Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 03.03.2022. 09:03

Usluge popravke vozila u specijaliziranom VW servisu

Izvor: Akta.ba, 17.02.2022.

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

TUZLANSKI KANTON

Ministarstvo unutrašnjih poslova

Broj: 08-04-11.2-2-245/22

Datum: 17.02.2022. godine

 

Na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH broj 39/14; ) i člana 6. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma broj 08-03-02.2-173/15 od 03.06.2015 godine, a na prijedlog Sektora za materijalno-finansijske i opće poslove broj: 08-04- 11.2-2-245/22 od 17.02.2022. godine, u postupku javne nabavke usluga popravke vozila u specijaliziranom VW servisu , sekretar Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona na osnovu Odluke Skupštine Tuzlanskog kantona broj: 01-02-103-19/22 od 14.02.2022. godine donosi

 

ODLUKU

O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

 

Član 1.

Prihvata se prijedlog Sektora za materijalno-finansijske i opće poslove broj: 08-04-11.2-2-245/22 od 17.02.2022. godine i Ugovor za javnu nabavku usluga popravke vozila u specijaliziranom VW servisu, dodjeljuje se ponuđaču "NIPEX" D.O.O. , TUZLA , koji je dostavio ukupnu cijenu ponude u iznosu od 1.053,00 KM sa obračunatim PDV-om.

 

Član 2.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Član 3.

Ova odluka objavit će se na web stranici MUP-a TK-a u skladu sa članom 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama BiH.

 

OBRAZLOŽENJE

Postupak javne nabavke usluga popravke vozila u specijaliziranom VW servisu za potrebe MUP-a TK-a pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 08-04-11.2-2- 245/22 od 04.02.2022. godine. Javna nabavka je provedena putem direktnog sporazuma. Ispitivanjem tržišta upućen je zahtjev za dostavu ponude ponuđaču "NIPEX" D.O.O. , TUZLA . Do krajnjeg roka za dostavu ponude 14.02.2022. zaprimljena je ponuda ponuđača "NIPEX" D.O.O., TUZLA .

Primjenom kriterija najniže cijene za dodjelu ugovora, Sektor za materijalno-finansijske i opće poslove predlaže sekretaru da donese Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača te ugovor za 

javnu nabavku usluga popravke vozila u specijaliziranom VW servisu dodijeli ponuđaču "NIPEX" D.O.O. TUZLA, LJEPUNICE BB 75000 TUZLA, s obzirom da je isti dostavio prihvatljivu ponudu s najnižom cijenom u iznosu od 900,00 KM bez PDV-a, odnosno 1.053,00 KM sa obračunatim PDV-om.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: