Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 03.03.2022. 15:05

Brzi antigenski testovi na Covid 19

Izvor: Akta.ba, 16.02.2022.

DOM ZDRAVLJA

U BANJOJ LUCI

JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA

UGOVORNI ORGAN

DIREKTORICA

 

Broj: 01.01.3.019/404-198-3/22

Dana: 16. 02. 2022. godine

 

Na osnovu člana 70. stav 3. Zakona o javnim nabavkama (SI. glasnik BiH 39/14), te na osnovu zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda i preporuke Komisije za javnu nabavku broj 01.01.3.019/404-198-2/22 od 16. 02. 2022. godine, a sve u vezi sa nabavkom brzih antigenskih testova na Covid 19, sa predviđenim zaključenjem okvirnog sporazuma sa jednim dobavljačem, te obavještenja o nabavci broj 765-1-1-36-3-11/22 objavljenog u Službenom glasniku BiH broj 04/22 od 28. 01. 2022. godine kao i na Portalu javnih nabavki dana 25. 01. 2022. godine, Ugovorni organ je donio sljedeću:

 

ODLUKU

O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

 

Prihvata se u cjelosti zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda Komisije, te se slijedom toga okvirni sporazum za nabavku brzih antigenskih testova na Covid 19 dodjeljuje ponuđaču „R&S" d.o.o. Vogošća-Sarajevo po ponudi broj 499/22 od 09. 02. 2022. godine, sa cijenom od 6.965,00 KM bez PDV-a, odnosno sa ukupnom cijenom od 8.149,50 KM sa PDV-om i rokom isporuke od jednog dana.

 

Obrazloženje

 

U predmetnom postupku javne nabavke zaprimljene su ponude ponuđača „Broma bei" d.o.o. Banja Luka, „R&S“ d.o.o Vogošća, „Spektrolab“ d.o.o. Banja Luka i „Krajinagroup“ d.o.o. Banja Luka.

 

Tokom rada Komisije za javne nabavke utvrđene su činjenice koje su bile odlučne za donošenje odluka iz izreke, što se jasno vidi iz zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda koji se dostavlja svim ponuđačima.

 

Zbog svega navedenog donesena je odluka kao u dispozitivu. PRAVNA POUKA:

 

Ponuđač koji nije zadovoljan ovom odlukom ima pravo da izjavi žalbu u skladu sa odredbama člana 101. ZJN.

 

DOSTAVLJENO:1. Ponuđačima

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: