Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 03.03.2022. 13:45

Usluge održavanja i tehničke podrške jezgru informacionog sistema Banke za 2022. godinu

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 03.03.2022.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

1011-4-2-75-5-8/22


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv RAZVOJNA BANKA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
IDB/JIB 4200057850004
Kontakt osoba Sanela Hasković
Adresa Igmanska 1
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Novo Sarajevo (Sarajevo)
Telefon (033) 724-900
Faks (033) 611-232
Elektronska pošta info@rbfbih.ba
Internet adresa www.rbfbih.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 2.c. Djelatnost

Privreda i finansije

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Usluge održavanja i popravki

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Ugovor o uslugama održavanja i tehničke podrške jezgru informacionog sistema Banke za 2022.godinu

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Ugovor o uslugama održavanja i tehničke podrške jezgru informacionog sistema Banke za 2022.godinu

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 48700000-5 Podrška programskih paketa


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Kao u TD

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Razvojna banka Federacije BiH, Igmanska br.1, 71000 Sarajevo
i
Ping d.o.o. Sarajevo, Jukićeva 36, 71000 Sarajevo

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 (dvanaest) mjeseci

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja o nabavci

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

III 6. Da li je objavljeno ex ante obavještenje o transparentnosti?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 PING D.O.O. 4200070010007 Sarajevo Centar Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

150000,00

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

150000,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

24.2.2022.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

150000,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

150000,00

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS C2


a) Uslov iz Zakona za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci"

Član 21. Stav (1) Tačka c)

b) Razlozi za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci"

Postupak se pokreće u skladu sa članom 21. stav (1) tačka c. Zakona o javnim nabavkama, odnosno usluga se može nabaviti
isključivo od ponuđača PING d.o.o. Sarajevo koji je razvijao ABIS i vlasnik je izvornog koda (Source code) aplikacija.
Ugovaranje održavanja ABIS aplikacija sa bilo kojim drugim pružaocem usluga, a bez otkupa izvornog koda, ne bi bilo
moguće. Također, potreba da se angažuje firma koja je sistem integrator, tj. koja može objediniti podršku za sve elemente
koji podržavaju rad aplikativnih rješenja (hardver, operativni sistemi, baza podataka) upućuje na PING koji je projektovao
cjelokupan sistem prilikom njegovog uspostavljanja.

c) Broj ponuđača sa kojima ste pregovarali

1

d) Naziv ponuđača sa kojima ste pregovarali

PING D.O.O.

 

 

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: