Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 23.08.2021. 15:02

Rezervni dijelovi za vozilo Lada Niva

Izvor: Akta.ba, 13.08.2021.

Rudnik mrkog uglja "Đurđevik" d.o.o. - Đurđevik

Broj; 03-6104/21

Đurđevik, 13.08.2021

 

Na osnovu člana 89. i 70. stav (3) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH" broj 39/14). Zapisnika o ocjeni ponuda od 04.08.2021. godine na osnovu člana 65. Zakona i člana 48. Statuta Rudnika mrkog uglja "Đurđevik" d.o.o. - Đurđevik. Direktor društva Rudnik mrkog uglja "Đurđevik" d.o.o. - Đurđevik. donosi:

 

O D L U K U

o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku robe Rezervni dijelovi za vozilo Lada Niva

Nakon provedenog postupka konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda za nabavku robe - Rezervni dijelovi za vozilo Lađa Niva, ugovor se dod jel juje ponuđaču "Lada Auto " d.o.o. Banja Luka či ja je ponuda ocjenjena kao najuspješnija.

 

OBRAZLOŽENJE

Po obavještenju o nabavci za javnu nabavku robe: Rezervni dijelovi za vozilo Lada Niva broj obavještenja: 350-7-1-501-3-287/21 objavljenom na Portalu javnih nabavki dana. 23.07.2021. godine, evidencijski broj nabavke 03-5560/21. Tendersku dokumentaciju u skladu sa članom 55. stav (I) tačka d) ZJN BiH preuzelo je šest (6) ponuđača a što se vidi iz izvještaja o preuzimanju tenđerske dokumentacije od strane ponuđača sa Portala javnih nabavki www.ejn.gov.ba kreiranog 03.08.2021. godine, a koji je sastavni dio ovog zapisnika.

Rok za dostavu ponuda bio je 03.08.2021. godine do 11:00 sati. a javno otvaranje ponuda je zakazano za je 03.08.2021. godine u I 1:30 sati u prostorijama Rudnika.

Na osnovu poziva i Obavještenja o nabavci svoju ponudu je u đatom roku dostavio ponuđač: I) Ponuda sa prijemnim brojem 19-5846/21 od 02.08.2021. godine. Ponuđač: "Lada Auto " d.o.o. Banja Luka.

Javno otvaranje ponuda je dana 03.08.2021. godine u 11:30 sati izvršila Komisija za provođenje postupka javne nabavke imenovana Rješenjem direktora broj: 03-5561/21 od 23.07.2021. godine.

Javno otvaranje ponuda izvršeno je u skladu sa članom 63. Zakona o javnim nabavkama i sačinjen je Zapisnik o otvaranju ponuda. Javnom otvaranju ponuda nije prisustvovao predstavnik ponuđača.

Zapisnik sa javnog otvaranja ponuda i zapisnik o zaprimanju ponuda je dostavljen svim ponuđačima.

Obzirom da je u obavještenju o nabavci navedeno da se namjerava koristiti e-aukcija na zatvorenoj sjednici Komisije za nabavke održanoj dana 03.08.2021. godine u 12:00 sati Komisija je izvršila početnu ocjenu ponuda odnosno provjeru kvalifikacije kandidata/ponuđača, te konstatovala da je se ponuđač "Lada Auto " d.o.o. Banja Luka kvalifikovao za dalji tok javne nabavke.

U početnoj ocjeni ponuda komisija je utvrdila daje ponuda kvalifikovanog ponuđača "Lada Auto " d.o.o. Banja Luka prihvatljiva jer potpuno udovoljava svim traženim uslovima i/ Tenderske dokumentacije i Obavještenja o nabavci.

Komisija je u skladu sa članom 3. stav (3) pravilnika o uslovima i načinu korištenja e-aukcije utvrdila da se ne može zakazati e-aukcija jer je primljena jedna prihvatljiva ponuda.

Komisija je izvršila analizu prihvatljivih ponuda prema kriteriju Najniža cijena i sačinila konačnu rang listu prihvatljivih ponuda, te konstatuje sledeće:

Ponuda koja je ocijenjena kao najuspješnija je ponuda ponuđača koji je ponudio najnižu cijenu:

1. "Lada Auto " d.o.o. Banja Luka ponuda broj 598/21 od 29.07.2021. godine sa sljedećim elementima ponude:

-           ponuđena cijena: 2.997,20 KM bez uračunatih l7%PDV-a. odnosno 3.506.72 KM

sa uračunatih 17% PDV-a, na paritetu DDP Rudnik Đurđevik.

-           rok plaćanja: 60 dana od dana fakturisanja, odnosno isporuke robe bez bankovne garancije za odloženo plaćanje,

-           rok isporuke: sedam (7) dana od dana obostranog potpisivanja Ugovora.

 

DOSTAVLJENO:

-           ponuđačima,

-           arhivi.

-           opcija ponude: 60 dana.

 

Pravo žalbe

Ponuđač koji je učestvovao u postupku javne nabavke po ovom predmetu i koji smatra daje Ugovorni organ u toku konkretnog postupka izbora najpovoljnije ponude, odnosno dodjele Ugovora prekršio jednu ili više odredbi Zakona o javnim nabavkama Bil i. ima pravo izjaviti žalbu na postupak, na način i u rokovima utvrđenim u članu 99. i 101. stav (5) i (6) Zakona o javnim nabavkama Bil i. Žalba se izjavljuje Ugovornom organu kao prvostepenoj instanci u žalbenom postupku, u pismenoj formi i u roku 5 dana od dana prijema Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: