Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 08.02.2022. 16:07

Videoprinter papir za UZV

Izvor: Akta.ba, 03.02.2022.

JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA

DOM ZDRAVLJA

U BANJOJ LUCI

UGOVORNI ORGAN

DIREKTORICA

 

Broj: 01.01.3.019/404-80-3/22

Dana: 03. 02. 2022. godine

 

Na osnovu člana 70. stav 3 Zakona o javnim nabavkama (Sl. glasnik BiH 39/14), te na osnovu zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda i preporuke Komisije za javnu nabavku broj 01.01.3.019/404-80-2/22 od 03. 02. 2022. godine, a sve u vezi sa nabavkom RTG filmova, hemikalija i ostalog potrošnog materijala za radiologiju podjeljeno u tri lota, u otvorenom postupku javne nabavke sa predviđenim zaključenjem okvirnog sporazuma sa jednim ponuđačem te obavještenja o nabavci broj 765-1-1-32-3-7/22, objavljeno u Službenom glasniku BiH broj 3/22 dana 28. 01. 2022. godine kao i na Portalu javnih nabavki dana 13. 01. 2022. godine, Ugovorni organ je donio sljedeću

 

ODLUKU O IZBORU NAJPOVOLJNIJIH PONUĐAČA

 

I

 

Prihvata se u cjelosti zapisnik o pregledu i ocjei ponuda Komisije za javne nabavke, te se okvirni sporazumi dodjeljuju:

 

Za lot 1 - RTG filmovi ponuđaču „Shimadzu" d.o.o. Sarajevo po ponudi broj 103/22 od 25. 01. 2022. godine, sa cijenom od 36.180,00 KM bez PDV-a, odnosno sa ukupnom cijenom od 42.330,60 KM sa PDV-om i rokom isporuke od jednog dana.

 

Za lot 2 - Fiksir i razvijač ponuđaču „Derby trade" d.o.o. Brčko po ponudi broj 80-01-22 od 27. 01. 2022. godine, sa cijenom od 2.502,40 KM bez PDV-a, odnosno sa ukupnom cijenom od 2.927,81 KM sa PDV-om i rokom isporuke od jednog dana.

 

Za lot 3 - Videoprinter papir za UZV ponuđaču „Ena" d.o.o. Sarajevo po ponudi broj 80-011/22 od 25. 01. 2022. godine, sa cijenom od 6.725,00 KM bez PDV-a, odnosno sa ukupnom cijenom od 7.868,25 KM sa PDV-om i rokom isporuke od jednog dana.

 

Obrazloženje

 

U ovom postupku nabavke zaprimljene su ponude ponuđača „Derby trade" d.o.o. Brčko, „Ena" d.o.o. Sarajevo, „Emeding" d.o.o. Sarajevo i „Shimadzu" d.o.o. Sarajevo. Komisija za javne nabavke je sve ponude ocijenila kao prihvatljive i odgovarajuće, što je detaljno opisano u zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda.

 

U skladu sa naprijed navedenim donesena je odluka kao u dispozitivu PRAVNA POUKA:

 

Ponuđač koji nije zadovoljan ovom odlukom ima pravo da izjavi žalbu u skladu sa odredbama ZJN.

 

DOSTAVLJENO:

1. Ponuđačima

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: