Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 09.02.2022. 21:53

Stručno tehnički nadzor pri izvođenju radova rekonstrukcije magistralnog puta M6 Ljubinje-Žegulja u dužini od 10,4 km

Izvor: Akta.ba, 04.02.2022.

Javno preduzeće "Putevi Republike Srpske"

Broj: 02-01-JH-5174/21      

Dana, 04.02.2022. godine

 

Ha osnovu člana 64. stav (1) tačka b), člana 70. stavovi (1), (3) i (6) Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik BiH" broj: 39/14) i članova 46. i 48. Pravilnika o javnim nabavkama JP "Putevi PC" d.o.o. Banja Luka, na preporuku Komisije za nabavku u postupku javne nabavke usluga: Lot 2: "Stručno tehnički nadzor pri izvođenju radova rekonstrukcije magistralnog puta Mb Ljubinje-Žegulja u dužini od 10,4km", referenca 062/21, v.d. Direktor je donio

 

ODLUKU O IZBORU NAJPOVOLjNIJEG PONUĐAČA

 

Član 1.

Prihvata se Izvještaj i preporuka Komisije za nabavku broj: 02-01-JH-5174/21 od 03.02.2022. godine i ugovor za javnu nabavku usluga Lot 2: "Stručno tehnički nadzor pri izvođenju radova rekonstrukcije magistralnog puta M6 Ljubinje-Žegulja u dužini od 10,4km", referenca 062/21, dodjeljuje Grupi ponuđača "RADIS" d.o.o. Istočno Sarajevo, "RUDARSKI INSTITUT" d.o.o. Prijedor i "BHL PROJEKT" d.o.o. Beograd, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču za ponuđenu cijenu od 5.379,00 KM (bez PDV-a), 6.293,43 KM (sa PDV-om), ponuda broj: 1887-12/21 od 29.12.2021. godine.

 

Član 2.

Prijedlog ugovora o nabavci biće dostavljen na potpis izabranom Ponuđaču u skladu sa članom 98. Zakona o javnim nabavkama.

 

Član 3.

Za izvršenje ove Odluke zadužuje se i ovlašćuje Sektor za tehničke poslove.

 

Član 4.

Ova Odluka objaviće se na veb - stranici www.putevirs.com, istovremeno sa upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav. b. Zakona o javnim nabavkama.

 

Član 5.

Ova Odluka se dostavlja svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama.

 

Obrazloženje

Postupak javne nabavke je pokrenut Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 02-01-JH-5174/21 od dana 25.10.2021. godine. Javna nabavka je provedena putem otvorenog postupka. Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 46.153,85 KM; Lot 1: 16.153,85 KM; Lot 2: 30.000,00 KM. Obavještenje o nabavci broj: 750-1-2-72-3- 134/21 je poslato na objavljivanje i objavljeno na Portalu javnih nabavki dana 25.10.2021. godine.

Komisija za nabavku je imenovana Rješenjem v.d. Direktora broj: 02-01-JN- 5174/21 od 25.10.2021. godine.

Komisija za javnu nabavku dostavila je dana 03.02.2022. godine Izvještaj o radu broj: 02-01-JH-5174/21 od 03.02.2022. godine i Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda broj: 02-01-JH-5174/21 od 03.02.2022. godine, u postupku javne nabavke usluga Lot 2: "Stručno tehnički nadzor pri izvođenju radova rekonstrukcije magistralnog puta Mb Ljubinje-Žegulja u dužini od 10,4km", referenca 062/21.

U postupku no Izvještaju o radu je utvrđeno da je Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponuda i ocjenu prispjelih ponuda, o čemu je sačinila odgovarajuće zapisnike, u kojima je utvrđeno spijedeće:

-           da je ukupan broj pristiglih ponuda 5 (pet).

-           da je blagovremeno zaprimljeno 5 (pet) ponuda.

-           da nije bilo neblagovremenih ponuda.

-           da su ponude Ponuđača Institut za građevinarstvo "IG" d.o.o. Banja Luka; Grupe ponuđača "RADIS" d.o.o. Istočno Sarajevo, "RUDARSKI INSTITUT" d.o.o. Prijedor i "BHL PROJEKT" d.o.o. Beograd; Grupe ponuđača "CPK" d.o.o. Banja Luka i "IBIS- INŽENjERING" d.o.o. Banja Luka; Grupe ponuđača "HKP Consulting" d.o.o. Banja Luka, "URBIS CENTAR" d.o.o. Banja Luka, "GEOKING" d.o.o. Doboj i "GIM-TEST" d.o.o. Banja Luka, prihvatljive.

-           da je ponuda Grupe ponuđača "INK CONSTRUCTOR" d.o.o. Banja Luka, "RUDPROM" d.o.o. Prijedor i "GEOPROJEKT" d.o.o. Banja Luka, neprihvatljiva.

Ponuda Grupe ponuđača "INK CONSTRUCTOR" d.o.o. Banja Luka, "RUDPROM" d.o.o. Prijedor i TEOPROJEKT" d.o.o. Banja Luka je neprihvatljiva iz sljedećeg razloga:

1. Nije ispunjen kvalifikacioni uslov iz tačke 14.2. alineja e) jer nije dostavljen spisak laboratorijske opreme za «in situ» ispitivanja, koji je zahtijevan u tački 14.2. alineja e) tenderske dokumentacije.

Iz svega gorenavedenog grupa ponuđača "INK CONSTRUCTOR" d.o.o. Banja Luka, "RUDPROM" d.o.o. Prijedor i "GEOPROJEKT" d.o.o. Banja Luka se isključuje iz daljeg postupka ocjene ponuda.

U postupku donošenja ove Odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalifikovanosti ponuđača te ocjenu prispjelih ponuda, u skladu sa kriterijumima iz tenderske dokumentacije.

Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, internim aktima i tenderskom dokumentacijom.

Uvidom u priloženu dokumentaciju, nesporno je da je izabrani ponuđač najbolje ocijenjen na osnovu izabranog kriterija "najniža cijena":

Naziv ponuđača Cijena sa PDV-om

Grupa ponuđača "RADIS" d.o.o. Istočno Sarajevo, "RUDARSKI INSTITUT" d.o.o. Prijedor i "BHL PROJEKT" d.o.o. Beograd            6.293,43 KM

 

Dok su ostali ponuđači čije su ponude prihvatljive ponudili sledeće cijene:

1.         Grupa ponuđača "CPK" d.o.o. Banja Luka i "IBIS-INŽENjERING" d.o.o. Banja Luka, cijena sa PDV-om 6.316,83 KM,

2.         Ponuđač Institut za građevinarstvo "IG" d.o.o. Banja Luka, cijena sa PDV-om 22.417,20 KM,

3.         Grupa ponuđača "HKP Consulting" d.o.o. Banja Luka, "URBIS CENTAR" d.o.o. Banja Luka, "GEOKING" d.o.o. Doboj i TIM-TEST" d.o.o. Banja Luka, cijena sa PDV-om 35.100,00 KM.

čime je utvrđen i njihov sukcesivni red.

Iz navedenih razloga, primjenom člana 64. stav 1. tačka b) Zakona o javnim nabavkama, odlučeno je kao u članu 1. ove Odluke.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove Odluke.

Žalba se izjavljuje Kancelariji za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine, putem ugvornog organa u pisanoj formi direktno, elektronskim putem ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu Javno preduzeće "Putevi Republike Srpske" društvo sa ograničenom odgovornošću Banja Luka, Trg Republike Srpske 8, 78000 Banja Luka.

Žalba se podnosi u najmanje 3 (tri) primjerka.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: