Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 03.03.2022. 08:51

Usluge dezinfekcije, dezinsekcije, deratizacije i mašinskog pranja rublja

Izvor: Akta.ba, 17.02.2022.

Bosna i Hercegovina     

Federacijo Bosne i Hercegovine 

TUZLANSKI KANTON    

Ministarstvo unutrašnjih poslova

Broj: 08-04-11.2-2-241/22 Datum: 17.02.2022. godine

 

Na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH broj 39/14; ) i člana 6. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma broj 08-03-02.2-173/15 od 03.06.2015 godine, a na prijedlog Sektora za materijalno-finansijske i opće poslove broj: 08-04- 11.2-2-241/22 od 17.02.2022. godine, u postupku javne nabavke usluga dezinfekcije, dezinsekcije, deratizacije i mašinskog pranja rublja , sekretar Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona na osnovu Odluke Skupštine Tuzlanskog kantona broj: 01-02-103-19/22 od 14.02.2022. godine donosi

 

ODLUKU

O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

 

Član 1.

Prihvata se prijedlog Sektora za materijalno-finansijske i opće poslove broj: 08-04-11.2-2-241/22 od 17.02.2022. godine i Ugovor za javnu nabavku usluga dezinfekcije, dezinsekcije, deratizacije i mašinskog pranja rublja, dodjeljuje se ponuđaču "JP GRADSKA VETERINARSKA STANICA" D.O.O. , TUZLA , koji je dostavio ukupnu cijenu ponude u iznosu od 6.534,45 KM sa obračunatim PDV-om.

 

Član 2.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Član 3.

Ova odluka objavit će se na web stranici MUP-a TK-a u skladu sa članom 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama BiH.

 

OBRAZLOŽENJE

Postupak javne nabavke usluga dezinfekcije, dezinsekcije, deratizacije i mašinskog pranja rublja za potrebe MUP-a TK-a pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 08-04- 11.2-2-241/22 od 04.02.2022. godine. Javna nabavka je provedena putem direktnog sporazuma. Ispitivanjem tržišta upućen je zahtjev za dostavu ponude ponuđaču "JP GRADSKA VETERINARSKA STANICA" D.O.O. , TUZLA . Do krajnjeg roka za dostavu ponude 14.02.2022. zaprimljena je ponuda ponuđača "JP GRADSKA VETERINARSKA STANICA" D.O.O. , TUZLA . 

Primjenom kriterija najniže cijene za dodjelu ugovora, Sektor za materijalno-finansijske i opće poslove predlaže sekretaru da donese Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača te ugovor za javnu nabavku usluga dezinfekcije, dezinsekcije, deratizacije i mašinskog pranja rublja dodijeli ponuđaču "JP GRADSKA VETERINARSKA STANICA" D.O.O. TUZLA, 21. DECEMBRA BR. 4 75000 TUZLA, s obzirom daje isti dostavio prihvatljivu ponudu s najnižom cijenom u iznosu od 5.585,00 KM bez PDV-a, odnosno 6.534,45 KM sa obračunatim PDV-om.

 

Dostaviti:

-           ponuđačima

-           a/a

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: