Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 03.03.2022. 08:47

(poništenje) Zamjena postojeće rasvjete sa LED svjetiljkama u tunelu Ormanica na magistralnoj cesti M1.8

Izvor: Akta.ba, 23.02.2022.

JP CESTE FEDERACIJE BIH

 

Broj:     01-02.2-8668-24/21

Datum: 23.02.2022. godine

 

Na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama ( "Službeni glasnik Bill ". broj 39/14) i Pravilnika o javnim nabavkama JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo. Akta Ureda za razmatranje žalbi Bil l broj: JN2-03-07-1-345-2/22 od 11.02.2022. godine i u skladu sa preporukom Komisije za nabavke Upra\'a cl o n o s i

 

O D L U K U

o poništavanju Odluke broj: 01-02.2-8668-7/21 -DZ od 05.01.2022. godine o dodjeli ugovora za nabavku radova:

Zamjena postojeće rasvjete sa LED svjetiljkama u tunelu Ormanica na magistralnoj cesti M1.8. ponudaču “Elcom" d.o.o. Tuzla.

 

I

Na osnovu Odluke o pokretanju postupka javne nabavke predmetnih radova proveden je otvoreni postupak nabavke. Ponovnom analizom primljenih ponuda, Komisija je u svom Izvještaju br. 01-02.2-8668-23/21 od 22.02.2022. godine utvrdila da je ponuda ponudača: NEXEN d.o.o. Banja Luka jedna od prihvatljivih ponuda. dok je za ponudu ponuđača ELCOM d.o.o. Tuzla utvrdila da je neprihvatljiva. pa se Odluka broj: 01-02.2-S668-7/21-DZ od 05.01.2022. godine poništava.

 

II

Na osnovu Akta Ureda za razmatranje žalbi Bosne i llercegovine broj: JN2-03-07-1-345-2/22 od 11.02.2022. godine. u skladu sa lzjašnjenjem Ugovornog organa broj: 0I-O2.2-866S-19/21 od 31.01.2022. godine. i Izvješlajem Komisije za javne nabavke od 22.02.2022. godine poništit će se i e aukcija na bazi koje je navedena Odluka donesena.

 

III

Po pravomoćnosti ove odluke zakazat će se nova e-aukcija.

 

Obrazloženje

Na osnovu Odluke o pokretanju postupka javne nabavke predmetnih radova proveden je otvoreni postupak nabavke, nakon kojeg je donešena odluka o dodjeli ugovora ponudaču ELCOM d.o.o. Tuzla. Na predmetnu odluku o dodjeli ugovora ponudač NEXEN d.o.o. Banja Luka je podnio žalbu. Predmetna žalba je djelimično usvojena. Na osnovu predmetne žalbe izvršena je ponovna analiza primljenih ponuda. te je Komisija u svom izvještaju broj 0I-02.2-S66S-23/21 od 22.02.2022. godine utvrdila da je ponuda ponudača NEXEN d.o.o. Banja Luka prihvatljiva, dok je za ponudu ponudača ELCOM d.o.o. Tuzla utvrdeno da je neprihvatljiva. pa se Odluka broj: 01-02.2-S66S-7/21-DZ od 05.01.2022. godine poništava.

 

Ponuda ponudača NEXEN d.o.o. Banja Luka je prihvatljiva jer je naknadnom kontrolom utvrdeno da je ponuđač NEXEN d.o.o. Banja Luka na 31. strani svoje ponude popunio izjavu gdje je navedeno da će iznajmiti dizalicu od 8t.

 

Ponuda ponudača ELCOM d.o.o. Tuzla nije prihvatljiva jer ponudač nije dokazao da ponudene svjetiljke odgovaraju tehničkim zahtjevima traženim u tenderskoj dokumentaciji. tj. ne osiguravaju traženi izlazni lluks i nije navedeno od čega je izraden protektor. te je evidentno da ponudač nije ponudio svjetiljke koje su tražene tenderskom dokumentacijom.

 

Pravna pouka:

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba. najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove Odluke. Žalba se izjavljuje Uredu za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine. putem ugovornog organa u pisanoj formi direktno ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu ugovornog organa. Žalba se podnosi u najmanje 3 (tri) primjerka.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: