Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 05.03.2022. 11:43

Toneri

Izvor: Akta.ba, 02.03.2022.

Ministarstvo saobraćaja i veza Republike Srpske

Broj: 13.02/404-472/22

Datum: 02.03.2022. godine


Na osnovu člana 70. stav 1. 3. i 6. i člana 64. stav 1. tačka 6 Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH", broj 39/14), člana 7. Internog Pravilnika o postupku direktnog sporazuma u Ministarstvu saobraćaja i veza Republike Srpske, broj 13.01/052-282/15 od 12.02.2015. godine, u postupku javne nabavke tonera, ministar donosi,


ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača


Član 1.

Prihvata se ponuda broj 25-02/22 od 01.03.2022. godine za javnu nabavku tonera i Ugovor se dodjeljuje ponuđaču „Grafo-Komerc" d.o.o. Banja Luka, no cijeni od 1.246,20 KM (bez PDV-a), odnosno 1.458,05 KM( sa PDV-om).


Član 2.

Ponuda ponuđača iz člana 1. ove Odluke je bila najpovoljnija no kriterijumu najniže cijene u skladu sa članom 64. stav 1. tačke b. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH", broj 39/14).


Član 3,

Ova Odluka objaviće se na internet stranici Ugovornog organa (www.vladars.net), istovremeno sa upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, a u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine,


Član 4.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.


Obrazloženje

Postupak javne nabaeke pokrenut je Odlukom broj 13.02/404-472/22 od 24.02.2022. godine, a u skladu sa Planom javnih nabavki broj 13.02/404-17/22 od 05.01.2022. godine.

Javna nabavka je sprovedena putem direktnog sporazuma. Javni poziv je upućen ponuđačima 28.02.2022. godine na dvije adrese. U predviđenom roku za prijem ponuda do 01.03.2022. godine do 11,00 časova, zaprimljene su dvije (2) ponude:

1. Grafo- Komerc d.o.o. Banja Luka po cijeni od 1.246,20 KM (bez PDV-a) odnosno 1.458,05 KM (sa PDV-om)

2. „MediaMarket" d.o.o. Banja Luka po cijeni od 1.406,84 KM (bez PDV-a) odnosno 1.646,00 KM (sa PDV-om)

Ponuđač „Grafo-Komerc" d.o.o. ispunjava kvalifikacione uslove, u skladu sa kriterijumima iz zahtjeva, te je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine, podzakonskim aktima i internim aktima.

Cijeneći navedeno donesena je odluka kao u dispozitivu.


POUKA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove odluke žalba nije dopuštena.

Dostaviti

Ponuđačima

a/a

Ministar: Nedeljko Ćorić 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: