Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 07.03.2022. 12:09

Izgradnja i ugradnja crpne opreme u bunarima

Izvor: Akta.ba, 04.03.2022.

 

Tuzla, 04.03.2022. godine

Broj: 01-04-1770 /22

 

Na osnovu člana 70., a u vezi sa članom 64. stav 1. tačka b) ZJN BiH ( "SI. glasnik BiH" br. 39/14), člana 48. Statuta Rudnika uglja „Kreka" d.o.o. - Tuzla broj S-1766/20-79./2 od 03.08.2020. godine, člana 3. Odluke o davanju prokure broj S-4147/21-88./5. od 21.05.2021. godine i Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda - sa preporukom Komisije od 28.02.2022. godine, v.d. Direktora i Prokurista donose

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga - Izgradnja i ugradnja crpne opreme u bunarima-

 

Član 1.  

Okvirni sporazum u postupku javne nabavke usluga - Izgradnja i ugradnja crpne opreme u bunarima, dodjeljuje se ponuđaču „RUD-PROM" d.o.o. Tuzla u vrijednosti do 49.700,00 KM bez PDV-a (58.149,00 KM sa PDV-om), za period od 12 (dvanaest) mjeseci.

 

član 2.

Nakon konačnosti ove Odluke sa ponuđačem iz člana l.ove Odluke zaključit će se Okvirni  sporazum.

 

O b r a lož e nj e

Na osnovu odobrene interne narudžbe Rudnika ,.Mramor" u Mramoru broj 13-301/2021 i Odluke v.d. Direktora i Prokuriste br. 01-04-10314/21 od 31.12.2021. godina, Komisija za javnu nabavku usluga- Izgradnja i ugradnja crpne opreme u bunarima, pripremila je tendersku dokumentaciju i obavještenje o nabavci i iste je, u skladu sa članom 55. ZJN BiH („Službeni glasnik BiH" br. 39/14) i članom 9. Uputstva o dopunama uputstva o uslovima i načinu objavljivanja obavještenja i dostavljanja izvještaja u postupcima javnih nabavki u informacionom sistemu e-nabavke („Službeni glasnik BiH" br. '. 53/15), objavila na portalu Javnih nabavki dana 28.01.2022. godine (obavještenje o nabavci br. 663-1-2-42-3-59/22). Sažetak obavještenja o nabavci objavljen u „Službenom glasniku BiH" br. -5 od 04.02.2022. godine.

Ponude za javnu nabavku usluga-Izgradnja i ugradnja crpne opreme u bunarima,

blagovremeno su dostavila 2 (dva) ponuđača i to: „RUD-PROM" d.o.o. Tuzla u vrijednosti od 49.700,00 KM bez PDV-a i "GEOSERVIS" d.o.o. Živinice u vrijednosti od 49.990,00 KM bez PDV-a i konstatovano je da iste odgovaraju traženim zahtjevima (Analitički pregled ponuda od 24.02.2022., godine).

Na osnovu naprijed navedenog, zakazana je e-aukcija za 28.02.2022. godine u 10:00 sati. Nakon okončane e-aukcije, na kojoj nije bilo promjena cijena, a na osnovu Izvještaja o toku i završetku e- aukcije, sačinjena je sljedeća rang lista:. 

1.„RUD-PROM" d.o.o. Tuzla sa cijenom od 49.700,00 KM bez PDV-a (58.149,00 KM sa PDV-om),

2."GEOSERVIS" d.o.o. Živinice sa cijenom od 49.990,00 KM bez PDV-a (58.488,30 KM sa PDV-om.

Na osnovu provedenog postupka od strane Komisije, te Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda - sa preporukom iste, odlučeno je kao u dispozitivu ove Odluke.

 

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba Rudnik uglja „Kreka'* d.o.o. - Tuzla, u roku od 10 (deset) dana od dana prijema iste.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: