Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 16.08.2021. 08:57

Preliminarna lista korisnika sredstava za podsticaj u poljoprivrednoj proizvodnji u 2021. godini​

Izvor: Akta.ba, 13.08.2021.

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Hercegovačko – neretvanski kanton

Općina Konjic

 

Broj:08-20-3-1982/2021-310

Konjic, 12.08.2021. godine

 

Na osnovu Javnog poziva za podnošenje zahtjeva za podsticaj u poljoprivrednoj proizvodnji broj: 08-20-3-1982/21 od 20.05.2021. godine, te Zapisnika o završenom javnom pozivu, Komisija o b j a v lj u j e

 

 

PRELIMINARNU LISTU KORISNIKA SREDSTAVA

za podsticaj u poljoprivrednoj proizvodnji u 2021. godini

 

I

Pravo na podsticaj su ostvarili sljedeći korisnici po tačkama Javnog poziva kako slijedi:

 

 

LISTA KORISNIKA PODSTICAJA U POLJOPRIVREDNOJ PROIZVODNJI

A. Podsticaj za animalnu proizvodnju

 

Pregled korisnika koji mogu ostvariti pravo na podsticaj za animalnu proizvodnju – Dijagnostika goveda putem Udruženja „FARMER“

 

 

1. Ajanović  Taiba

2. Ajanović Abas

3. Alibegović Emin

4. Alibegović Meho

5. Amir Nikšić

6. Avdibegović Adnan

7. Avdibegović Mujo

8. Bahtijar Huso

9. Balić Amela

10. Bebek Mijo

11. Brkan Šećo

12. Delić Salko

13. Dragan Pekić

14. Đulić Hatidža

15. Hadžajlija Denis

16. Hebibović Elvedin

17. Huseinbegović Ahmo

18. Husejnbegović Edin

19. Jusufbegović Faruk

20. Jusufbegović Hidajet

21. Jusufbegović Muharem

22. Jusufbegović Mustafa

23. Jusufbegović Samir

24. Jusufbegović Senad

25. Jusufbrgović Ahmo

26. Macić Hakija

27. Nuhbegović Emir

28. PR Agroprodukt

29. PR Bela

30. PR Brkan

31. PR Esma-Alihodžić Esma

32. PR Farma Avdibegović

33. PR Stap - Milk

34. Spiljak Emin

35. Spiljak Enver

36. Sultanić Halil

37. Trešnjo Mujo

38. TUD Maksumić Komerc

 

 

Zaključno sa rednim brojem 38.

 

 

Pregled korisnika koji mogu ostvariti pravo na podsticaj za animalnu proizvodnju – Preventiva u ovčarstvu i kozarstvu putem Udruženja „FARMER“

 

 

1. Avdić Mirzeta

2. Bahtijar Huso

3. Baraković Refik

4. Bebek Mijo

5. Biber Hamid

6. Biber Hasan

7. Boloban Jasmina

8. Boloban Muamer

9. Brkan Anis

10. Brkan Elvir

11. Brkan Šećo

12. Bukvić Adnan

13. Čomaga Šerif

14. Čomor Ramo

15. Ćatić Džemal

16. Ćibo Jusuf

17. Ćorić Ibro

18. Daut Nezir

19. Daut Safet

20. Delić Munir

21. Delić Salko

22. Duran Azedina

23. Fišić Mujo

24. Fišić Velija

25. Gabela Omer

26. Granulo Huso

27. Granulo Salko

28. Habibija Šerif

29. Hajdar Mujo

30. Hakalović Fikret

31. Hakalović Selmo

32. Halilović Šefika

33. Hebibović Mevludin

34. Hejub Šemso

35. Hrnjica Ismet

36. Husejinbegović Ahmo

37. Husejnbegović Edin

38. Imamović Hamid

39. Jablić Sabahudin

40. Jurić Nikica

41. Jusufbegović Ahmo

42. Jusufbegović Muhamed

43. Karić Esad

44. Kezo Muamera

45. Kuljanin Radoslav

46. Kuribak Novak

47. Landžo Samir

48. Lavić Šaban

49. Lešo Sehmin

50. Macić Amir-Dubočani

51. Macić Amir-Grušča

52. Macić Dervo

53. Macić Ekrem

54. Macić Elvedin

55. Macić Jasmin

56. Macić Kemo

57. Macić Mumin

58. Macić Vahid

59. Macić Zajko

60. Maksumić Đevad

61. Maksumić Nermin

62. Marčinko Ivica

63. Memić Fadil

64. Miljević Miloš

65. Mrndžić Ismet

66. Muharemović Bećir

67. Novalić Ćamil

68. Novalić Miralem

69. Novalić Safet

70. Novalić Šaban

71. Novalić Zehro

72. Pehar Jerko

73. Pinjić Himzo

74. Potur Azem

75. Potur Mirsad

76. Poturović Esma

77. PR “ Ekoprodukt Borci” Sedin Maksumić

78. PR “Ali”-Alija Pintol

79. PR “Brkan” -Sejo Brkan

80. PR “Farma Avdibegović” –Eldin Avdibegović

81. PR “Matica”-Izet Trnka

82. PR “Šoljić”-Sulejman Šoljić

83. PR ”Agrosan”-Hakija Macić

84. PR ” Obrt Novalić” Nedim Novalić

85. PR ”Eko-Produkt”- Mediha Hodžić

86. PR ”Lisin” - Asif Jusufbegović

87. PR ”Mrvica”-Dženana Boloban

88. Razić Emir

89. Salihović Jasmin

90. Smajić Meho

91. Sudar Nikola

92. Sultanić Rasim

93. Šljivo Armin

94. Šljivo Halil

95. Špago Safet

96. Šunj Aziz

97. Šurković Asim

98. Trešnjo Husnija

99. TUD “Maksumić Komerc”

100. Voloder Fahira

101. Zalihić Ševko

102. Zatega Amir

103. Zelić Ferid

104. Žiko Adem

 

 

Zaključno sa rednim brojem 104.

 

Pregled korisnika koji mogu ostvariti pravo na podsticaj za animalnu proizvodnju – Preventiva u pčelarstvu putem Udruženja „ROJ“

 

 

1. Agić Elvedin

2. Alibašić Ibrahim

3. Alibašić Samir

4. Alić Šemsudin

5. Avdić Arnela

6. Beha Asim

7. Beha Samir

8. Bisić Emira

9. Boloban Armin

10. Boloban Redžo

11. Bozalija Osman

12. Bukvić Adnan

13. Buljina Ibrahim

14. Cero Jasmin

15. Čorbo Elvedin

16. Ćibo Kemo

17. Ćukas Ismet

18. Duranović Avdo

19. Duranović Elvir

20. Duranović Zufer

21. Duvnjak Nadžida

22. Džajić Eso

23. Džajić Mesud

24. Džajić Rašid

25. Đipa Huso

26. Faladžić Meho

27. Faladžić Mujo

28. Fišić Emira

29. Fišić Mirsad

30. Fišić Sejo

31. Gabela Hifzo

32. Gagula Senada

33. Habibija Himzo

34. Hakalović Advija

35. Haketa Ahmet

36. Halilović Dervo

37. Halilović Fikret

38. Halilović Ismet

39. Halilović Kasim

40. Halilović Rasim

41. Halilović Vahidin

42. Hasagić Fetah

43. Hebibović Adis

44. Hebibović Ibro

45. Hebibović Omer

46. Herić Himzo

47. Herić Ramiz

48. Herić Selim

49. Herić Zijad

50. Hondo Alija

51. Hrnjica Salem

52. Hujdur  Muharem

53. Jahić Šefik

54. Jazvin Husein

55. Jugović Kasim

56. Kadić Rasim

57. Kaltak Ethem

58. Kasalo Dževad

59. Kasalo Emina

60. Kašić Sead

61. Kašić Vahidin

62. Kezo Miralem

63. Korić Dževad

64. Korić Šerif

65. Kovačević Armin

66. Kraljušić Nail

67. Landžo Samir

68. Lapo Himzo

69. Lapo Muhamed

70. Lenjinac Smajil

71. Lepara Vahida

72. Lipovac Ismet

73. Lojić Almir

74. Lulak Adis

75. Macanović Fuad

76. Macić Muho

77. Macić Omer

78. Makan Alija

79. Mehić Halid

80. Mehić Muharem

81. Mehić Redžo

82. Memić Almedin

83. Memić Almir

84. Mešukić Dino

85. Mešukić Miralem

86. Miljević Suad

87. Moro Salko

88. Mravović Salem

89. Muharemović Bećir

90. Muhibić Ćazim

91. Muhibić Dževad

92. Mujak Almis

93. Mujak Mirzija

94. Mujak Sabit

95. Mujak Said

96. Mujić Edin

97. Mujić Salko

98. Mušinović Šaban

99. Nefer Salih

100. Nezirević Alija

101. Novalić Admir

102. Novalić Džemil

103. Novalić Mustafa

104. Novalić Omer

105. Nuhanović Ahmet

106. Nuhić Bego

107. Omerović Sejo

108. Padalović Elvin

109. Pajaziti Midhat

110. Peko Željko

111. Pirija Murat

112. Potur Almir

113. Potur Azem

114. Poturović Mirsad

115. PR „Pčelarstvo Macić“ Vl.Senad Macić

116. PR “ Faladžić“ Vl. Faladžić  Huso

117. Pripo Fikreta

118. Pripo Muharem

119. Radmanić Ineni

120. Ramić Hidajet

121. Redžić Derviš

122. Rizvanović Esad

123. Rustić Izet

124. Ružić Ivica

125. Sitar Alema

126. Spiljak Nermin

127. Spiljak Zaim

128. Sultanić Ramiz

129. Šabanović Mujo

130. Šoljić Fazila

131. Tinjak Halil

132. Tinjak Muradif

133. Tinjak Nazif

134. Trešnjo Abdurahman

135. Tucaković Halil

136. Tucaković Mirsad

137. Vođo Haso

138. Zelić Meho

 

 

Zaključno sa rednim brojem 138.

 

LISTA KORISNIKA PODSTICAJA U POLJOPRIVREDNOJ PROIZVODNJI

B. Podsticaji za Biljnu proizvodnju:

 

a) Program preventivnih mjera u biljnoj proizvodnji

 

 

1. Arnaut Zijad

2. Bahtijar Huso

3. Balić Duran

4. Beha Amir

5. Beha Samir

6. Boloban Nusret

7. Boloban Refik

8. Cero Nasiha

9. Cokoja Almir

10. Čohković Armin

11. Čohodar Bajro

12. Ćatić Amara

13. Ćosić Senad

14. Dervo Macić

15. Duran Azedina

16. Džino  Fadil

17. Džino Himzo

18. Faladžić Nusret

19. Fišić Anis

20. Graho Edin

21. Graho Ermin

22. Graho Miralem

23. Graho Miralem -Šerif

24. Graho Mujo

25. Graho Nijaz

26. Graho Uzeir

27. Hakalović Sejdo

28. Hakalović Selmo

29. Hondo Hasan

30. Hondo Himzo

31. Hondo Izeta

32. Hondo Mehmed

33. Hondo Muris

34. Hrnjica Elvedina

35. Hrnjica Hasib

36. Hrnjica Ismet

37. Hrnjica Muharem

38. Hrnjica Nesib

39. Hrnjica Ragib

40. Hrnjica Šaban

41. Hrnjica Šaćir

42. Karkelja Emina

43. Košpo Kadira

44. Kovačević Armin

45. Kovačević Ismet

46. Kovačević Ramiz

47. Kovačić Hamdija

48. Lepara Vahida

49. Lipovac Ismet

50. Lipovac Osman

51. Lulak Adis

52. Maksumić Đevad

53. Maksumić Sulejman

54. Mezit Kasim

55. Mezit Rasim

56. Mujak Kemal

57. Mujak Mirzija

58. Mujak Muharem

59. Mujak Osman

60. Mujala Muzafer

61. Mujić Ismet

62. Mustafić Nijaz

63. Nikšić Hasan

64. Omerović Edin

65. Omerović Senaid

66. Pandur Ejub

67. PR Agroprodukt

68. PR Duro

69. PR Ekoprodukt Borci

70. PR Smajić

71. PR Tarik Prom

72. Ramić Hasib

73. Ramić Omer

74. Ramić Sejid

75. Sakić Kemo

76. Sakić Osman

77. Salihović Jasmin

78. Sarajlić Asaf

79. Sato Emina

80. Sitar Meho

81. Smajić Asim

82. Smajilhodžić Muhamed

83. Subašić Adnan

84. Subašić Haris

85. Subašić Sejad

86. Sultić Zijad

87. Sutanić Refik

88. Šteta Enver

89. Teletović Sabit

90. Topalović Aziz

91. Topalović Hamed

92. Topalović Kasim

93. Topalović Mustafa

94. Topalović Nijaz

95. Topalović Sabit

96. Topalović Samir

97. TUD “Maksumić Komerc”

98. Turak Atif

99. Turak Ibrahim

100. Turković Adem

101. Turković Đulejman

102. Vesna Saradžić

 

 

Zaključno sa rednim brojem 102.

 

b) Program sufinansiranja nabavke sjemena i sadnog materijala

 

 

1. Badžak Azira

2. Badžak Ćamila

3. Badžak Edin

4. Bahtijar Huso

5. Beha Amir

6. Beha Samir

7. Boloban Ibro

8. Boloban Refik

9. Cero Nasiha

10. Cokoja Almir

11. Čohković Armin

12. Čohodar Bajro

13. Duran Azedina

14. Džino  Fadil

15. Džino Himzo

16. Fišić Anis

17. Fišić Mujo

18. Fišić Nerman

19. Gabela Smaila

20. Graho Edin

21. Graho Ermin

22. Graho Miralem

23. Graho Miralem -Šerif

24. Graho Mujo

25. Graho Nijaz

26. Graho Uzeir

27. Hakalović Sejdo

28. Hakalović Selmo

29. Herić Nermin

30. Hondo Almir

31. Hondo Hasan

32. Hondo Himzo

33. Hondo Izeta

34. Hondo Mehmed

35. Hondo Muris

36. Hrnjica Elvedina

37. Hrnjica Hasib

38. Hrnjica Ismet

39. Hrnjica Muharem

40. Hrnjica Nesib

41. Hrnjica Ragib

42. Hrnjica Šaban

43. Hrnjica Šaćir

44. Košpo Kadira

45. Košpo Mehdija

46. Kovačević Armin

47. Kovačević Ismet

48. Kovačević Ramiz

49. Kovačić Hamdija

50. Lešo Sehmin

51. Lipovac Idriz

52. Lipovac Ismet

53. Lipovac Osman

54. Lulak Adis

55. Macanović Emil

56. Macić Mirsad

57. Macić Ramiz

58. Macić Senad

59. Macić Zajko

60. Macić Zijad

61. Mahmutović Senada

62. Maksumić Đevad

63. Maksumić Sulejman

64. Mehanoli Jasmin

65. Mezit Kasim

66. Mezit Rasim

67. Mujak Kemal

68. Mujak Mirzija

69. Mujak Osman

70. Mujala Muzafer

71. Mustafić Nijaz

72. Omerović Edin

73. Omerović Senaid

74. PR Agrosan

75. PR Duro

76. PR Smajić

77. PR Tarik Prom

78. PR Voćko

79. Pripo Muharem

80. Ramić Hasib

81. Ramić Omer

82. Ramić Sejid

83. Sakić Kemo

84. Sakić Osman

85. Salihović Jasmin

86. Sarajlić Asaf

87. Sato Emina

88. Sitar Meho

89. Smajić Asim

90. Smajilhodžić Muhamed

91. Subašić Adnan

92. Subašić Haris

93. Subašić Sejad

94. Sultić Šerif

95. Sultić Zijad

96. Šteta Enver

97. Teletović Sabit

98. Topalović Aziz

99. Topalović Hamed

100. Topalović Kasim

101. Topalović Mustafa

102. Topalović Nijaz

103. Topalović Sabit

104. Topalović Samir

105. TUD Maksumić

106. Turak Atif

107. Turković Adem

108. Turković Đulejman

109. Turković Elvira

 

 

Zaključno sa rednim brojem 109.

 

LISTA KORISNIKA PODSTICAJA U POLJOPRIVREDNOJ PROIZVODNJI

C. Investiranje u poljoprivredna gazdinstva:

 

a) Nabavka nove poljoprivredne mehanizacije i opreme za razvoj poljoprivredne proizvodnje

 

 

1. Alibegović Kadrija

2. Alibegović Mehmed

3. Alihodžić Esma

4. Balić Amela

5. Bebek Mijo

6. Boloban Muamer

7. Brkić Elvedina

8. Cakić Denis

9. Ćorić Senad

10. Fišić Velija

11. Hadžajlija Salem

12. Herić Adis

13. Herić Hikmet

14. Herić Zijad

15. Huseinbegović Edin

16. Jablić Sabahudin

17. Jusufbegović Samir

18. Kašić Vahidin

19. Memić Fadil

20. Memić Mirsad

21. Omerović Sejo

22. Opz Konjic

23. Pajić Mirzo

24. Pekić Dragan

25. Pervan Mirso

26. Podrum Dženadin

27. Poturović Elvedina

28. Prevjak Jusuf

29. Radmanić Edin

30. Šahinović Mevlida

31. Šjivo Armin

32. Šteta Hazim

33. Zelić Elvis

 

 

Zaključno sa rednim brojem 33.

 

b) Nabavka sistema za navodnjavanje „Kap po kap“

 

 

1. Beha Samir

2. Džino Himzo

3. Graho (Šerif) Miralem

4. Graho Mujo

5. Graho Uzeir

6. Hakalović Sejdo

7. Hondo Izeta

8. Hondo Mehmed

9. Hrnjica Elvedina

10. Hrnjica Ragib

11. Kovačević Armin

12. Lulak Adis

13. Maksumić Sulejman

14. Mezit Kasim

15. Mujić Ismet

16. Pr Agronuhić

17. Pr Smajić

18. Pr Tarik Prom

19. Salihović Jasmin

20. Smajić Asim

21. Smajilhodžić Muhamed

22. Subašić Adnan

23. Subašić Haris

24. Turković Đulejman

25. Veljković Mujo

 

 

Zaključno sa rednim brojem 25.

 

c) Oprema i materijal za rekonstrukciju objekta u poljoprivredi

 

1. Avdibegović Mujo

2. Sitar Alema

 

Zaključno sa rednim brojem 2.

 

LISTA KORISNIKA PODSTICAJA U POLJOPRIVREDNOJ PROIZVODNJI

D. Ostala vrsta novčanih podsticaja:

 

a) Organska proizvodnja

 

1. Duranović Avdo

2. PR Faladžić

3. PR Pčelarstvo Hrnjica

 

Zaključno sa rednim brojem 3.

 

b) Podrška registrovanim obrtnicima u svim poljoprivrednim proizvodnjama za sufinansiranje doprinosa

 

1. Izvor Zdravlja

2. PR Agronuhić

3. PR Agroprodukt

4. PR Amex

5. PR Bella

6. PR Duro

7. PR Ekoprodukt

8. PR Ekoprodukt Borci

9. PR Farma Avdibegović

10. PR Lape

11. PR Ljevo

12. PR Mrvica

13. PR Pčearstvo Hrnjica

14. PR Repovci

15. PR Smajić

16. PR Šoljić

17. PR Tarik Prom

18. PR Voćko

19. Stap Milk

 

Zaključno sa rednim brojem 19.

 

 

 

 

II

 

Korisnici koji nisu ostvarili pravo na podsticaj su:

 

1. Fišić Asim – nije izvršena izmjena u RPG i RK;

2. Mujala Ismet - nije izvršena izmjena u RPG i RK;

3. Čorbadžić Remzo - proizvodnja nije na području Općine Konjic;

4. Maksumić Šefik - nema prijavljenu proizvodnju u RPG za koju je aplicirao;

5. Kamiš Senad - nije priložio ovjeren račun;

6. Kovačić Hasib - terenskim obilaskom nije ustanovljena proizvodnja za koju je aplicirao.

 

III

 

Korisnici koji su aplicirali na Javni poziv imaju pravo prigovora na preliminarnu listu u roku od pet (5) radnih dana od dana objave liste.

Prigovor se podnosi Komisiji putem Službe za privredu, finansije i društvene djelatnosti na protokol Općine Konjic.

Komisija razmatra pristigle prigovore i dostavlja prijedlog Konačne liste Načelniku Općine.

 

IV

 

Korisnici koji ostvare podsticaj za tačke A. Podsticaj za animalnu proizvodnju (udruženja) i tačke C. Investiranje u poljoprivredna gazdinstva pod a) i b) će potpisati ugovor o međusobnim pravima i obavezama za dodijeljena novčana sredstva, dok će za ostale biti donesene pojedinačne odluke o odobravanju finansijskih sredstava.

 

V

 

O mjestu i terminu potpisivanja ugovora korisnici će biti obaviješteni putem web stranice Općine Konjic kao i oglasne ploče.

 

 

 

K O M I S I J A  ZA  PROVOĐENJE  JAVNOG  POZIVA

                     

Preliminarna_lista_korisnika.docx

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: