Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 02.03.2022. 12:34

Hrana i piće

Izvor: Akta.ba, 28.02.2022.

Broj: 11.26/0205-564/22

Datum: 25.02.2022.

 

Na osnovu člana 64. Stav 1. tačka b) i člana 70. stav 1. i 3. ZJN BiH (SL.G/1. BIH broj:39/14), člana 6 Pravilnika o postupku direktnog sporazuma JPŠ „Šume Republike Srpske a.d. Sokolac, broj 02-4380/17, od 03.07.2017. godine i člana 60. Statuta Javnog preduzeća, direktor Š.G. „Milići" donosi:

 

ODLUKU
O izboru najpovonjnijeg ponuđača za nabavku hrane i pića za potrebe preduzeća

Član 1.
Donosi se odluka o izboru najpovoljnije ponude za nabavku hrane i pića za potrebe Š.G. „Milići" Milići, pokretanjem i provođenjem direktnog sporazuma po odluci o nabavci broj: 11.26/0205-507/22 od 18.02.2022. godine. Dostavljena je jedna (1) ponuda broj 4/2022 od 25.02.2022. godine protokolisana pod brojem: 11.26/0906-560/22 od 25.02.2022. godine, kod ugovornog organa ito:

- „Zvorničanka" d.o.o. Zvornik, u iznosu od 948,17 KM bez PDV-a.

Član 2.
Za izradu ugovora zadužuje se Fin.-rač. i komercijalna služba gazdinstva.

Član 3.
Ova odluka će se objaviti na internet stranici JPŠ „Šume PC" a.d. Sokolac (www.sumers.org), istovremeno sa upućivanjem ponuđaču, u skladu sa članom 70. stav (1) i (6) i članom 71. stav (1) i (2) Zakona o javnim nabavkama BiH ( Sl.Gl. BiH broj 39/14).

Član 4.
Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Obrazloženje
Javna nabavka hrane i pića pokrenuta je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke roba putem direktnog sporazuma broj: 11.26/0205-507/22 od 18.02.2022. godine. Roba će se nabavljati sukcesivno u zavisnosti od potrebe za istom. U postupku predmetne nabavke zaprimljene je jedna (1) ponuda, kao što je navedeno u članu 1. ove Odluke. Kriterijum za izbor najpovoljnijeg ponuđača je najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude, a obzirom da dostavljena ponuda zadovoljava sve formalno-pravne uslove, i da je ponuđač dostavio svu traženu dokimentaciju, na način kako je to tražio ugovorni organ, odlučeno je kao u dispozitivu ove Odluke.
 

Dostavljeno:
-    Direktoru Š.G. „Milići" Milići
-    „Zvorničanka" d.o.o. Zvornik
-    Fin.-rač. i komercijalnoj službi
-    A/A

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: