Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 10.02.2022. 15:40

Servis hidrauličnog cilindra sa brane za potrebe Podružnice Termoelektrana Kakanj, Kakanj

Izvor: Akta.ba, 10.02.2022.

Javno preduzeće             

ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE

d.d. - Sarajevo

Podružnica Termoelektrana "Kakanj'', Ka ka nj

 

Kakanj, 10.02.2022. godine B

roj: 02-3-72- 1989/22

 

Na osnovu člana 25., 70. i 71. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („SI. glasnik BiH" broj 39/14), člana 99. Statuta JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo (prečišćeni tekst) broj NO- 2190/21-41./2. od 25.01.2021. godine i Statuta o dopuni Statuta JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo, broj: SD-20745/21-70./6., od 30.07.2021. godine, te člana 4. stav (6) Odluke o utvrđivanju i rasporedu ovlaštenja Generalnog direktora, izvršnih direktora, pomoćnika generalnog direktora, Sekretara Društva i direktora podružnica Društva-Prečišćeni tekst-broj: 06- 14208/20 od 29.05.2020. godine, direktor Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj, na preporuku Komisije za javne nabavke, donosi

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača po Otvorenom postupku javne nabavke uz korištenje e-aukcije u predmetu Servis hidrauličnog cilindra sa brane za potrebe Podružnice Termoelektrana

"Kakanj" Kakanj

 

Član 1.

U Otvorenom postupku javne nabavke uz korištenje e-aukcije u predmetu Servis hidrauličnog cilindra sa brane za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj", Kakanj, po Tenderu broj 2000034205, broj obavještenja o nabavci sa portala javnih nabavki: 1424-1-2-327-3-523/21, kao najpovoljniji ponuđač izabran je

BRATSTVO-HOLDING d.d. Novi Travnik sa cijenom od 5.450,00 KM (bez PDV-a)

 

Član 2.

Zadužuje se Služba za komercijalne poslove da u roku od 3 (tri) dana, a najkasnije u roku od 7 (sedam) dana od dana donošenja ove Odluke istu dostavi ponuđačima i time ih obavijesti o rezultatima postupka predmetne javne nabavke.

 

Član 3.

Obavezuje se Ponuđač iz člana 1. ove Odluke da u roku od 5 (pet) dana od dana prijema ove Odluke, dostavi dokumente navedene u tački 6.2.2. Tenderske dokumentacije broj 2000034205.

 

Obrazloženje

U predmetnom otvorenom postupku javne nabavke, koji je dana 30.12.2021. godine objavljen na Portalu www.ejn.gov.ba  i u „Službenom glasniku BiH" broj 1 od 07.01.2022. godine, ponudu su dostavila dva ponuđača, i to:

-TRI BEST d.o.o. Banja Luka

-BRATSTVO-HOLDING d.d. Novi Travnik

-AB PETROL d.o.o. Kakanj 

Komisija za javne nabavke je, kvalifikacijom ponuđača i rezultatima kvalificiranosti, utvrdila da ponuđač AB PETROL d.o.o. Kalcanj nije dostavio spisak i potvrdu o uredno izvršenom ugovoru, kako je traženo tačkom 6.5 tenderske dokumentacije.

Komisija za javne nabavke ugovornog organa izvršila je otvaranje, pregled i ocjenu primljenih ponuda, te je, na osnovu kriterija „najniža cijena", utvrdila rang listu prihvatljivih ponuđača kako slijedi:

1.TRI BEST d.o.o. Banja Luka sa cijenom od 6.500,00 KM,

2.BRATSTVO-HOLDING d.d. Novi Travnik sa cijenom od 9.000,00 KM

Nakon provedenog postupka e-aukcije, u skladu sa Izvještajem o toku i završetku e-aukcije, utvrđena je konačna rang lista ponuđača koji su učestvovali u e-aukciji:

1.BRATSTVO-HOLDING d.d. Novi Travnik sa cijenom od 5.450,00 KM,

2.TRI BEST d.o.o. Banja Luka sa cijenom od 5.490,00 KM

Na osnovu rezultata konačne rang liste i Izvještaja o toku i završetku e-aukcije, Komisija za javne nabavke ugovornog organa ocijenila je da je najpovoljnija ponuda prvorangiranog ponuđača BRATSTVO-HOLDING d.d. Novi Travnik sa cijenom od 5.450,00 KM (bez^PDV-a), koja je zadovoljila postavljene zahtjeve iz Tenderske dokumentacije broj 2000034205.

 

Pravna pouka:

Protiv ove Odluke može se podnijeti žalba ugovornom organu JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, Podružnica Termoelektrana "Kakanj" Kakanj u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove Odluke. Žalba se podnosi u najmanje 3 (tri) primjerka.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: