Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 10.02.2022. 13:13

Usluge informisanja o aktuelnostima vezanim za rad općinske administracije i značajnim događajima u općini Travnik putem web portala za 2022. godinu

Izvor: Akta.ba, 01.02.2022.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

SREDNJEBOSANSKI KANTON/KANTON SREDIŠNJA BOSNA

OPĆINA TRAVNIK

NAČELNIK

 

Broj:01-04-8-85/22-2

Datum:01.02.2022.godine

 

Na osnovu člana 70 stav 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH" broj: 39/14 - u daljem tekstu: Zakon) i člana 5. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma u postupcima javnih nabavki u Općini Travnik kao ugovornom organu („Službene novine Općine Travnik", broj 1/15) načeinik Općine d o n o s i

 

R J E Š E N J E

o prihvatanju prijedloga cijene ponude ponuđača Agencija za promociju „Dan" Travnik po direktnom sporazumu

 

Član 1

Prihvata se prijedlog cijene ponude ponuđača Agencija za promociju „Dan" Travnik u iznosu od 5.000,00 KM sa PDV-om, odnosno 4.273,50 KM bez uračunatog PDV-a za pružanje usluga „Informisanje o aktuelnostima vezanim za rad općinske administracije i značajnim događajima u općini Travnik putem web portala za 2022. godinu", a prema dostavljeno ponudi broj 16-1/2022.

Član 2

Ovo Rješenje će se objaviti na web stranici Općine Travnik istovremeno sa upućivanjem ponuđaču u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona.

Član 3

Rješenje stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Rješenjem načelnika Općine Travnik broj: 01-04-8-85/22 od 17.01.2022. godine pokrenut je postupak javne nabavke za pružanje usluga „Informisanje o aktuelnostima vezanim za rad općinske administracije i značajnim događajima u općini Travnik putem web portala za 2022. godinu", putem direktnog sporazuma.

Procijenjena vrijednost javne nabavke iznosi 5.000, 00 KM sa uračunatim PDV-om.

Zahtjev za dostavu ponude upućen je ponuđaču Agencija za promociju „Dan" Travnik koji je do krajnjeg roka za dostavu ponude 27.01.2022. godine na protokol Općine Travnik istu i dostavio.

Nakon pregleda ponude konstatuje se da je ponuđač Agencija za promociju „Dan" Travnik kvalifikovan, te da je dostavio ukupnu vrijednost svoje ponude u iznosu od 5.000,00 KM , obzirom da ponuđač nije obveznik ponuđena cijena se uklapa u procijenjenu vrijednost.

S obzirom na stav Komisije koja je ovlaštena za provođenje predmetnog postupka da ponuđena cijena u znatnoj mjeri ne premašuju osigurana sredstva za pružanje usluga, te preporuku Komisije da se s navedenim ponuđačem zaključi Ugovor, opčinski načelnik je odlučio donijeti Rješenje o prihvatanju prijedloga cijene ponude gore navedenog ponuđača.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog rješenja može se uložiti žalba u roku od 5 dana od dana prijema istog.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: