Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 03.03.2022. 14:50

Testovi za aparat Afias 1

Izvor: Akta.ba, 03.02.2022.

DOM ZDRAVLJA

U BANJOJ LUCI

JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA

UGOVORNI ORGAN

DIREKTORICA

 

Broj: 01.01.3.019/404-60-3/22

Dana: 03. 02. 2022. godine

 

Na osnovu člana 70. stav 3. Zakona o javnim nabavkama (SI. glasnik BiH 39/14), te na osnovu zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda i preporuke Komisije za javnu nabavku broj 01-3797-3 od 19. 10. 2021. godine, a sve u vezi sa nabavkom testova za aparat „Afias 1", sa predviđenim zaključenjem okvirnog sporazuma sa jednim dobavljačem, te obavještenja o nabavci broj 765-1-1-30-3-6/22 objavljeno u Službenom glasniku BiH broj 2/22 od 14. 01. 2022. godine kao i na Portalu javnih nabavki dana 12. 01. 2022. godine Ugovorni organ je donio sljedeću:

 

ODLUKU

O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

 

Prihvata se u cjelosti zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda Komisije, te se slijedom toga okvirni sporazum za nabavku testova za aparat „Afias 1" dodjeljuje ponuđaču „Broma bel" d.o.o. Banja Luka, po ponudi broj 060/22 od 24. 01. 2022. godine, sa cijenom od 30.062,60 KM bez PDV-a, odnosno sa ukupnom cijenom od 35.173,24 KM sa PDV-om i rokom isporuke od jednog dana.

 

Ovu odluku dostaviti izabranom ponuđaču kao obavještenje o dodjeli ugovora.

 

Obrazloženje

 

U predmetnom postupku javne nabavke zaprimljena je ponuda ponuđača „Broma bel" d.o.o. Banja Luka, koju je komisija za javne nabavke ocijenila kao prihvatljivu i odgovarajuću Zbog svega navedenog donesena je odluka kao u dispozitivu.

 

PRAVNA POUKA:

 

Ponuđač koji nije zadovoljan ovom odlukom ima pravo da izjavi žalbu u skladu sa odredbama člana 101. ZJN.

 

DOSTAVLJENO:

 

1. „Broma bel" d.o.o. Banja Luka, Branka Popovića 39

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: