Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 07.03.2022. 09:32

Sistemska deratizacija u 2022. godini

Izvor: Akta.ba, 03.03.2022.

 

R   e   p   u   b   l   i   k   a      S   r   p   s   k   a

OPŠTINA OSMACI

NAČELNIK OPŠTINE OSMACI

 

Broj: 02-014-_______-1/22

Datum: 03.03.2022. godine

 

Na osnovu člana 87. stav (1) tačka b. i  člana 90. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14) u postupku javne nabavke usluga „Sistemska deratizacija u 2022.godini“, Načelnik opštine Osmaci, je donio

 

O D L U K U

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Član 1.

Prihvata se Ponuda dostavljena od strane „Sanitarac“ d.o.o. Vlasenica, broj:26/22 od 01.03.2022.godine  i ugovor za javnu nabavku usluga „Sistemska deratizacija u 2022.godini“,  dodjeljuje navedenom ponuđaču za ponuđenu cijenu kao u Ponudi.

 

Član 2.

Ponuda je sastavni dio ugovora.

 

Član 3.

Za izvršenje ove odluke zadužuje se i ovlašćuje  Odjeljenje za privredu, finansije i društvene djelatnosti.

 

Član 4.

Ova odluka objaviće se na veb-stranici opštine Osmaci www.osmaci.org, istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama.

 

Član 5.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 71. stav (2) Zakona o javnim nabavkama.

 

O b r a z l o ž e nj e

 

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 02-014-______/22 od 03.03.2022. godine.

 

Javna nabavka je provedena putem direktnog sporazuma.

 

Zahtjev za dostavu ponuda je proslijeđen „Sanitarac“ d.o.o. Vlasenica.

 

Nakon ocjene provedenog postupka, Načenik opštine Osmaci, kao rukovodilac ugovornog organa nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za odbijanje ponude.

 

Izabrani ponuđač je izabran primjenjujući kriterijum najniže cijene, koja je ponuđena kao u Ponudi broj:26/22 od 01.03.2022.godine i iznosi 256,41 KM bez PDV-a, odnosno 300,00 KM sa obračunatim PDV-om.

 

Iz navedenih razloga, primjenom člana 64. stava (1) tačka najniža cijena Zakona o javnim nabavkama, odlučeno je kao u dispozitivu.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 5 (pet) dana od dana prijema ove odluke.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: