Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 03.03.2022. 09:35

Auto gume

Izvor: Akta.ba, 28.02.2022.

Bosna i Hercegovina

VIJEĆE MINISTARA

Generalno tajništvo

 

Broj: 06-16-3-3305-13/21 Datum: 28.02.2022. godine

 

Na osnovu člana 64. stav (1) tačka (b) i člana 70. st. (1), (3) i (6) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH", broj 39/14), člana 25. stav (1) Pravilnika o javnim nabavkama generalnog sekretarijata Savjeta ministara BiH, broj 06-02-3-2479/2018 od 04.12.2018. god., na Preporuku Komisije za javne nabavke (broj: 06-16-3-3305-13/2021 od 28.02.2022. godine), u postupku javne nabavke auto guma, generalni tajnik Vijeća ministara Bosne i Hercegovine donosi

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Član 1.

 

Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke (broj 06-16-3-3305-12/2021 od 28.02.2022. godine) i Okvirni sporazum za isporuku auto guma, na period od 1 (jedne) godine, dodjeljuje se izabranom ponuđaču "M.R.M." EXPORT-IMPORT D.O.O., Hrašljani 12, 88 320 Ljubuški (ponuda zavedena pod brojem: 06-16-3-3305-10/21 od dana 23.02.2022. godine), za ponuđenu cijenu od 11.394,63 KM sa PDV-om, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču, nakon održane e-aukcije.

 

Član 2.

 

(1)        Prijedlog Okvirnog sporazuma dostavit će se na potpis izabranom ponuđaču po isteku roka od 15 (petnaest) dana, računajući od dana kada je ponuđač obaviješten o izboru najpovoljnije ponude.

 

(2)        Izabrani ponuđač je dužan dostaviti dokaze o kvalificiranosti iz člana 45. stav (1) tačke c) i d) Zakona u roku od 5 (pet) dana nakon što bude obaviješten od strane Ugovornog organa o rezultatima postupka nabavke, (tačka 3.1.1. Tenderske dokumentacije).

 

(3)        U slučaju da izabrani ponuđač propusti dostaviti dokaze o kvalificiranosti u navedenom roku ili dostavi neprihvatljive dokaze, Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača će se poništiti.

 

Član 3.

 

Za izvršenje ove Odluke zadužuje se i ovlašćuje Odsjek za materijalno-finansijske poslove Generalnog tajništva Vijeća ministara BiH.

 

Član 4.

 

Ova odluka objavit će se na vveb-stranici ugovornog organa, www.vijeceministara.gov.ba, istovremeno s upućivanjem iste ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama.

 

Član 5.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

OBRAZLOŽENJE

 

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 06-16-3-3305-1/21 od 21.12.2021. godine. Javna nabavka je provedena putem konkurentskog postupka za dostavu ponuda. Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a iznosi do 10.256,42 KM. Obavijest o nabavci broj: 1031-7-1-30-3-23/21, kao i ispravka obavještenja o nabavci dana: 02.02.2022. godine, broj: 1031-7-1-30-8-3/22 te je istog dana objavljena na Portalu javnih nabavki.

 

Tendersku dokumentaciju su sa PJN preuzeli sljedeći subjekti:

 

1.         EKAPIJA DOO

 

2.         AC QUATTRO DOO SARAJEVO

 

3.         BBS EUROPE

 

4.         TOTAL TRADE DOO

 

5.         PETROL BH OIL COMPANY D.O.O.

 

6.         "M.R.M." EXPORT-IMPORT D.O.O.

 

7.         M1PAZ D.O.O.

 

8.         GUMA VP 200 D.O.O.

 

9.         UNITRADE DOO

 

10.       RPM GLOB TRADE D.O.O.

 

11.       RUBIKON DOO

 

12.       AUTOCENTAR-MERKUR D.O.O.

 

Komisija za javnu nabavku imenovana je Odlukom (06-16-3-3914/20 od dana 30.12.2021. godine).

 

Komisija za javne nabavke dostavila je dana 28.02.2022. godine Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda, broj: 06-16-3-3305-11/21 i Preporuku o izboru najpovoljnijeg ponuđača, broj: 06-16-3-33305-12/21 u postupku javne nabavke auto guma.

 

U postupku donošenja ove odluke je utvrđeno da je Komisija za javne nabavke blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje i ocjenu prispjelih ponuda, o čemu je sačinila odgovarajući zapisnik, u kojem je utvrđeno sljedeće:

 

>         da je ukupan broj pristiglih ponuda 4 (četiri)

>          da su blagovremeno zaprimljene 4 (četiri) ponude

>          da nije bilo neblagovremeno zaprimljenih ponuda

>          da su 4 (četiri) ponude ponuđača prihvatljive.

 

U postupku donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalificiranosti ponuđača te ocjenu prispjelih ponuda, shodno kriterijima iz Tenderske dokumentacije.

 

U postupku ocjene provedenog postupka, generalni tajnik Vijeća ministara Bosne i Hercegovine nije našao razloge, nepravilnosti, niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javnu nabavku.

 

Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, internim aktima i tenderskom dokumentacijom.

 

Izabrani ponuđač je izabran primjenjujući kriterij „najniže cijene".

 

Iz navedenih razloga, primjenom člana 64. stava (1) tačka (b) Zakona o javnim nabavkama, odlučeno je kao u dispozitivu.

 

POUKA 0 PRAVNOM LIJEKU:

 

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba Ugovornom organu, najkasnije u roku od 5 (pet) dana od dana prijema ove odluke.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: