Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 17.08.2021. 13:30

Rezervni dijelovi za popravku službenih vozila

Izvor: Akta.ba, 16.08.2021.

Broj :01-2.16-2514/21

Datum: 13.8.2021. godine

 

Direktor JU «Dom zdravlja» Zavidovići na osnovu člana 46. Statuta JU «Dom zdravlja» Zavidovići i člana 70. i 89. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine14, broj: 39/14), d o n o s i

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku rezervnih dijelova za popravku službenih vozila JU „Dom zdravlja” Zavidovići uključujući demontažu starih i montažu novih dijelova

 

Član 1.

Ugovor o nabavci rezervnih dijelova za popravku službenih vozila JU „Dom zdravlja44 Zavidovići uključujući demontažu starih i montažu novih dijelova, dodjeljuje se ponuđaču Maah d.o.o. Zavidovići.

 

Član 2.

Ponuda ponuđača Maah d.o.o. Zavidovići, u provedenom konkurentskom zahtjevu za dostavu ponuda, bila je prihvatljiva i imala je najnižu cijenu, te će se ovom ponuđaču ponuditi Ugovor o nabavci rezervnih dijelova za popravku službenih vozila JU „Dom zdravlja Zavidovići uključujući demontažu starih i montažu novih dijelova, u ukupnom iznosu od 1.567,10 KM bez PDV-a, što sa PDV-om iznosi 1.833,50 KM.

 

Član 3.

Izabrani ponuđač će morati dostaviti original ili ovjerenu fotokopiju kvalifikacione dokumentacije u roku od 8 dana, od dana zaprimanja ove odluke, a kako je to navedeno u tenderskoj dokumentaciji i to:

a) uvjerenje Suda BiH i suda prema sjedištu pravnog lica, kojim dokazuje da u krivičnom postupku nije izrečena pravosnažna presuda kojom je osuđen za krivično djelo učešća u kriminalnoj organizaciji, za korupciju, prevaru ili pranje novca. 

b)         uvjerenje nadležnog suda ili organa uprave kod kojeg je registrovan ponuđač kojim se potvrđuje da nije pod stečajem niti je predmet stečajnog postupka, da nije predmet postupka likvidacije, odnosno da nije u postupku obustavljanja poslovne djelatnosti,

c)         uvjerenja nadležnih institucija kojim se potvrđuje da je ponuđač izmirio dospjele obaveze za doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje i zdravstveno osiguranje.

d)         uvjerenja nadležnih institucija da je ponuđač izmirio dospjele obaveze u vezi sa plaćanjem direktnih i indirektnih poreza.

 

Član 4.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Obrazloženje

Obavještenjem o nabavci, broj :638-7-1-262-3-26/21, koje je objavljeno na portalu javnih nabavki dana 21.07.2021. godine, pokrenut je konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za nabavku rezervnih dijelova za popravku službenih vozila JU „Dom zdravlja41 Zavidovići uključujući demontažu starih i montažu novih dijelova.

Poziv za preuzimanje tenderske dokumentacije sa portala javnih nabavki, odmah po objavljivanju obavještenja o nabavci na portalu javnih nabavki, upućen je istovremeno trojici ponuđača i to:Maah d.o.o. Zavidovići, Autocentar Beganović d.o.o. Zenica i Strong auto d.o.o. Zenica.

Tendersku dokumentaciju za predmetnu nabavku sa portala javnih nabavki preuzelo je 6 ponuđača i to: EKAPIJA DOO, BBS EUROPE,TOTAL TRADE DOO, MAAH D.O.O. ZAVIDOVIĆLPIT-STOP LOLIĆ DEJAN S.P. I LAĐA AUTO DOO.

Na adresu JU 44Dom zdravlja” Zavidovići dostavljena je 1 ponuda i to: Maah d.o.o. Zavidovići

Komisija za javne nabavke (u daljem tekstu: Komisija) izvršila je otvaranje ponuda dana 02.08.2021. godine u Sali za sastanke u JU «Dom zdravlja» Zavidovići u 09,15 sati, kao što je naznačeno u tenderskoj dokumentaciji.

Nakon pregleda dostavljene dokumentacije Komisija za javne nabavke utvrdila je da ponuda ponuđača Maah d.o.o. Zavidovići, odgovara uslovima iz tenderske dokumentacije, odnosno daje prihvatljiva ponuda u ukupnom iznosu od 1.567,10 KM bez PDV-a, što sa PDV-om iznosi 1.833,50 KM.

U ovom postupku nabavke predviđeno je provođenje e-aukcije.

E-aukcija je način provođenja dijela postupka javne nabavke, koji uključuje podnošenje novih cijena, izmijenjenih naniže, ili cijena i novih (poboljšanih) vrijednosti koje se odnose na određene elemente ponuda, a odvija se nakon početne ocjene ponuda i omogućava njihovo rangiranje pomoću automatskih metoda ocjenjivanja u informacionom sistemu e-Nabavke.

Nakon pregleda i ocjene ponuda za nabavku nabavci rezervnih dijelova za popravku službenih vozila JU „Dom zdravlja44 Zavidovići uključujući demontažu starih i montažu novih dijelova, utvrđeno je da je samo jedna ponuda prihvatljiva, usljed čega nije ispunjen uslov za zakazivanje e-aukcije u sistemu e-Nabavke u skladu sa Pravilnikom o uslovima i

načinu korištenja e-aukcije („Službeni glasnik BiH“, broj 66/16 od 06.09.2016. godine), jer je u članu 3. istog Pravilnika propisano:

“U slučaju prijema jedne prihvatljive ponude e-aukcija se ne može zakazati, nego se postupak okončava u skladu sa članom 69. Zakona.“

Kako se e-aukcija nije mogla zakazati ovaj ugovorni organ je postupio u skladu sa članom 3. Pravilnika o uslovima i načinu korištenja e-aukcije i mišljenjem Agencije za javne nabavke br. 04-02-2-1924-2/17 od 10.05.2017. godine.

U mišljenju Agencije za javne nabavke navedeno je da ukoliko smo u postupku javne nabavke zaprimili jednu prihvatljivu ponudu, a bili smo predvidjeli provođenje e- aukcije, koju nismo mogli zakazati, jer smo zaprimili samo jednu prihvatljivu ponudu, možemo nastaviti postupak nabavke i saglasno članu 69. stav (1) tačka a) Zakona, dodijeliti ugovor, te da informacije o predviđenoj e-aukciji i neodržavanju iste trebamo navesti navesti u zapisniku o evaluaciji ponuda.

Kako ugovorni organ nema mogućnost da zakaže planiranu e-aukciju iz razloga što je primio samo jednu prihvatljivu ponudu, to će okončati ovaj postupak nabavke u skladu sa članom 69. Zakona o javnim nabavkama, odnosno dodjelom ugovora ponuđaču koji je dostavio prihvatljivu ponudu u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije.

Cijeneći pravilnost provedenog konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda za nabavku rezervnih dijelova za popravku službenih vozila JU „Dom zdravlja44 Zavidovići uključujući demontažu starih i montažu novih dijelova, odlučeno je kao u dispozitivu ove Odluke.

 

PRAVNA POUKA:

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba u roku od 5 dana od dana prijema ove odluke.

Žalba se izjavljuje ugovornom organu u pisanoj formi direktno, elektronskim putem ili preporučenom poštanskom pošiljkom u tri primjerka.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: