Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 04.02.2022. 12:31

Suvi ekstrakt lista bršljana, ne sadrži alkohol sirup 7mg/1 mL komad 30

Izvor: Akta.ba, 03.02.2022.

 

Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dr Miroslav Zotoeić

 

Broj: 127-23-17186-21 /21 Dana;.03.02.2022. godine

Ha osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH," broj: 39/14), člana 33. Pravilnika Zavoda za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović" (u daljem tekstu: Zavod) i člana 29. Statuta Zavoda, te Zapisnika o radu Komisije za nabavku nakon izvršenog otvaranja ponuda, rio Otvorenom postupku javne nabavke: „Lijekova II/21", broj: 127-23-17186-16/21 od 25.01.2022. godine, direktor Zavoda donosi:

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača no Otvorenom postupku javne nabavke: „Lijekovi 11/21",

za lot: 26

 

I          

Prihvata se preporuka Komisije za javnu nabavku i ugovor o javnoj nabavci robe no Otvorenom postupku javne nabavke „Lijekova II/21", Tenderska dokumentacija, broj: 127-23-17186-2/21 od 30.11.2021. godine i Obavještenje o nabavci, broj: 617-1-1-496-3-239/21, objavljeno na Portalu javnih nabavki, dana: 30.11.2021. godine, dodjeljuje se ponuđaču: „Farmavita" d.o.o. Vogošća - Sarajevo, ponuda zaprimljena pod brojem: 127-23-17186-5/21 dana 23.12.2021. godine, kao najpovoljnijem ponuđaču prema kriterijumu: „ekonomski najpovoljnija ponuda (sa podkriterijumima: cijena - 95% i rok plaćanja izražen u broju dana - 5%)", u ukupnom iznosu od 219,00 KM bez pdv-a, odnosno, 256,23 KM sa pdv-om.

 

II         

Izabrani ponuđač nije dostavio dokaznu dokumentaciju zahtjevanu tačkom 4.1. Tenderske dokumentacije i članom 45. Zakona o javnim nabavkama, te je dužan istu dostaviti u roku od pet (5) dana od zaprimanja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača (u skladu sa tačkom 4.1.5 predmetne Tenderske dokumentacije).

Ukoliko propusti da dostavi traženu dokumentaciju, ugovor će se dodjeliti sljedećem ponuđaču na rang listi,

ili će se lot poništiti.

 

III       

Ova odluka biće objavljena na internet stranici Zavoda (www.zotovicbl.com), istovremeno sa upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, a u skladu sa članom 70., stav. 6., Zakona o javnim nabavkama.

 

Obrazloženje

1. Ha osnovu Otvorenog postupka javne nabavke „Lijekovi H/21", Tenderska dokumentacija, broj: 127-23-17186-2/21 od 30.11.2021. godine i Obavještenje o nabavci, broj: 617-1-1-496-3-239/21, objavljeno na Portalu javnih nabavki, dana: 30.11.2021. godine, u ostavljenom roku pristigle su ponude ponuđača, te je Komisija na zatvorenom sastanku koji je okončan dana 24.01.2022. godine, u prostorijama Službe za plan, analizu i javne nabavke, sačinila Zapisnik o radu komisije za nabavku nakon izvršenog otvaranja ponuda, kojim je konstatovala sljedeće:

 

Lot26 R05CA12 bršljana, ne sadrži sirup 7mg/l 111L komad        30

Alcohol

Broj protokola ugovornog organa

Redni Bpoj

OMOTNICE ponude

 

Naziv ponuđača

Omotnica sa ponudom ispravno zatvorena (zapečačena ili potpisana da/ne)

Ukupna cijena ponude bez PDV-а

Ponuđeni popust

Rok plaćanje izražen u broju dana

Ukunan

broj bodova

Rang

127-23- 17186-5/21

1

„„Farmavita" d.o.o. Vogošća - Sarajevo

Da

219

Ne

60

74,62

1

 

Ponudu su dostavili ponuđači: „Farmavita" d.o.o. Vogošća - Sarajevo, "Interpromet" d.o.o. Novi Grad, „Banjalukafarm-plus" d.o.o. Banja Luka i ,,Phoenix Pharma" d.o.o. Bijeljina.

 

Nakon analize prispjelih ponuda, Komisija je zaključila sljedeće:

U dostavljenom rješenju ALMBiH o registraciji lijeka, ponuđača "Interpromet" d.o.o. Novi Grad, zahtjevano tačkom 4.3.2 Tenderske dokumentacije, navedena je neodgovorajuća specifikacija - nije moguće utvrditi da ponuđeni proizvod „ne sadrži alkohol", a kako je zahtjevano Tehničkom specifikacijom. Takođe, ponuđač nije dostavio „SRR" (zahtjevano tačkom 4.3.2 Tenderske dokumentacije). Ponuda ponuđača „Interpromet" d.o.o. Novi Grad neće se uzimati u dalje razmatranje.

U dostavljenom rješenju ALMBiH o registraciji lijeka, ponuđača „Banjalukafarm- plus" d.o.o. Banja Luka, zahtjevano tačkom 4.3.2 Tenderske dokumentacije, navedena je neodgovorajuća specifikacija - nije moguće utvrditi da ponuđeni proizvod „ne sadrži alkohol", a kako je zahtjevano Tehničkom specifikacijom. Takođe, ponuđač nije dostavio „SRR" (zahtjevano tačkom 4.3.2 Tenderske dokumentacije). Ponuda ponuđača „Banjalukafarm-plus" d.o.o. Banja Luka neće se uzimati u dalje razmatranje. U dostavljenom rješenju ALMBiH o registraciji lijeka, ponuđača ,,Phoenix Pharma" d.o.o. Bijeljina, zahtjevano tačkom 4.3.2 Tenderske dokumentacije, navedena je neodgovorajuća specifikacija - nije moguće utvrditi da ponuđeni proizvod „ne sadrži alkohol", a kako je zahtjevano Tehničkom specifikacijom. Takođe, ponuđač nije dostavio „SRR" (zahtjevano tačkom 4.3.2 Tenderske dokumentacije). Ponuda ponuđača ,,Phoenix Pharma" d.o.o. Bijeljina neće se uzimati u dalje razmatranje. Ponuda ponuđača: „Farmavita" d.o.o. Vogošća - Sarajevo, ispunjava formalno pravne, ekonomske i tehničke uslove, odnosno zahtjeve Ugovornog organa, odnosno, ponuda je prihvatljiva za Ugovorni organ i može biti predmet vrednovanja prema utvrđenim kriterijuma Obavještenja o nabavci, odnosno Tenderskom dokumentacijom.

2. Prema rang listi i kriterijumu za vrednovanje ponuda: „ekonomski najpovoljnija ponuda" (sa podkriterijumima: cijena - 95% i rok plaćanja izražen u broju dana - 5%), Komisija je predložila Ugovornom organu da sačini odluku o dodjeli ugovora, ponuđaču navedenom u članu I, kao prvoplasiranom, a u skladu sa članom 72. Zakona o javnim nabavkama i 36. Pravilnika, za lot (sa ukupnom cijenom bez pdv-a):

26.Suvi ekstrakt, „Farmavita" d.o.o. Vogošća - Sarajevo 219,00

Ukupno u KM bez pdv-a: 219,00; sa pdv-om: 256,23

3. Ponuđač: „Farmavita" d.o.o. Vogošća - Sarajevo, uz ponudu, odnosno, uz Aneks 3, nije dostavio dokumentaciju kojom dokazuje ispunjavanje traženih uslova u skladu sa članom 45. Zakona o javnim nabavkama, te je dužni istu dostaviti u roku od pet (5) dana od zaprimanja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača (u skladu sa tačkom 4.1.5 predmetne Tenderske dokumentacije).

Ukoliko propusti da dostavi traženu dokumentaciju, ugovor će se dodjeliti sljedećem ponuđaču na rang listi, ili će se lot poništiti.

Direktor Zavoda je prihvatio preporuku Komisije i na osnovu izloženog odlučio kao u dispozitivu odluke.

 

POUKA O PRAVNOM J1IJEKU:

Protiv ove odluke, ponuđači imaju pravo žalbe u roku od deset (10) dana od dana prijema iste, u skladu sa članom 101. stav (1) Zakona o javnim nabavkama.

Direktor

 

Prim. dr med. sci. Goran Tapić Spec. ortopedije sa traumatologijom

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: