Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 12.08.2021. 10:30

Tokarena roba i tokarske usluge

Izvor: Akta.ba, 11.08.2021.

CENTRALNO GRIJANJE, TUZLA, dioničko društvo

www.grijanjetuzla.ba

 

Вгој: 06-00058-2021 - 11

Datum: 22.07.2021. godine

 

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka a), člana 70. stavovi 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama (Sl. Glasnik BiH broj: 39/14), člana 8. stav 2. tačka d) Pravilnika o uspostavljanju i radu Komisije za nabavke (Sl. Glasnik BiH broj: 103/14) i člana 91. Statuta "Centralno grijanje" d.d. Tuzla, na Preporuku Komisije za nabavku broj 06-00058-2021-9 od 22.07.2021. godine, u postupku javne nabavke - Nabavka tolkarene robe i tokarskih usluga (Tender broj 16-06-2021), Direktor Društva donosi:

 

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Član 1.

Prihvata se Preporuka Komisije za nabavku, broj 06-00058-2021-9 od 22.07.2021. godine i Okvirni sporazum za javnu nabavku - Nabavka tokarene robe i tokarskih usluga (Tender broj 16-06-2021), dodjeljuje se ponuđaču OD "METAL-TESKEREDŽIĆ" TUZLA VI. Teskeredžić Amir, ponuda zavedena u protokol ugovornog organa pod brojem 004757 od 19.07.2021. godine (ponuda ponuđača broj 19-07/2021 od 19.07.2021. godiene), za ponuđenu cijenu od 58.372,00 KM (bez PDV-a), kao najpovoljnijem ponuđaču.

 

Član 2.

Izabrani ponuđač je dužan da u roku od 5 (pet) dana od dana dostavljanja ove Odluke dostavi originale ili ovjerene kopije dokumentacije iz člana 45., 46., 47. i 49. Zakona o javnim nabavkama. Ukoliko izabrani ponuđač ne dostavi traženu dokumentaciji u određenom roku, ili je dostavi na nepropisan i nepotpun način, Okvirni sporazum za javnu nabavku dodjeliće se drugorangiranom ponuđaču u skladu sa članom 72. stav 3. Zakona o javnim nabavkama, ukoliko postoji drugorangirani ponuđač ili ako ne postoji, poništiće se postupak nabavke u skladu sa članom 69. stav 2. tačka d) Zakona o javnim nabavkama.

 

Član 3.

Prijedlog Okvirnog sporazuma o nabavci dostaviće se na potpis izabranom ponuđaču u roku od 10 dana, računajući od dana kada su svi ponuđači obaviješteni o izboru najpovoljnije ponude.

 

Član 4.

Ova Odluka objaviće se na internet stranici Društva (www.grijanjetuzla.ba), istovremeno sa upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav. 6. Zakona o javnim nabavkama.

 

Član 5.

Ova odluka ima se smatrati Obavještenjem i biće dostavljena svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama.

 

Član 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a za izvršenje iste zadužuje se Direktor Društva.

 

Obrazloženje

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj 09-03795-2021 od 14.06.2021. godine. Javna nabavka je sprovedena otvorenim postupkom. Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 60.000,00 KM.

Obavještenje o nabavci broj 585-8-1-51-3-59/21, objavljeno dana 01.07.2021. godine. Objavljeno u "Službenom glasniku BiH" br. 41., strana 19 (Sl-12321-21), objavljeno dana 02.07.2021. godine. Komisija za nabavku, imenovana je Odlukom broj 09-03796-2021 od 14.06.2021. godine.

Komisija za javnu nabavku dostavila je Direktoru Društva Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda broj 06-00058-2021-8 od 22.07.2021. godine, Preporuku o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 06-00058-2021-9 od 22.07.2021. godine i Izvještaj o radu broj 06-00058-2021-10 od 22.07.2021. godine, u postupku javne nabavke - Nabavka tokarene robe i tokarskih usluga (Tender broj 16-06-2021).

U postupku po Izvještaju o radu je utvrđeno da je Komisija za nabavku blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje, pregled i ocjenu prispjelih ponuda, o čemu je sačinila odgovarajuće zapisnike, u kojima je utvrđeno slijedeće:

- da je u predmetnom postupku primljena 1 (jedna) ponuda,

- da je blagovremeno primljena 1 (jedna) ponuda,

- da nije bilo neblagovremeno primljenih ponuda,

- da je ponuda ponuđača OD "METAL-TESKEREDŽIĆ" TUZLA vl. Teskeredžić Amir, kvalifikovana i prihvatljiva, dostavljeni su svi traženi dokazi propisani tenderskom dokumentacijom, na propisan način.

U postupku donošenja ove Odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalifikovanosti ponuđača te pregled i ocjenu ponuda, u skladu sa kriterijumima iz Tenderske dokumentacije.

U postupku ocjene provedenog postupka, Direktor Društva nije našao razloge nepravilnosti, niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje Preporuke Komisije za nabavku.

Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila, te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima i Tenderskom dokumentacijom. Uvidom u priloženu dokumentaciju, nesporno je da je izabrani ponuđač ponudio ekonomski najpovoljniju ponudu, kako slijedi:

 

Naziv i sjedište ponuđača

Podkriterijum

Pođkriterijum

Broj bodova

Broj bodova

OD '' METAL-TE SKEREDŽIĆ'' TUZLA vl. Teskeredžić Amir

15. Maj br. 4., 75000 Tuzla, BiH

Cijena: 58.372,00 KM

Rok izvršenja usluge i isporuke: 3 kalendarska dana

90,00

10,00

 

 

Nakon čega je izvršeno rangiranje prihvatljivih ponuda prema kriterijumu za izbor ponude, kako slijedi:

 

Naziv i sjedište ponuđača

Ukupan broj bodova

OD "METAL-TESKEREDŽIĆ" TUZLA vl. Teskeredžić Amir

15. Maj br. 4., 75000 Tuzla, BiH

100,00

 

Naziv ponuđača čija je ponuda ocijenjena kao najpovoljnija:

 

1.

Naziv ponuđača

OD "METAL-TESKEREDŽIĆ'' TUZLA vl. Teskeredžić Amir

2.

Sjedište i adresa

15. Maj br. 4., 75000 Tuzla

3.

Ukupna cijena ponude bez PDV-a KM

58.372,00

4.

Mjesto isporuke

Krečanska 1, 75000 Tuzla, magacin "Centralno grijanje" d.d. Tuzia

5.

Rok isporuke robe i izvršenja usluga

3 (tri) kalendarska dana od prijema narudžbenice

6.

Uslovi plaćanja

Odloženo 30 (trideset) kalendarskih dana, po ispostavljanju fakture i specifikacije o preuzetim robama

 

Iz navedenih razloga, primjenom člana 64. stav 1. tačka b) Zakona o javnim nabavkama, te člana 70. stavovi 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama (Sl. Glasnik BiH broj: 39/14), člana 8. stav 2. tačka d) Pravilnika o uspostavljanju i radu Komisije za nabavke (Sl. Glasnik BiH broj: 103/14), i člana 91. Statuta "Centralno grijanje" d.d. Tuzla, odlučeno je kao u članu 1. ove Odluke.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove Odluke. Žalba se izjavljuje Uredu za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine, putem ugovornog organa u pisanoj formi direktno ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu "Centralno grijanje" d.d. Tuzla, ul. Krečanska br. 1, 75000 Tuzla (sa naznakom: Žalba na Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača po Tenderu broj 16-06-2021).

Žalba se podnosi u najmanje 3 (tri) primjerka.

 

Dostavljeno:

- 1 х OD "METAL-TESKEREDŽIĆ" TUZLA vl. Teskeredžić Amir 

- 1 х a/a

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: