Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 04.03.2022. 08:49

Revizija glavnog projekta sa rješenjem sakupljanja, tretmana i ispuštanja otpadnih voda sa lokaliteta Đurđevik i revizija izvedbenog projekta sakupljanja, tretmana i ispuštanja otpadnih voda sa industrijskog kruga i dizel stanice PK Višća

Izvor: Akta.ba, 28.02.2022.

Rudnik mrkog uglja "Đurđevik" d.o.o. - Đurđevik

Broj: 03-1536/22
Datum: 23.02.2022. 

Na osnovu člana 89. i člana 70. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH" broj 39/14), Zapisnika o ocjeni ponuda od 17.02.2021. godine na osnovu člana 65. Zakona i člana 48. Statuta Rudnika mrkog uglja "Đurđevik" d.o.o. - Đurđevik, Direktor društva Rudnik mrkog uglja "Đurđevik" d.o.o. - Đurđevik, donosi:


ODLUKU o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluge
Revizija glavnog projekta sa rješenjem sakupljanja, tretmana i ispuštanja otpadnih voda sa lokaliteta Đurđevik i revizija izvedbenog projekta sakupljanja, tretmana i ispuštanja otpadnih voda sa industrijskog kruga i dizel stanice PK Višća

 

Nakon provedenog postupka konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda za nabavku usluge - Revizija glavnog projekta sa rješenjem sakupljanja, tretmana i ispuštanja otpadnih voda sa lokaliteta Đurđevik i revizija izvedbenog projekta sakupljanja, tretmana i ispuštanja otpadnih voda sa industrijskog kruga i dizel stanice PK. ugovor se dodjeljuje ponuđaču "Smajić-Inženjering" d.o.o. Goražde čija je ponuda ocjenjena kao ekonomski najpovoljnija.

 

OBRAZLOŽENJE

Po obavještenju o nabavci za javnu nabavku usluga: Revizija glavnog projekta sa rješenjem sakupljanja, tretmana i ispuštanja otpadnih voda sa lokaliteta Đurđevik i revizija izvedbenog projekta sakupljanja, tretmana i ispuštanja otpadnih voda sa industrijskog kruga i dizel stanice PK Višća broj: obavještenja:
350-7-2-53-3-62/22 objavljenom na Portalu javnih nabavki dana. 09.02.2022. godine, evidencijski broj nabavke 03-952/22, Tendersku dokumentaciju u skladu sa članom 55. stav (1) tačka d) ZJN BiH preuzelo je 17 ponuđača a što se vidi iz izvještaja o preuzimanju tenderske dokumentacije od strane ponuđača sa Portala javnih nabavki www.ejn.gov.ba kreiranog 16.02.2022. godine.

Rok za dostavu ponuda bio je 16.02.2022. godine do 12:00 sati, a javno otvaranje ponuda je zakazano za 16.02.2022. godine u 12:30 sati u prostorijama Rudnika.

Na osnovu poziva i Obavještenja o nabavci svoje ponude su u datom roku dostavila dva ponuđača i to:

1) Ponuda sa prijemnim brojem 19-1329/22 od 15.02.2022. godine.
Ponuđač: JP preduzeće za vodoprivrednu djelatnost "Spreča" d.d. Tuzla.

2) Ponuda sa prijemnim brojem 19-1350/22 od 15.02.2022. godine.
Ponuđač: "Sendo" d.o.o. Sarajevo.

3) Ponuda sa prijemnim brojem 19-1371/22 od 16.02.2022. godine,
Ponuđač: "Urbis Centar" d.o.o. Banja Luka.

4) Ponuda sa prijemnim brojem 19-1372/22 od 16.02.2022. godine,
Ponuđač: Institut za građevinarstvo "IG" d.o.o. Banja Luka.

5) Ponuda sa prijemnim brojem 19-1373/22 od 16.02.2022. godine,

Ponuđač: Centar za projektovanje i konsalting "CPK" d.o.o. Banja Luka.

6) Ponuda sa prijemnim brojem 19-1377/22 od 16.02.2022. godine,
Ponuđač: "Smajić-Inženjering" d.o.o. Goražde.

7) Ponuda sa prijemnim brojem 19-1381/22 od 16.02.2022. godine,
Ponuđač: "Radis" d.o.o. Istočno Sarajevo.

 

Javno otvaranje ponuda je dana 16.02.2022. godine u 12:30 sati izvršila Komisija za provođenje postupka javne nabavke imenovana Rješenjem direktora broj: 03-953/22 od 03.02.2022. godine.

Javno otvaranje ponuda izvršeno je u skladu sa članom 63. Zakona o javnim nabavkama i sačinjen je Zapisnik o otvaranju ponuda.

Javnom otvaranju ponuda nisu prisustvovali predstavnici ponuđača. Zapisnik sa javnog otvaranja ponuda je dostavljen ponuđačima istog dana.

Na zatvorenoj sjednici Komisije za nabavke održanoj dana 16.02.2022. godine u 13:00 sati Komisija je izvršila provjeru kvalifikacije kandidata/ponuđača, te konstatovala da su se ponuđači: JP preduzeće za vodoprivrednu djelatnost "Spreča" d.d. Tuzla, "Sendo" d.o.o. Sarajevo, "Urbis Centar" d.o.o. Banja Luka, Institut za građevinarstvo "IG" d.o.o. Banja Luka, Centar za projektovanje i
konsalting "CPK" d.o.o. Banja Luka, "Smajić-Inženjering" d.o.o. Goražde i "Radiš" d.o.o. Istočno Sarajevo kvalifikovali za dalji tok javne nabavke predmetne usluge.

Komisija je istog dana izvršila pregled i ocjenu ponuda, odnosno utvrđivanje prihvatljivosti ponuda kvalifikovanih ponuđača i utvrdila da su ponude s ponuđača: JP preduzeće za vodoprivrednu djelatnost "Spreča" d.d. Tuzla, "Sendo" d.o.o. Sarajevo, "Urbis Centar" d.o.o. Banja Luka, Institut za građevinarstvo "IG" d.o.o. Banja Luka, Centar za projektovanje i konsalting "CPK" d.o.o. Banja Luka, "Smajić-Inženjering" d.o.o. Goražde i "Radiš" d.o.o. Istočno Sarajevo prihvatljive jer potpuno udovoljava svim traženim uslovima iz Tenderske dokumentacije i Obavještenja o nabavci.

Kriterij za dodjelu Ugovora je Ekonomski najpovoljnija ponuda sa slijedećim kriterijima:

1. Ponuđena cijena 97 bodova (97 %)

2. Uslovi i rok plaćanja 3 boda ( 3 %)

Najkraći rok plaćanja prihvatljiv za Ugovorni organ je 15 dana, a najduži rok plaćanja prihvatljiv za Ugovorni organ je 90 dana od dana fakturisanja usluge.
Rok izvršenja usluge: 30 dana od dana obostranog potpisivanja Ugovra.

 

Komisija je zatim izvršila analizu, bodovanje i poređenje prihvatljivih ponuda prema kriteriju Ekonomski najpovoljnija ponuda:
 

Kriteriji za ocjenu ponuda

JP preduzeće za
vodoprivrednu
djelatnost "Spreča"
d.d. Tuzla

"Sendo" d.o.o.
Sarajevo

"Urbis Centar" d.o.o.
Banja Luka

Institut za
građevinarstvo "IG"
d.o.o. Banja Luka

   

Elementi
ponude

Br.
Bod

Elementi
ponude

Br.
Bod

Elementi
ponude

Br.
Bod

Elementi
ponude

Br.
Bod

 

                 

Ponuđena cijena

P =Pn/pt x 97

97

2.00(1,00 KM

bez uraćunatog
PDV-a na
paritetu DDP
krajnje
odredište -
Ugovorni
organ,

38,70

2.050,00 KM

bez uraćunatog
PDV-a na
paritetu DDP
krajnje
odrediste -
Ugovorni
organ.

37,60

2.200,00 KM

bez uraćunatog
PDV-a na
paritetu DDP
krajnje
odredište -
Ugovorni
organ.

35,18

2.300,00 KM
bez uraćunatog
PDV-a na
paritetu DDP
krajnje
odredište -
Ugovorni
organ.

33,66

Uslovi i rok plaćanja

U = Up/Nup х 3
 

3

Odloženo
plaćanje u roku
90 dana od
dana

fakturi sanja,
odnosno
izvršenja
usluge, bez
bankovne
garancije za
odloženo
plaćanje

3,00

Odloženo
plaćanje u roku
30 dana od
dana

fakturisanja,
odnosno
izvršenja
usluge. bez
bankovne
garancije za
odloženo
plaćanje

1,00

Odloženo
plaćanje u roku
45 dana od
dana

fakturisanja,
odnosno
izvršenja
usluge, bez
bankovne
garancije za
odloženo
plaćanje

1.50

Odloženo
plaćanje u roku
90 dana od
dana

fakturisanja,
odnosno
izvršenja
usluge. bez
bankovne
garancije za
odloženo
plaćanje

3,00

UKUPAN BROJ
BODOVA PO SVIM
KRITERIJIMA

100

 

41,70

 

38,60

 

36,68

 

36,66

 

 

Kriteriji za ocjenu ponuda

Centar za projektovanje i
konsalting "CPK" d.o.o.
Banja Luka

"Smajić-Inženjering" d.o.o.
Goražde

"Radiš" d.o.o. Istočno
Sarajevo

Elementi ponude

Вг.
Bod

Klementi ponude

Br.
Bod

Elementi ponude

Br.
Bod

1

Ponuđena cijena

P =Pn/pt x 97

97

1.420,0« KM bez
uračunatog PDV-a na
paritetu DDP krajnje
odrediste - Ugovorni
organ.

54,51

798,00 KM bez
uračunatog PDV-a
na paritetu DDP
krajnje odrediste -
Ugovorni organ.

97,00

3.200,00 KM bez
uračunatog PDV-a na
paritetu DDP krajnje
odrediste - Ugovorni
organ.

24,19

2

Uslovi i rok plaćanja

U = Up/Nup х 3

3

Odloženo plaćanje u
roku 30 dana od dana
fakturisanja. odnosno
izvršenja usluge, bez
bankovne garancije
za odloženo plaćanje

1.00

Odloženo plaćanje u
roku 90 dana od dana
fakturisanja, odnosno
izvrSenja usluge, bez
bankovne garancije
za odloženo plaćanje

3,00

Odloženo plaćanje u
roku 60 dana od dana
fakturisanja. odnosno
izvršenja usluge, bez
bankovne garancije za
odloženo plaćanje

2,00

3

UKUPAN BROJ
BODOVA PO SVIM
KRITERIJIMA

100

 

55,51

 

100,00

 

26,19

 

 

1. "Smajić-lnženjering" d.o.o. Goražde ponuda broj 77-U-22 od 14.02.2022. godine sa sljedećim elementima ponude:

Ponuđena cijena: 798,00 KM bez uračunatog PDV-a, na paritetu DDP RMU "Đurđevik", odnosno sa uračunatih 17% PDV-a iznosi 933,66 KM,
Uslovi i rok plaćanja: Odloženo plaćanje u roku 90 dana od dana fakturisanja, odnosno završetka usluge, bez bankovne garancije za odloženo plaćanje,
Rok izvršenja usluge: 30 dana od dana obostranog potpisivanja ugovora,
Opcija ponude: 60 dana.

2. Centar za projektovanje i konsalting "CPK" d.o.o. Banja Luka ponuda broj CPK-PO-46-2/22 od 14.02.2022. godine sa sljedećim elementima ponude:

Ponuđena cijena: 1.420,00 KM bez uračunatog PDV-a, na paritetu DDP RMU "Đurđevik", odnosno sa uračunatih 17% PDV-a iznosi 1.661,40 KM,

Uslovi i rok plaćanja: Odloženo plaćanje u roku 30 dana od dana fakturisanja, odnosno
završetka usluge, bez bankovne garancije za odloženo plaćanje,
Rok izvršenja usluge: 30 dana od dana obostranog potpisivanja ugovora,
Opcija ponude: 60 dana.

3. JP preduzeće za vodoprivrednu djelatnost "Spreča" d.d. Tuzla ponuda broj 051-01 -4-312/22 od 14.02.2022. godine sa sljedećim elementima ponude:

Ponuđena cijena: 2.000,00 KM bez uračunatog PDV-a, na paritetu DDP RMU "Đurđevik", odnosno sa uračunatih 17% PDV-a iznosi 2.340,00 KM,
Uslovi i rok plaćanja: Odloženo plaćanje u roku 90 dana od dana fakturisanja, odnosno završetka usluge, bez bankovne garancije za odloženo plaćanje,
Rok izvršenja usluge: 30 dana od dana obostranog potpisivanja ugovora.
Opcija ponude: 60 dana.

4. "Sendo" d.o.o. Sarajevo ponuda broj 116-02-i/22 od 10.02.2022. godine sa sljedećim elementima ponude:

Ponuđena cijena: 2.050,00 KM bez uračunatog PDV-a, na paritetu DDP RMU
"Đurđevik", odnosno sa uračunatih 17% PDV-a iznosi 2.398,50 KM,
Uslovi i rok plaćanja: Odloženo plaćanje u roku 30 dana od dana fakturisanja, odnosno završetka usluge, bez bankovne garancije za odloženo plaćanje,
Rok izvršenja usluge: 30 dana od dana obostranog potpisivanja ugovora,
Opcija ponude: 60 dana.

5. "Urbis Centar" d.o.o. Banja Luka ponuda broj 265-P/22 od 14.02.2022. godine sa sljedećim elementima ponude:

Ponuđena cijena: 2.200,00 KM bez uračunatog PDV-a, na paritetu DDP RMU "Đurđevik", odnosno sa uračunatih 17% PDV-a iznosi 2.574,00 KM,
Uslovi i rok plaćanja: Odloženo plaćanje u roku 45 dana od dana fakturisanja, odnosno završetka usluge, bez bankovne garancije za odloženo plaćanje,
Rok izvršen ja usluge: 30 dana od dana obostranog potpisivanja ugovora,
Opcija ponude: 60 dana.

6. Institut za građevinarstvo "IG" d.o.o. Banja Luka ponuda broj 446/22 od 15.02.2022. godine sa sljedećim elementima ponude:

Ponuđena cijena: 2.300,00 KM bez uračunatog PDV-a, na paritetu DDP RMU "Đurđevik", odnosno sa uračunatih 17% PDV-a iznosi 2.691,00 KM,
Uslovi i rok plaćanja: Odloženo plaćanje u roku 90 dana od dana fakturisanja, odnosno završetka usluge, bez bankovne garancije za odloženo plaćanje,
Rok izvršenja usluge: 30 dana od dana obostranog potpisivanja ugovora,
Opcija ponude: 60 dana.

7. "Radis" d.o.o. Istočno Sarajevo ponuda broj 253-02/22 od 15.02.2022. godine sa sljedećim elementima ponude:

Ponuđena cijena: 3.200,00 KM bez uračunatog PDV-a, na paritetu DDP RMU "Đurđevik", odnosno sa uračunatih 17% PDV-a iznosi 3.744,00 KM,
Uslovi i rok plaćanja: Odloženo plaćanje u roku 60 dana od dana fakturisanja, odnosn završetka usluge, bez bankovne garancije za odloženo plaćanje,
Rok izvršenja usluge: 30 dana od dana obostranog potpisivanja ugovora,
Opcija ponude: 60 dana.

 

Pravo žalbe

Ponuđač koji je učestvovao u postupku javne nabavke po ovom predmetu i koji smatra daje Ugovorni organ u toku konkretnog postupka izbora najpovoljnije ponude, odnosno dodjele Ugovora prekršio jednu ili više odredbi Zakona o javnim nabavkama BiH, ima pravo izjaviti žalbu na postupak, na način i u rokovima utvrđenim u članu 99. i 101. stav (5) i (6) Zakona o javnim nabavkama BiH.
Žalba se izjavljuje Ugovornom organu kao prvostepenoj instanci u žalbenom postupku, u pismenoj formi i u roku 5 dana od dana prijema Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača.Direktor: Husein Trumić 

 

Odluka o izboru Revizija gl.projekta sa rješenjem za otpadne vode

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: