Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 04.03.2022. 08:59

Izrada alata za balansiranje i balansiranje HS EP 425 i EP 490

Izvor: Akta.ba, 28.02.2022.

Rudnik mrkog uglja "Đurđevik" d.o.o. - ĐurđevikBroj: 03-1552/22
Datum: 23.02.2022.Na osnovu člana 89. i 70. stav (3) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH broj 39/14), Zapisnika o ocjeni ponuda od 21.02.2022. godine na osnovu člana 65. Zakona i člana 48. Statuta Rudnika mrkog uglja "Đurđevik" d.o.o. - Đurđevik, Direktor društva Rudnik mrkog uglja
"Đurđevik" d.o.o. - Đurđevik. donosi:


ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluge

Izrada alata za balansiranje i balansiranje HS EP 425 i EP 490


Nakon provedenog postupka konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda za nabavku usluge - Izrada alata za balansiranje i balansiranje HS EP 425 i EP 490, ugovor se dodjeljuje ponuđaču "Erax Invest" d.o.o. Banovići čija je ponuda ocjenjena kao najuspješnija.


OBRAZLOŽENJE

Po obavještenju o nabavci za javnu nabavku usluge: Izrada alata za balansiranje i balansiranje HS EP 425 i EP 490, broj obavještenja: 350-7-2-60-3-65/22 objavljenom na Portalu javnih nabavki dana, 10.02.2022. godine, evidencijski broj nabavke 03-994/22, Tendersku dokumentaciju u skladu sa članom 55. stav (1) tačka d) ZJN BiH preuzelo je pet (5) ponuđača a što se vidi iz izvještaja o preuzimanju tenderske dokumentacije od strane ponuđača sa Portala javnih nabavki www.ejn.gov.ba kreiranog 18.02.2022. godine.

Rok za dostavu ponuda bio je 18.02.2022. godine do 12:00 sati, a javno otvaranje ponuda je zakazano za 18.02.2022. godine u 12:30 sati u prostorijama Rudnika.

Na osnovu poziva i Obavještenja o nabavci svoju ponudu u datom roku je dostavio ponuđač: 1) Ponuda sa prijemnim brojem 19-1454/22 od 18.02.2022. godine,
Ponuđač: "Erax Invest" d.o.o. Banovići.

Javno otvaranje ponuda je dana 18.02.2022. godine u 12:30 sati izvršila Komisija za provođenje postupka javne nabavke imenovana Rješenjem direktora broj: 03-995/22 od 07.02.2022. godine.

Javno otvaranje ponuda izvršeno je u skladu sa članom 63. Zakona o javnim nabavkama i sačinjen je Zapisnik o otvaranju ponuda. Javnom otvaranju ponuda nisu prisustvovali predstavnici ponuđača.

Zapisnik sa javnog otvaranja ponuda i zapisnik o zaprimanju ponuda je dostavljen ponuđaču istog dana.

Obzirom da je u obavještenju o nabavci navedeno da se namjerava koristiti E-aukcija na zatvorenoj sjednici Komisije za nabavke održanoj dana 18.02.2022. godine u 13:00 sati Komisija je izvršila početnu ocjenu ponuda odnosno provjeru kvalifikacije kandidata/ponuđača, te konstatovala da se ponuđač "Erax Invest" d.o.o. Banovići kvalifikovao za dalji tok javne nabavke.

Komisija je u početnoj ocjeni ponuda utvrdila da se ponuđač "Erax Invest" d.o.o. Banovići kvalifikovao i da je dostavio prihvatljivu ponudu.

Komisija je u skladu sa članom 3. stav (3) pravilnika o uslovima i načinu korištenja e-aukcije utvrdila da se ne može zakazati e-aukcija jer je primljena 1 prihvatljiva ponuda.

Komisija je izvršila analizu prihvatljivih ponuda prema kriteriju Najniža cijena i sačinila konačnu rang listu prihvatljivih ponuda, te konstatuje sledeće:

Ponuda koja je ocijenjena kao najuspješnija je ponuda ponuđača koji je ponudio najnižu cijenu:

 

1. "Erax Invest" d.o.o. Banovići ponuda br.027-D/22 od 18.02.2022. godine sa sljedećim elementima ponude:

• ponuđena cijena: 3.500,00 KM bez uračunatih 17% PDV-a, odnosno sa uračunatih 17% PDV-a, iznosi 4.095,00 KM na paritetu DDP Rudnik Đurđevik,

• uslovi i rok plaćanja: 60 dana od dana fakturisanja, odnosno završetka usluge bez bankovne garancije za odloženo plaćanje,

• rok izvršenja usluge: 7 dana od dana obostranog potpisivanja ugovora,

• garantni rok: 6 mjeseci na balansiranje od dana ugradnje,

• opcija ponude: 60 dana.

 

Pravo žalbe

Ponuđač koji je učestvovao u postupku javne nabavke po ovom predmetu i koji smatra daje Ugovorni organ u toku konkretnog postupka izbora najpovoljnije ponude, odnosno dodjele Ugovora prekršio jednu ili više odredbi Zakona o javnim nabavkama BiH, ima pravo izjaviti žalbu na postupak, na način i u rokovima utvrđenim u članu 99. i 101. stav (5) i (6) Zakona o javnim nabavkama BiH.
Žalba se izjavljuje Ugovornom organu kao prvostepenoj instanci u žalbenom postupku, u pismenoj formi i u roku 5 dana od dana prijema Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

Direktor: Hasan Trumić 

Odluka o izboru Izrada alata za balansiranje i balansiranje spojnica

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: