Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 17.08.2021. 16:45

Hemijske analize na aditive

Izvor: Akta.ba, 17.08.2021.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi (''Službeni glasnik RS'', broj: 97/16 i 36/19) i člana 11. Zakona o Gradu Bijeljina („Službeni glasnik RS“, br. 70/12) i člana 70. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj: 39/14) člana 71. Statuta Grada Bijeljina (''Službeni glasnik Grada Bijeljina'', broj:09/17) i člana 48. Pravilnika o javnim nabavkama roba, usluga i radova (''Službeni glasnik Grada Bijeljina'',broj.13/17,02/18), Gradonačelnik d o n o s i:

O D L U K U
O IZBORU NAJPOVOLjNIJEG PONUĐAČA
u postupku javne nabavke IP-01(5 lotova)/21-LOT 3

I
U postupku javne nabavke putem Konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda uz provođenje Eaukcije objavljenom na Portalu javnih nabavki dana 24.06.2021.godine, a koja se odnosi na nabavku usluga: PREGLED INSPEKCIJSKIH UZORAKA U TOKU 2021. GODINE:
LOT 1: ANALIZA HRANE NA MIKOTOKSINE I METALE
LOT 2: ISPITIVANjE MIKROBIOLOŠKE ISPRAVNOSTI
LOT 3: HEMIJSKE ANALIZE NA ADITIVE
LOT 4: HEMIJSKE ANALIZE NA FTALATE
LOT 5:UZORKOVANjE I KONTROLA KVALITETA SJEMENA POLjOPRIVREDNOG BILjA I MINERALNIH ĐUBRIVA

Za LOT 3: HEMIJSKE ANALIZE NA ADITIVE ponudu je dostavio sledeći ponuđač:
1. JZU Institut za javno zdravstvo Republike Srpske, Banja Luka

II
Nakon razmatranja prispjele ponude za Lot 3 ustanovljeno je da je ista u potpunosti ispunila uslove predviđene tenderskom dokumentacijom, i na osnovu navedenog kriterijuma – najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude, ocijenjeno da je najpovoljniji ponuđač: JZU Institut za javno zdravstvo Republike Srpske, Banja Luka,  sa ponuđenom cijenom u iznosu od: 1.840,00 KM (bez PDV-a)

III
Zapisnik o ocjeni ponuda broj: 02-404-102/21 od 11.08.2021. godine je sastavni dio ove Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

IV
Protiv ove odluke dozvoljena je žalba koja se može izjaviti najkasnije u roku od 5 dana od dana prijema iste.
Žalba se izjavljuje ugovornom organu u pisanoj formi direktno ili preporučenom poštanskom pošiljkom.
Žalba se podnosi u dovoljnom broju primjeraka, koji ne može biti manji od tri, kako bi mogla biti uručena kvalifikovanom kandidatu ili izabranom ponuđaču i drugim strankama u postupku. 

V
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u "Službenom glasniku GradažBijeljina"

 

GRADONAČELNIK GRADA BIJELjINA
Broj:02-404-102/21-Lot 3 GRADONAČELNIK
Bijeljina
Datum: Ljubiša Petrović

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: