Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 02.03.2022. 10:04

Rekonstrukcija lokalne ceste Dolac-Rujnica-Tursići

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 02.03.2022.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

1374-1-3-229-5-11/22


Broj obavještenja o nabavci 1374-1-3-229-3-80/21

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OPĆINA ZAVIDOVIĆI
IDB/JIB 4218234570005
Kontakt osoba Mustafić Almir
Adresa Safvet Bega Bašagića
Poštanski broj 72220 Zavidovići (bhp sa)
Općina/Grad Zavidovići
Telefon (032) 206-701
Faks (032) 206-722
Elektronska pošta opzdici@bih.net.ba
Internet adresa www.zavidovici.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Zavidovići

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih
objekata

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Rekonstrukcija lokalne ceste Dolac-Rujnica-Tursići

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet ovog postupka je nabavka radova na sanaciji i rekonstrukciji lokalne ceste DolacRujnica-Tursići, a na osnovu
potreba ugovornog organa. Na dionici lokalne ceste DolacRujnica-Tursići, od priključka na regionalni put Zavidovići-Maglaj
do naselja Tursići, u dužini
cca 6 km, na devet lokacija sa najvećim deformacijama puta u dužini 10 do 30 m1, potrebno je
izvršiti sanaciju lokalnih oštećenja saobraćajnice. U okviru planiranih radova potrebno je
izvršiti: skidanje oštećenog asfalta, mašinski iskop trupa ceste radi zamjene tla lošije nosivosti
u posteljici na dijelovima kolovoza sa velikim deformacijama i izradu stepenastih zasjeka,
izradu gornjeg nosećeg sloja od drobljenog kamenog materijala i asfaltiranje., te saniranje
pojedinačnih udarnih rupa na potezu od priključka na regionalni put Zavidovići-Maglaj do
naselja Tursići.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45233222-1 Radovi na popločavanju i asfaltiranju


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

PREMA TENDERSKOJ DOKUMENTACIJI

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Lokalna cesta Dolac-Rujnica-Tursići, općina Zavidovići

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

30 KALENDARSKIH DANA OD DANA ZAKLJUČIVANJA UGOVORA

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Da

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 D.O.O. GEO-PUT 4218460740002 Maglaj Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

20300,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

22.2.2022.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

7

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

5

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

20300,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

22826,40

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: