Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 17.08.2021. 12:08

Usluge instalacije rutera rubne platforme

Izvor: Akta.ba, 16.08.2021.

Mješoviti holding ’‘ERS“-MP a.d. Trebinje

ZP “Elektrodistrubucija” a.d. Pale

 

Broj: UP-219/21
Datum 13.08. 2021

 

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b) i člana 70. stav I., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama (Sl. glasnik BiH broj 39/14), članova 57. i 99. Statuga Mješovitog holdinga „ERS“ - MP a.d. I rebinje - ZP „Elektrodistribucija“ a.d. Pale i Zagšsnika o ocjeni ponude, preporuka i izvještaj Komisije zajavne nabavke broj 06-12742/21 od 12.08.2021. godine u predmetu nabavke i imstalacije rutera rubne platforme provedene putem Otvorenog postupka no Tenderu broj 30-06-200/21, Uprava Preduzeća donosi

ODLUKU

o izboru najbolje ocjenjenog ponuđača

ČLAN 1.
Prihvata se Zapisnik o oijeni ponude, preporuka i izvještaj za javne nabavke broj 06-12742/21 od 12.08.2021. godine u predmetu nabavke i instalacije rutera rubne platforme putem Otvorenog postupka po Tenderu broj 30-06-200/21 i dodjeljuje ugovor KONZORCIJUMU "Prointer IT rješenja i servisi - Prointer it solutions and services" d.o.o. Sarajevo i "Prointer ITSS“ D.o.o. Banja LUka čiji je nosilac konzorcijuma „Prointer IT rješenja i servisi - Prointer it solutions and services" d.o.o. Sarajevo, Vrbanja 1. Sarajevo, u vrijednosti od 21.800.00 KM bez Pdv-a.

ČLAN 2.

Prijedlog ugovora o nabavci iz prethodnog člana biće ponuđen izabranom Ponuđaču u roku 10 dana računajući od dana dostavljanja ove Odluke.

ČLAN 3.
Za izvršenje ove Odluke zadužuju se i ovlašćuju Služba komercijalnih poslova i Služba pravnih poslova Preduzeća.

ČLAN 4.
Ova odluka objaviće se na web stranici www.edbpale.com. i istovremeno uputititi ponuđaču koji je učestvovao u postupku iabavke, u skladu sa članom 70. stav 6).

ČLAN 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke zajedno sa zapisnikom o ocjeni ponude, u skladu sa članom 71. stav 2.

 

Obrazloženje
Gender broj 30-06-200/21 objavljen je dana 26.07.2021. godine na portalu Agencije za javne nabavke broj 563-1 -2-1431 -3-87/21.
U propisanom roku do predviđenog datuma otvaranja ponuda (10.08.2021. godine), pristigla je I (je/dna) kompletna ponuda.
Komisija za javne mabavke Preduzeća, imenovana Rješenjem Uprave Preduzeća broj: 06-12638/21 od 10.08.2021. godine, podnijela je Upravi Preduzeća Zapisnik o ocjeni ponuda, preporuku i izvještaj broj 06-12742/21 od 12.08.2021. godine, u predmetu nabavke i instalacije rutera rubne platforme provedene putem Otvorenog postupka no Tenderu broj 30-06-200/21.
U postupku no Zapisniku je utvrđeno da je Komisija blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje i ocjenu prispjele ponude, o čemu je sačinila odgovarajuće zapisnike, ocjenu kvalifikovaposti popuđača, te ocjenu prispjele ponude, u skladu sa kriterijumima iz tenderske dokumengacije.
Uprava Preduzeća nije našla razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualpo bili osnov za neprihvatanje Zapisnika Komisije za javne nabavke.
Naime, u postupku je ocijenjepo da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je šbor najbolje ocijenjenog ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom, podzakonskim aktima i Konkurentskim zahtjevom.
S obzirom da je bila primljena samo jedma ponuda, u skladu sa članom 3. tačka 3. (unos i ocjena prihvatljivih ponuda) Pravilpika o uslovima i načinu korištenja e-aukcije, ista nije održana, nesporno je da je izabran ponuđač „Prointer IT rieSenia i servisi - Prointer it solutions and services" d.o.o. Sara|evo. Vrbanja 1, Sarajevo koji je nosilac konzorcijuma. a koji čins ..Prointer ITj|ešenja i servisi - Prointer it solutions and services" d.o.o. SaraJevo i ..Prointer ITSS" l.o.o. Banja JTukad izabran kao jedimi ponuđač no kritrijumu najniže cijene ponude.
Iz navedenih razloga, primjepom člana 64. stav 1. tačka b) Zakona o javnim nabavkama, odlučeno je kao u dispozitivu.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:
Svaki ponuđač koji smatra da je Ugovorni organa u toku ovog postupka prekršio odredbe Zakopa o javnim nabavkama BiH ili pratećih podzakonskih akata ima pravo da uloži žalbu na način i u rokovima utvrđenim u članu 99.-101. Zakona o javnim nabavkama BiH (Sl. glasnik BiH broj 39/14). Žalba se podnosi na adresu: Ulica Nikole Tesle broj 12, 71420 Pale.

 

Dostavljeno:
Ponuđač,
Komisiji za nabavke,

Arhivi

a/a.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: