Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 10.02.2022. 13:31

Laboratorijski potrošni materijal i reagensi za biohemijski analizator Autolyser 450

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 10.02.2022.

DOBROVOLJNO EX ANTE OBAVJEŠTENJE O TRANSPARENTNOSTI

1269-4-1-8-6-13/22


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JZU DOM ZDRAVLJA GRADAČAC
IDB/JIB 4209432200001
Kontakt osoba Merima Handžar
Adresa Ul.Josipa Šibera bb
Poštanski broj 76250 Gradačac (bhp sa)
Općina/Grad Gradačac
Telefon (035) 367-000
Faks (035) 367-001
Elektronska pošta nabavke@dzgradacac.com
Internet adresa www.dzgradacac.com

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Gradačac

I 2.c. Djelatnost

Zdravstvo

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka i isporuka laboratorijskog potrošnog materijala i reagenasa za biohemijski analizator Autolyser 450

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka i isporuka laboratorijskog potrošnog materijala i reagenasa za biohemijski analizator Autolyser 450

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33696500-0 Laboratorijski reagensi


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

28 stavki

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

38829,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Apoteka za vlastite potrebe u sklopu JZU Dom zdravlja Gradačac

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 godina

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja o nabavci

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 BROMA BEL D.O.O. BANJA LUKA 4400839360005 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

38829,00

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

38829,00

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

38829,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

38829,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Moguće podugovaranje?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS C2


a) Uslovi iz Zakona za primjenu 'Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci'

Član 21. Stav (1) Tačka c)

b) Razlozi za primjenu 'Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci'

zaštita ekskluzivnih prava

c) Broj ponuđača sa kojima ste pregovarali

1

d) Naziv ponuđača sa kojima ste pregovarali

BROMA BEL D.O.O. BANJA LUKA

 

 

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: