Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 04.02.2022. 09:42

Pumpe za recirkulaciju mulja u reaktoru

Izvor: Akta.ba, 31.01.2022.

Mješoviti Holding „Elektroprivreda Republike Srpske" Matično preduzeće a.d. Trebinje Zavisno preduzeće „Rudnik i Termoelektrana Ugljevik" A.D. Ugljevik

 

Broj:2314/22

 

Dana, 31.01.2022. godine

 

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. stav 1., 2, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH" broj: 39/14), člana 8. Pravilnika o uspostavljanju i radu Komisije za nabavke („Službeni glasnik BiH" broj: 103/14) i člana 57. Statuta Mješovitog Holdinga „Elektroprivreda Republike Srpske" Matično preduzeće Trebinje - Zavisno preduzeće „Rudnik i Termoelektrana Ugljevik" A.D. Ugljevik, a na preporuku Komisije za javnu nabavku broj: 1709/22 od 26.01.2022. godine u postupku javne nabavke: „Nabavka pumpi i duvaljke za potrebe HPV-a RJ Termoelektrana" - putem otvorenog postupka, interni broj: 117/21 - LOT 3 - Nabavka pumpe za recirkulaciju mulja u reaktoru, Uprava preduzeća na sjednici održanoj dana 27.01.2022. godine donijela je:

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke: „Nabavka pumpi i duvaljke za potrebe HPV-a RJ Termoelektrana" - putem otvorenog postupka, interni broj: 117/21

-LOT 3 - Nabavka pumpe za recirkulaciju mulja u reaktoru-

 

Član 1.

 

Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke broj: 1709/22 od 26.01.2022. godine, te se ugovor u predmetu nabavke: „Nabavka pumpi I duvaljke za potrebe HPV-a RJ Termoelektrana" - putem otvorenog postupka, interni broj: 117/21 - LOT 3 - Nabavka pumpe za recirkulaciju mulja u reaktoru, dodjeljuje ponuđaču DOO „ETAL BH" Sarajevo na iznos od 19.900,00 KM bez uračunatog PDV-a.

 

Član 2.

 

Prijedlog ugovora dostaviće se na potpis izabranom ponuđaču po proteku roka od 15 dana, računajući od dana kada su svi ponuđači obaviješteni o izboru najpovoljnije ponude.

 

Član 3.

 

U slučaju ulaganja žalbe na ovu Odluku, postupak će se obustaviti u skladu sa članom 101. Zakona o javnim nabavkama.

 

Član 4.

 

Ova Odluka će se objaviti na WEB stranici Ugovornog organa: www.riteugljevik.com,  istovremeno sa upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

 

Član 5.

 

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za pravne i korporativne poslove i Služba komercijale Preduzeća.

 

Član 6.

 

Ova Odluka dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama.

 

OBRAZLOŽENJE

 

Postupak javne nabavke pokrenut je na osnovu Prijedloga posebne Odluke Uprave Preduzeća broj: 10781/21 od 23.04.2021. godine, 13418/21 od 25.05.2021. godine i 13422/21 od 25.05.2021. godine, Posebne Odluke Nadzornog odbora Preduzeća broj: 13570/21 od 26.05.2021. godine, 13582/21 od 26.05.2021. godine, 13596/21 od 26.05.2021. godine i Posebne Odluke o davanju saglasnosti NO MH ,,ERS Trebinje" a.d. Trebinje broj: N0-02/1-146-484/21 od 26.07.2021. godine. Javna nabavka je provedena putem otvorenog postupka.

 

Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je: 190.000,00 KM, po LOT-ovima:

 

LOT 1-80.000,00 KM,

 

LOT 2 - 40.000,00 KM,

 

LOT 3 - 20.000,00 KM i

 

LOT 4 - 50.000,00 KM.

 

Obaviještenje o nabavci objavljeno je pod brojem: 1276-1-1-839-3-565/21 od 17.11.2021. godine, a sažetak obavještenja o nabavci objavljen je u „SI. glasniku BiH".

Komisija za javne nabavke imenovana je Rješenjem Uprave preduzeća broj: 34285/21 od 21.12.2021. godine.

Komisija za javnu nabavku dostavila je Izvještaj o radu sa preporukom broj: 1709/22 od 26.01.2022. godine, u postupku javne nabavke: „Nabavka pumpi i duvaljke za potrebe HPV-a RJ Termoelektrana" - putem otvorenog postupka, interni broj: 117/21 - LOT 3 - Nabavka pumpe za recirkulaciju mulja u reaktoru.

U postupku po Izvještaju o radu je utvrđeno da je Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponuda i ocjenu prispjelih ponuda, o čemu je sačinila odgovarajući zapisnik, u kome je utvrđeno sljedeće:

Do zakazanog roka za prijem ponuda (do 21.12.2021. godine do 11°° časova) za LOT 3 zaprimljene su ponude sledećih ponuđača:

 

  1. DOO „KBA-SERVIS" Brčko sa iznosom ponude od 19.998,00 KM bez uračunatog PDV-a,
  2. DOO „ETAL BH" Sarajevo sa iznosom ponude od 19.900,00 KM bez uračunatog PDV-a.

 

ANALIZOM DOKUMENTACIJE PRISTIGLE PONUDE UTVRĐENO JE SLEDEĆE:

OBAVEZNI DOKUMENTI KOJE PONUDA MORA DA

DOO „KBA-SERVIS"

DOO „ETAL BH"

SADRŽI

Brčko

Sarajevo

Obrazac za dostavljanje ponude, Aneks 2

Dostavljen

Dostavljen

Obrazac za cijenu ponude, Aneks 3

Dostavljen

Dostavljen

Obrazac za povjerljive informacije, Aneks 4

Dostavljen

Dostavljen

Potpisan i ovjeren Nacrt ugovora i okvirnog sporazuma,

Dostavljeni

Dostavljeni

Aneks 5

 

 

Popis izvršenog ugovora- Aneks 6

Dostavljen

Dostavljen

Potvrda o izvršenom Ugovoru

Dostavljena

Dostavljena

Ovjerena Izjava u skladu sa članom 45. ZJN

Dostavljena

Dostavljena

Izvod iz sudskog registra

Dostavljen

Dostavljen

Ovjerena Izjava u skladu sa članom 47. ZJN

Dostavljena

Dostavljena

Potvrda poslovne banke

Dostavljena

Dostavljena

Ovjerena Izjava u skladu sa članom 52. ZJN

Dostavljena

Dostavljena

Dokumentacija u skladu sa tačkom 3.1 TD

Dostavljena

Dostavljena

 

ANALIZA PONUDA

PONUDA KOJE JE ISPUNILA SVE TEHNIČKE, EKONOMSKE, FORMALNO-PRAVNE ZAHTJEVE 1 MINIMUM KVAUFIKACIONIH USLOVA ZA LOT 3:

1.

DOO „KBA-SERVIS" Brčko

2.

DOO „ETAL BH" Sarajevo

 

RANG LISTA PRIHVATLJIVIH PONUDA

U skladu sa članom 64. Zakona o javnim nabavkama, na osnovu kriterijuma najniže cijene prihvatljive ponude, utvrđena je sljedeća rang lista ponuđača:

 

NAZIV PONUĐAČA

UKUPNA CIJENA PONUDE BEZ PDV-a

LOT 3 Nabavka pumpe za recirkulaciju mulja u reaktoru

1.

DOO „ETAL BH" Sarajevo

19.900,00 KM

2.

DOO „KBA-SERVIS" Brčko

19.998,00 KM

 

S obzirom da su u predmetnoj nabavci zaprimljene i prihvatljive dvije ponude ponuđača, ugovorni organ je, shodno tački 8.2 tenderskog dokumenta i članu 4. (Zakazivanje i početak E-aukcije)

 

Pravilnika o uslovima i načinu korištenja E-aukcije (Službeni glasnik BiH broj 66/16), zakazao E-aukciju dana 20.01.2022. godine sa početkom u 13°° časova, te je ista održana navedenog dana u vremenskom periodu od 1300 časova do 1320 časova.

 

KONAČNA RANG LISTA PRIHVATLJIVIH PONUĐAČA KOJI SU UČESTVOVALI U E-AUKCIJI:

U skladu sa članom 64. Zakona o javnim nabavkama, na osnovu kriterijuma najniže cijene prihvatljive ponude, te rezultata provedene E - aukcije, utvrđena je sljedeća rang lista ponuđača:

NAZIV PONUĐAČA

CIJENA BEZ PDV-a, prije E- aukcije

CIJENA BEZ PDV-a, nakon okončane E-aukcije

LOT 3 - Nabavka pumpe za recirkulaciju mulja u reaktoru

DOO „ETAL BH" Sarajevo

19.900,00 KM

19.900,00 KM

DOO „KBA-SERVIS" Brčko

19.998,00 KM

19.998,00 KM

 

U postupku donošenja Odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija pravilno i potpuno izvršila ocjenu kvalifikovanosti ponuđača, te ocjenu prispjele ponude, u skladu sa kriterijumima iz tenderske dokumentacije.

U postupku ocjene provedenog postupka, Uprava Preduzeća nije našla razloge nepravilnosti niti propusta u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje Preporuke Komisije za javne nabavke.

 

Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila u skladu sa Zakonom, podzakonskim i internim aktima i tenderskim dokumentom.

Iz navedenih razloga, primjenom člana 64. stav 1. tačka b) i člana 70. stav 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama odlučeno je kao u članu 1. ove Odluke.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove Odluke. Žalba se izjavljuje Kancelariji za razmatranje žalbi, putem ugovornog organa u pisanoj formi direktno na protokol Ugovornog organa ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu: Mješoviti Holding ,,ERS" - MP a.d. Trebinje ZP „Rudnik i Termoelektrana Ugljevik" a.d. Ugljevik, Ugljevik bb, 76330 Ugljevik. Žalba se podnosi u najmanje 3 (tri) primjerka.

 

Dostavljeno:

  1. Ponuđaču,
  2. Upravi,
  3. Komisiji za nabavke,
  4. a/a.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: