Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 03.03.2022. 14:46

Odluka o prodaji neizgrađenog zemljišta neposrednom pogodbom, KO Podastinje

Izvor: Akta.ba, 02.02.2022.

Na temelju članka 13. Zakona o načelima lokalne samouprave u FBiH („SI. novine FBiH“, broj: 49/06 i 51/09), članka 25. Statuta Općine Kiseljak („SI. glasnik Općine Kiseljak44, broj: 03/09 i 03/12), članka 363. stavak 3. točka 3. Zakona o stvarnim pravima (,,S1. novine FBiH44, broj: 66/13 i 100/13), članka 4. Pravilnika o postupku javnog natječaja za raspolaganje nekretninama u vlasništvu FBiH, kantona, općina i gradova (,,S1. novine FBiH44 broj: 17/14), po zahtjevu JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar, zastupano porukovoditelju Poslovnice Elektro-Kiseljak Vlatku Franković, Općinsko vijeće Kiseljak na 14. sjednici održanoj dana 1. 2. 2022. godine, donosi:

ODLUKU

o prodaji neizgrađenog zemljišta neposrednom pogodbom

Članak 1.

Ovom Odlukom odobrava se prodaja neposrednom pogodbom neizgrađenog zemljišta radi izgradnje objekata komunalne infrastrukture kupcu JP Elektroprivrede HZ HB d.d. Mostar označenog kao:

- k.č. broj: 1187/26, površine 70 m2, upisanog u zk.ul. broj: 3682 KO Podastinje.

Članak 2.

Cijena zemljišta označenog u članku 1. ove Odluke iznosi 55 KM/m , tako da ukupna kupoprodajna cijena za predmetno zemljište iznosi 3.850,00 (tritisućeosamstotinapedeset 00/100 KM). Prodajna cijena za predmetno zemljište utvrđena je od strane stalnog sudskog vještaka.

Članak 3.

Kupoprodajnu cijenu predmetne nekretnine u iznosu od 3.850,00 (tritisućeosamstotinapedeset 00/100 KM). JP Elektroprivrede HZ HB d.d. Mostar je dužna uplatiti u roku od 15 dana od dana donošenja ove odluke na žiro-račun Općine Kiseljak broj: 3383402270248818 koji je otvoren kod Unicredit banke. 

Članak 4.

Ovlašćuje se Općinski načelnik da može u ime Općine Kiseljak zaključiti notarski obrađen ugovor o kupoprodaji nekretnine označene u članku 1. ove Odluke sa kupcem JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar.

Članak 5.

Troškove izrade notarske obrade ugovora o kupoprodaji, porez na promet nekretnina, pristojbe za provođenje i upisa prava vlasništva, te sve ostale troškove koji se odnose na postupak kupoprodaje snosi kupac JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana donošenja i bit će objavljena u Službenom glasniku Općine Kiseljak.

Obrazloženje

Pismenim Zahtjevom broj: 05-27-41/22 od 14. 1. 2022. godine Općinskom vijeću Kiseljak putem Službe za imovinsko pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Kiseljak, obratilo se JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar. Navedenim zahtjevom traži da Općinsko vijeće donese odluku o prodaji zemljišta koje je upisano u vlasništvu Općine Kiseljak, a radi se o čestici označenoj kao k.č. broj: 1187/26, površine 70 m2 , upisan u zk.ul. broj: 3682 KO Podastinje. Također u Zahtjevu navode kako im je gore navedena čestica potrebna zbog izgradnje MBTS 10(20)0,4 kV snage do 1000 kVA „Dom zdravlja44 sa pripadajućim DV-om i uzemljenjem. Razlog izgradnje ove MBTS je priključenje novih objekata i potrošača na ovom dijelu Kiseljaka. U postupku je pribavljena kopija katastarskog plana i zemljišnoknjižni izvadak. 

U postupku za određivanje naknade je pribavljen nalaz i mišljenje vještaka odgovarajuće struke.

Člankom 363. stavak 3. točka 3. Zakona o stvarnim pravima („SI- novine FBiH“, broj: 66/13 i 100/13), propisano je kako se „Prodaja, odnosno opterećenje pravom građenja nekretnine u vlasništvu Federacije, kantona, općina i gradova izuzetno može izvršiti neposrednom pogodbom radi izgradnje objekata komunalne infrastrukture44. Člankom 4. stavak 1. točka c) Pravilnika o postupku javnog natječaja za raspolaganje nekretninom u vlasništvu Federacije BiH, kantona, općina i gradova (,,S1. novine FBiH44, broj: 17/14) propisano je kako „Odluku o načinu i uvjetima raspolaganja nekretnina neposrednom pogodbom ili zamjene nekretnine u sukladno člankom 363. stavak 3. i 4. Zakona o stvarnim pravima, za nekretnine u vlasništvu gradova i općina, donosi gradsko odnosno općinsko vijeće na prijedlog načelnika općine, odnosno gradonačelnika grada44. Prema odredbama Zakona o stvarnim pravima i Pravilnika, Općinsko vijeće sukladno danim ovlaštenjima odobrava prodaju nekretnine putem neposredne pogodbe na prijedlog načelnika općine, dok se ugovor o kupoprodaji zaključuje u formi notarski obrađene isprave.

Broj: 01/1-27-41/22 

Kiseljak, 2. 2. 2022. godine

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: