Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 07.02.2022. 12:51

Toner

Izvor: Akta.ba, 02.02.2022.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

OPĆINA LUKAVAC

OPĆINSKI NAČELNIK

SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE

 

Broj: 10-04-5280/21

Lukavac, 02.02.2022.godine

 

 

Na osnovu člana 64. stav (1) tačka a), člana 25., člana 70. Stav 1.), 3.) i 6.) Zakona o javnim nabavkama (,,SI. glasnik BiH", broj: 39/14), na Preporuku Komisije za provođenje postupka javne nabavke broj: 10-04-5280/21 od 31.01.2022.godine u otvorenom postupku javne nabavke tonera i obrazaca za 2022.godinu, d o n o s i se

 

ODLUKA

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Član 1.

Prihvata se preporuka Komisije za provođenje postupka javne nabavke broj: 10-04-5280/21 od 31.01.2022. godine i Ugovor za javnu nabavku tonera - LOT 1 dodjeljuje ponuđaču „R&S" d.o.o. Sarajevo, koji je dostavio ponudu broj: 1228/21 od 18.01.2022. godine, za ponuđenu cijenu u vrijednosti od 8.461,76 KM i rokom plaćanja 60 (šezdeset) dana od dana prijema računa kao najpovoljnijem ponuđaču.

Član 2.

Ova Odluka objavit će se na internet stranici ugovornog organa (www.lukavac.ba) istovremeno sa upućivanjem ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. stav (2) Zakona o javnim nabavkama.

Obrazloženje

Općina Lukavac je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 02-02-5237/21 od 27.12.2021. godine pokrenula otvoreni postupak javne nabavke tonera i obrazaca za 2022.godinu, podijeljeno u dva lota. Procjenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a za LOT 1 iznosila je 12.000,00 KM.

Obavještenje o nabavci broj: 719-1-1-134-3-196/21 objavljeno je na Portalu javnih nabavki dana 29.12.2021. godine. 

da su u predmetnom postupku primljene četiri ponuda; da nije bilo neblagovremeno primljenih ponuda; - da su ponude ponuđača „Pčelica M" doo Tuzla, „R&S" doo Sarajevo i „Alfadivit" doo Živinice kvalifikovane i potpune, odnosno dostavljeni su svi traženi dokazi propisani tenderskom dokumentacijom, na propisan način.

U postupku donošenja ove Odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno izvršila ocjenu kvalifikovanosti ponuđača te pregled i ocjenu ponuda, u skladu sa kriterijima iz Tenderske dokumentacije.

U postupku ocjene provedenog postupka, nisu nađene nepravilnosti niti propusti u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje Preporuke Komisije za provođenje postupka javne nabavke.

98% .2%

Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima i Tenderskom dokumentacijom. Uvidom u priloženu dokumentaciju utvrđeno je da procijenjena vrijednost nabavke bez uključenog PDV-a za LOT 1 iznosi 12.000,00 KM bez PDV-a i da je kriterij za dodijelu ugovora ekonomski najpovoljnija ponuda u skladu sa sljedećim potkriterijima:

a) Cijena

b) Rok plaćanja 1 /o

Ponuđač „R&S" d.o.o Sarajevo dostavio je prihvatljivu ponudu sa cijenom u iznosu od 8.461,76 KM i rokom plaćanja 60 (šezdeset) dana od dana prijema računa i osvojio 100 bodova, te je u odnosu na kriterij za dodijelu ugovora rangiran na prvo mjesto.

Zbog naprijed navedenog odlučeno je kao u članu 1. ove Odluke.

Pouka o pravnom lijeku:

 

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove Odluke. Žalba se podnosi putem ugovornog organa, u pisanoj formi direktno ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu: Općina Lukavac - Služba za zajedničke poslove, Trg Slobode 1, 75300 Lukavac, a izjavljuje se Uredu za razmatranje žalbi u Mostaru. Žalba se podnosi u najmanje 3 (tri) primjerka.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: