Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 08.02.2022. 14:11

Usluge izrade Web servisa za transformaciju koordinata između prostornog i horizontalnog i vertikalnog referentnog sistema Republike Srpske i dorada desktop rješenja RSGRID i RSTRANS

Izvor: Akta.ba, 28.01.2022.

REPUBLIKA SRPSKA

REPUBLIČKA UPRAVA ZA GEODETSKE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE BANјA LUKA

Broj: 21.06/404-106/21 Dana: 28.01.2022. godine

Ha osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama (Službeni glasnik Bosne i Hercegovine" br. 39/14; u dalјem tekstu Zakon), i na osnovu Zapisnika o ocjeni ponuda br. 21.06/404-106/21 od 27.01.2022. godine. te člana 80. st. 2. i st. 3. Zakona o republičkoj upravi („Službeni glasnik Republike Srpske", br: 115/18, 11 1/21), direktor Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove. donosi

O D L U K U O IZBORU NAJPOVOLjNIJEG PONUĐAČA

1.Nakon okončanog otvorenog postupka za nabavku usluge - "Izrada Web servisa za transformaciju koordinata između prostornog i horizontalnog i Verrtikalnog referentnog sistema Republike Srpske i dorada desktop rješenja RSGRID i RSTRANS" brsj 21.06/404-106/21, za koji je dana 31.12.2021. godine na Portalu javnih nabavki objavlјeno Obavještenje o nabavci broj 164-1-2-109-3-74/21, kao najpovolјnija ponuda izabrana je ponuda „GEO-CENTAR" d.o.o, banja Luka sa ukupnom cijenom ponude od 48.735,00 KM (bez uračunatog PDV-a).

2.U skladu sa članom 70. stav (6) Zakona odluka će biti objavlјema na stranici www.rgurs.org, a istovremeno će se, shodno članu 71. Zakona. uputiti ponuđaču koji su učestvovali u postupku javne nabavke.

3.Ugovorni organ će pozvati izabranog ponuđača radi zaklјučenja ugovora kojim će se regulisati međusobna prava i obaveze u vezi sa predmetnom nabavkom shodno zahtjevima - uslovima Ugovornog organa navedenim u genderskoj dokumentaciji > zakonskim propisima koji regulišu postupke ugovaranja.

O b r a z l o ž e nj e

Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove pokrenula je otvoreni postupak za nabavku usluge - "Izrada Web servisa za transformaciju koordinata između prostornog i horizongalnog i vertikalnog referentnog sistsma Republike Srpske i dorada desktop rješenja RSGRID i RSTRANS broj 21.06/404-106/21, za soji je dana 31.12.2021. godine na Portalu javnih nabavki objavljeno Obavještenje o nabavci broj 16-!-1 -2-109-3-74/21.

U ostavlјenom roku za prijem ponuda, ponudu je dostavio slјedeći ponuđač:

1. „GEO-CENTAR" d.o.o. Banja Luka

Javno otvaranje ponuda izvršeno je dana 18.01.2022. godine, prema rasporedu. u prostorijama Uprave. što je konstatovano Zapisnikom o otvaranj / ponuda, broj 21.06/404-106/21 od 18.01.2022. godine koji je istogdana proslijeđen predstavniku ponuđg.ča.

Sažetak primlјenih ponuda je slјedeći:

Rsd.br. koverte ponuđača

Našv ponuđača

Ukupna cijena be$ PDV-a (KM)

Popust (KM)

Ukupna mijena

bez PDV-a s popustom (KM)

1.

„GEO-CENTAR" d.o.o. Banja Luka

48.735.00

ne

48.735,00

Nakon izvršenog otvaranja ponuda Komisijaje izvršila provjeru ramunske ispravnosti ponude. te provjeru ispunjavanja kvalifikacionih uslova traženih tenderskom dokumentacijom. S tim u vezi, utvrđenoje da je ponuda ponuđača ..GEO-CENTAR" d.o.o. Banja Luka prihvatlјiva za Ugovorni organ jer je pripremlјena u skladu sa uslovima postavlјenim u tenderskoj dokumentaciji.

Kriterijum za dodjelu ugovora je najniža cijena ponude. a cijena jedine pristigle ponude je:

Red.br. kovsrte ponuđača

Naziv ponuđača

Ukupna cijena bez PDV-a (KM)

Popust (KM)

Ukupna cijena

bez pdv -a s popustom (KM)

1.

„GEO-CENTAR" d.o.o. Banja Luka

48.735.00

ne

48.735.00

S obzirom da je tenderskom dokumentacijom i Obavješgenjem o nabavci predviđeno provođenje E-aukcije, a da je primlјena jedna prihvatlјiva popuda. u skladu sa članom 3. stav (3) Pravilnnka o uslovima i načinu korištenja E-aukcije, E-aukcija se ne može zakazati. nego se postupak okončava u skladu sa članom 69. Zakona o javnim nabavkama.

Komisija je dana 27.01.2022. godine, postupajući u skladu sa članom 65. Zakona o javnim nabavkama (Službeni glasnik Bosne i Hercegovino" br. 39/14) i ovlaštenjima dobijenim na osnovu Rješenja o imenovanju Komisije za javnu nabavku br. 21.06/404-106/21 od 11.01.2022. godine o izloženom sačinila Zapisnik o ocjeni ponuda.

Imajući u vidu naprijed navedeno, odlučeno je kao u dispozitivu ove odluke.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove odluke. ponuđač ima pravo da podnese žalbu u roku od 10 dana od dana prijema iste. Žalba se izjavlјuje Kancelariji za razmagranje žalbi u tri istovjetna primjerka putem Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Banjaluka.

v.d. pomoćnika direktora za ekonomsko finansijske poslove

Dragan Stanković

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: