Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 09.02.2022. 15:09

Preventivno održavanje sistema TXP-REC za potrebe Podružnice Termoelektrana Kakanj

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 09.02.2022.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

1424-4-2-295-5-25/22


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv TERMOELEKTRANA "KAKANJ" KAKANJ
IDB/JIB 4200225150064
Kontakt osoba Alisa Imamović
Adresa Kakanj
Poštanski broj 72240 Kakanj (bhp sa)
Općina/Grad Kakanj
Telefon (032) 771-153
Faks (032) 771-025
Elektronska pošta n.sikira@epbih.ba
Internet adresa www.epbih.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 2.c. Djelatnost

Električna energija

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Usluge održavanja i popravki

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Preventivno održavanje sistema TXP-REC za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Preventivno održavanje sistema TXP-REC za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj, a sve u skladu sa
tehničkom specifikacijom koja je sastavni dio Pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o nabavci

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 72267000-4 Usluge održavanja i popravaka programske podrške


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Podružnica Termoelektrana "Kakanj" Kakanj

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 (dvanaest) mjeseci, počevši od 01.01.2022. do 31.12.2022. godine, odnosno do iskorištenja ukupno ugovorenog iznosa.

ODJELJAK III: POSTUPAKIII 1. Vrsta postupka

Pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja o nabavci

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

III 6. Da li je objavljeno ex ante obavještenje o transparentnosti?

Da

III 6.a. Broj i datum objave ex ante obavještenja o transparentnosti

Broj 1424-4-2-295-6-484/21
Datum 15.12.2021.

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 SIEMENS ENERGY D.O.O. 081265238 Zagreb Croatia


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

211816,39

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

28.1.2022.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

211816,39


IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

211816,39

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

V 3. Dodatne informacije

Ugovor br. 295-TEK-21


ANEKS C2


a) Uslov iz Zakona za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci"

Član 21. Stav (1) Tačka c)

b) Razlozi za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci"

Kako je održavanje sistema TXP specijalističke prirode, odnosno tu se radi o održavanju software-a i samog sistema TXP, a i
„Siemens“ je vlasnik software-a za održavanje i dijagnostiku kvarova na sistemu TXP, ponudu za ovo održavanje moguće je
tražiti samo od firme "Siemens" koja može angažirati Siemensov razvojni servis u Karlsruhe-u, Njemačka. (Zakon o javnim
nabavkama BiH, član 21, tačka c) koji glasi: "kada se iz suštinskih, dokazivih tehničkih ili umjetničkih razloga, ili iz razloga koji
se odnose na zaštitu ekskluzivnih prava, ugovor može dodijeliti samo određenom dobavljaču").

c) Broj ponuđača sa kojima ste pregovarali

1

d) Naziv ponuđača sa kojima ste pregovarali

SIEMENS ENERGY D.O.O.

 

 

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: