)

Popust(КМ)

Ukupnacijena

bez PDV-а s popustom(КМ)

1.

,,ASA OSIGURANJE" d.d. Sarajevo

14.616,00

ne

14.616,00

2.

„OSIGRANJE AURA" а.d. BanjaLuka

14.311,50

ne

14.311,50

Nakon izvršenog otvaranja ponuda Komisija je izvršila provjeru ponuda u smislu računske ispravnosti, pri čemuje utvrđeno da su obje ponude računski ispravne.

Komisija je zatim izvršila provjeru ponuda u smislu ispunjavanja kvalifikacionih uslova traženih tenderskom dokumentacijom. Pregledom ponuda utvrđeno je da ponuda ponuđača ,,ASA OSIGURANJE" d.d. Sarajevo nije prihvatljiva za Ugovorni organ iz razloga što ista nije pripremljena u skladu sa uslovima i zahtjevima iz tenderske dokumentacije, a da je ponuda ponuđača „OSIGURANjE AURA" a.d. Banja Luka prihvatljiva za Ugovorni organ.

Uvidom u ponudu ponuđača „ASA OSIGURANJE" d.d. Sarajevo utvrđeno je da ista nije prihvatljiva za Ugovorni organ iz sljedećeg razloga:

Naime, član 47. Zakona o javnim nabavkama - Ekonomska i finansijska sposobnost, propisuje da Ugovorni organ od ponuđača kao dokaz njegove ekonomske i finansijske sposobnosti između ostalog može tražiti: poslovne bilanse ili izvode iz poslovnih bilansa, za period ne duži od posljednje tri finansijske godine, ili od datuma registracije, odnosno početka poslovanja u predmetnom segmentu, ako je ponuđač odnosno kandidat registrovan, odnosno počeo sa radom prije manje od tri godine, ukoliko je objavljivanje poslovnog bilansa zakonska obaveza u zemlji u kojoj je kandidat/ponuđač registrovan; u slučaju kada ne postoji zakonska obaveza u zemlji u kojoj je kandidat/ponuđač registrovan dužan je da dostavi izjavu ovjerenu od nadležnog organa. Tačkom 7.3. tenderske dokumentacije, Ugovorni organ je između ostalog tražio da ponuđači imaju pozitivan finansijski rezultat u 2018, 2019. i 2020. godini i da isti dokažu kopijom kompletnog finansijskog izvještaja za 2018, 2019. i 2020. godinu u skladu sa MRS, MSFI ili IFRS, odnosno od početka poslovanja u predmetnom segmentu, ako je ponuđač registrovan, odnosno počeo sa radom prije manje od tri godine. Međunarodni računovodstveni standardi pod tačkom 10. definisali su da se Potpuni set finansijskih izvještaja sastoji iz sljedećeg: Izvještaj o finansijskom položaju na kraju perioda, Izvještaj o dobiti ili gubitku i ostaloj sveobuhvatnoj dobiti perioda, Izvještaj o promjenama kapitalu tokom perioda, Izvještaj o novčanim tokovima, Bilješke, koje obuhvataju pregled značajnih računovodstvenih politika i druga objašnjenja. Iz tog proizilazi da je svaki ponuđač uz ponudu trebao dostaviti: Bilans stanja, Bilans uspjeha, Bilans tokova gotovine, Bilans promjena na kapitalu i Note ili napomene uz finansijske izvještaje, i to za 2018, 2019. i 2020. godinu. Uvidom u ponudu ponuđača ,,ASA OSIGURANJE" d.d. Sarajevo utvrđeno je da je ponuđač kao dokaz pozitivnog finansijskog rezultata u 2018, 2019. i 2020. godini dostavio Bilans stanja i Bilans uspjeha za 2018, 2019. i 2020. godinu, ali nije dostavio Bilans tokova gotovine, Bilans promjena na kapitalu i Note ili napomene uz finansijske izvještaje, te samim tim nije dokazao da ispunjava jedan od kvalifikacionih uslova predviđenih tenderskom dokumentacijom.

Imajući u vidu naprijed navedeno, ponudu ponuđača ,,ASA OSIGURANJE" d.d. Sarajevo valjalo je odbiti. Uvidom u ponudu ponuđača „OSIGURANjE AURA" a.d. Banja Luka utvrđeno je da je ista pripremljena u skladu sa zahtjevima i uslovima koji su traženi tenderskom dokumentacijom.

Kako je jedna od zaprimljenih ponuda prihvatljiva, iz tog razloga Ugovorni organ nije pristupio rangiranju ponuda u skladu sa kriterijumom najniže cijene, te je u prilogu dat kratak sadržaj jedine prihvatljive ponude:

 

Red.br.

Naziv ponuđača

U  Ukupna cijena bez PDV-a(КМ)

Popust(КМ)

Ukupnacijena

bez PDV-а s popustom(КМ)

1.

„OSIGURANJE AURA" а.d. Banja Luka

14.311,50

ne

14.311,50

 

S obzirom da je tenderskom dokumentacijom i Obavještenjem o nabavci predviđeno provođenje E-aukcije, a da je primljena jedna prihvatljiva ponuda, u skladu sa članom 3. stav (3) Pravilnika o uslovima i načinu korištenja E-aukcije, E-aukcija se ne može zakazati, nego se postupak okončava u skladu sa članom 69. Zakona o javnim nabavkama.

Na osnovu prethodno navedenog odlučeno je kao u dispozitivu Odluke.

POUKA O PRAVNOM SREDSTVU:

Protiv ove Odluke ponuđač ima pravo da podnese žalbu u roku deset dana od dana prijema iste.

Žalba se izjavljuje Kancelariji za razmatranje žalbi u tri istovjetna primjerka putem Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Banja Luka.

 

Dostavljeno:

 

1.         „OSIGURANjE AURA" a.d. Banja Luka,

2.         ,,ASA OSIGURANJE" d.d. Sarajevo.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: