Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 03.03.2022. 08:43

Radovi uređenja poslovnog prostora u Banja Luci, za potrebe Područne kancelarije za podsliv rijeke Vrbas, Banja Luka

Izvor: Akta.ba, 25.02.2022.

REPUBLIKA SRPSKA JAVNA USTANOVA ..VODE SRPSKE" BIJELjINA

Broj: 01/2-46-8/22 Datum: 25.02.2022. godine

 

Ha osnovu člana 64. stav (1) tačka b), člana 70. stavova 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH" broj: 39/14), u postupku javne nabavke putem otvorenog postupka „Uređenje poslovnog prostora u Banja Luci" (broj obavještenja o nabavci:1086-1-3-1-3-1/22 od 05.01.2022. godine), Preporuke Komisije za poništenje javne nabavke (broj: 01/2-46-6/22 od 25.02.2022. godine), člana 16. stav 7.) Pravilnika o javnim nabavkama Javne Ustanove «Vode Srpske» (broj: 01/4-40/19 od 25.12.2019. godine) i člana 19. Statuta Javne ustanove „Vode Srpske" Bijeljina, direktor Javne ustanove "Vode Srpske" Bijeljina donosi

 

ODLUKU o izboru najpovoljijeg ponuđača

 

Član 1.

Nakon provedenog postupka javne nabavke putem otvorenog postupka (broj obavještenja o nabavci: 1086-1-3-1-3-1/22 od 05.01.2022. godine) za uređenje poslovnog prostora u Banja Luci, izabran je kao najpovoljniji Grupa ponuđača: : Hotelska oprema „Almako" d.o.o. Banja Luka + „Tekton" d.o.o. Banja Luka, no ponudi broj protokola: 01/2-46-4/22 od 28.01.2022. godine, za ponuđenu cijenu od 73.712,30 KM bez PDV-a, odnosno 86.243,39 KM sa uračunatim PDV-om;

 

Član 2.

Izabrani ponuđač je dužan da u roku od 5 (pet) dana od dana dostavljanja ove Odluke dostavi originale ili ovjerene kopije dokumentacije iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama kao i ostalu dokumentaciju koja je uslov za zaključenje ugovora iz Tenderske dokumentacije, osim dokumentacije koju je već dostavio u svojoj ponudi.

Ukoliko izabrani ponuđač ne dostavi traženu dokumentaciju u određenom roku, ili je dostavi na nepropisan i nepotpun način, ugovor za javnu nabavku dodijeliće se drugorangiranom ponuđaču u sladu sa članom 72 . stav (3) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH" broj: 39/14).

 

Član 3.

U skladu sa članom 98. stav 1.) Zakona o javnim nabavkama ugovorni organ može potpisati ugovor o javnoj nabavci u roku kraćem od 15 dana od dana kada su ponuđači obavješteni o izboru najpovoljnijeg ponuđača, i kada je u pitanju jedina kvalifikovana ponuda.

 

Član 4.

Ova Odluka objaviće se na veb-stranici www.voders.org istovremeno sa upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav. 6. Zakona o javnim nabavkama.

 

Član 5.

Nalaže se Odjeljenju za javne nabavke da u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama realizuje ovu Odluku.

 

Član 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama.

 

Obrazloženje

Postupak javne nabavke - Uređenje poslovnog prostora u Banja Luci, pokrenut je Posebnom odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 01/2-46/22 od 05.01.2022. godine putem otvorenog postupka, broj obavještenja o nabavci: 1086-1-3-1-3-1/22 od 05.01.2022. godine. Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 72.650,00 KM. Komisija za nabavku, imenovana je Rješenjem broj: 01/2-46-3/22 od 26.01.2022. godine. Komisija za javnu nabavku dostavila je Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda broj: 01/2-46-5/22 od 25.02.2022. godine, Preporuku o poništenju javne nabavke broj: 01/2-46-6/22 od 25.02.2022. godine i Izvještaj o radu broj: 01/2-46-7/22 od 25.02.2022. godine, u postupku javne nabavke - Uređenje poslovnog prostora u Banja Luci.

U postupku no Izvještaju o radu je utvrđeno da je Komisija za nabavku blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje, pregled i ocjenu prispjelih ponuda, o čemu je sačinila odgovarajuće zapisnike, u kojima je utvrđeno slijedeće:

-           da je u predmetnom postupku blagovremeno zaprimljena 1 (jedna) ponuda i to:

1. Grupa ponuđača:: Hotelska oprema „Almako" d.o.o. Banja Luka + „Tekton" d.o.o. Banja Luka,

-           da nije bilo neblagovremeno primljenih ponuda;

Dana 21.02.2022. godine upućen je zahtjev za korekciju cijene ponude grupi ponuđača: Hotelska oprema „Almako" d.o.o. Banja Luka + „Tekton" d.o.o. Banja Luka broj 01/2-46-4-1/22. Gore navedeni ponuđač je u traženom roku dostavilo saglasnost za korekciju računske greške broj: 01/2-46-4-2/22 od 25.02.2022. godine, nakon čega je utvrđeno da je dostavljena ponuda veće vrijednosti u odnosu na procjenjenu vrijednost javne nabavke.

Komisija za nabavku je utvrdila da je ponuda Grupe ponuđača: : Hotelska oprema „Almako" d.o.o. Banja Luka + „Tekton" d.o.o. Banja Luka kvalifikovana i prihatljiva, da ispunjava sve zahtjeve u pogledu opisa predmeta nabavke i tehničkih specifikacija, odnosno da su dostavljeni svi traženi dokazi propisani tenderskom dokumentacijom, na propisan način, ali je dostavljena u iznosu većem u odnosu na procjenjenu vrijednost javne nabavke.

Komisija je dalje u svojoj Preporuci o poništenju postupka javne nabavke (broj: 01/2-46-6/22 od 25.02.2022. godine) preporučila ugovornom organu da poništi postupak navedene javne nabavke jer je dostavljena ponuda Grupe ponuđača: : Hotelska oprema „Almako" d.o.o. Banja Luka + „Tekton" d.o.o. Banja Luka tehnički kvalifikovana, ali je vrijednost ponude veća od procjenjene vrijednosti javne nabavke za 1.062,30 KM bez PDV-a. 

Naime, procjenjena vrijednost javne nabavke jeste 72.650,00 KM bez PDV-a; a navedena ponuda je dostavljena u iznosu od 73.712,30 KM bez PDV-a.

Komisija je svoju preporuku bazirala na članu 16. stav 6. podtačka b) Pravilnika o javnim nabavkama Javne Ustanove «Vode Srpske» (broj: 01/4-40/19 od 25.12.2019. godine). Ugovorni organ je detaljno sagledao svu navedenu dokumentaciju, i na osnovu toga odlučio da prihvati ponudu Grupe ponuđača: : Hotelska oprema „Almako" d.o.o. Banja Luka + „Tekton" d.o.o. Banja Luka jer je ista tehnički zadovoljavajuća, odnosno ispunila je sve uslove navedene u tenderskoj dokumentaciji, a pored toga ugovorni organ je prethodno obezbijedio potrebnu razliku finansijskih sredstva za realizaciju navedene javne nabavke, na s tim u vezi ne postoje finansijske prepreke za realizaciju ove javne nabavke.

u postupku donošenja ove Odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalifikovanosti dostavljenih ponuda te pregled i ocjenu ponuda, u skladu sa kriterijumima iz tenderske dokumentacije.

 

u postupku ocjene provedenog postupka, Javna ustanova „Vode Srpske" nije našla razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za nabavku.

Naziv ponuđača čija je ponuda proglašena kao najpovoljnija:

Naziv grupe ponuđača

Grupa ponuđača: : Hotelska oprema „Almako" d.o.o. Banja Luka + „Tekton" d.o.o. Banja Luka

Sjedište i adresa nosioca grupe ponuđača

Dragana Bubića 32, A2 78 000 Banja Luka

Ukupna cijena ponude bez PDV-a

73.712,30 KM bez PDV-a

Rok realizacije posla

30 kalendarskih dana od dana zaključenja ugovora

Podaci o podugovaranju

Nije navedena namjera podugovaranja

 

Iz navedenih razloga, primjenom člana 64. stav 1. tačka b) Zakona o javnim nabavkama, člana 70. stavovi 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama (Sl. Glasnik BiH broj: 39/14), člana 8. stav 2. tačka d) Pravilnika o uspostavljanju i radu Komisije za nabavke (Sl. Glasnik BiH broj: 103/14), i člana 19. Statuta Javne ustanove „Vode Srpske" Bijeljina, odlučeno je kao u članu 1. ove Odluke. POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove Odluke.

Žalba se izjavljuje Kancelariji za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine, putem ugovornog organa u pisanoj formi direktno ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu: Javna ustanova „Vode Srpske" Bijeljina, ulica Miloša Obilića broj 51, 76 300 Bijeljina. Žalba se podnosi u najmanje 3 (tri) identična primjerka.

 

Dostavljeno:

-           Ponuđaču:

-           u predmet

-           a/a

\

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: