Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 07.03.2022. 15:21

Usluge održavanja poslovnog softvera ImeIBIS i konsultantske usluge

Izvor: Akta.ba, 04.03.2022.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

TUZLANSKI KANTON

ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA TUZLANSKOG KANTONA TUZLA

 

Broj: 03-11-24-12-5-1-12/22 - BA/ES

Tuzla, 04.03.2022. godine

 

Na osnovu člana 70. stav (1), (3) i (6) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj: 39/14), člana 12. Statuta Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona ("Službene novine TK", broj: 4/16) i Preporuke Komisije date u Zapisniku o ocjeni konačne ponude u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja broj: 03-11-24-12-5-1-11/22-BA/ES od 03.03.2022. godine, donosi se

 

ODLUKA

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Član 1.

Prihvata se preporuka Komisije za nabavke, te se kao najpovoljnija ponuda u postupku javne nabavke "usluge održavanja poslovnog softvera ImeIBIS i konsultantske usluge", bira ponuđač - IMEL d.o.o. Lukavac sa cijenom ponude u iznosu od 9.992,00 KM bez PDV-a, odnosno 11.690,64 KM sa PDV-om.

 

Član 2.

Ova Odluka dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u predmetnom postupku javne nabavke, a u skladu sa članom 70. stav (2) Zakona o javnim nabavkama.

 

Član 3.

U skladu sa članom 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama, ova Odluka objavit će se na zvaničnoj internet stranici ugovornog organa (www.zzotk.ba), istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke.

 

Član 4.

Odluka stupa na snagu danom donošenja

 

OBRAZLOŽENJE

 

Postupak javne nabavke "usluge održavanja poslovnog softvera ImeIBIS i konsultantskih usluga", pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke, broj: 03-11-24-12-5-1-1/22 - BA/ES od 09.02.2022. godine.

Predmetni postupak javne nabavke provodio se putem pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o nabavci, odnosno u skladu sa članom 28. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH" broj: 39/14). Ispunjeni su uslovi za primjenu pregovaračkog postupka bez objave obavještenja za nabavku usluga iz člana 21. stav (1) tačka c) Zakona o javnim nabavkama koji predviđa provođenja postupka „kada se iz suštinskih, dokazivih tehničkih ili umjetničkih razloga, ili iz razloga koji se odnose na zaštitu ekskluzivnih prava, ugovor može dodijeliti samo određenom dobavljaču".

Procijenjena vrijednost javne nabavke iznosi 10.000,00 KM bez uračunatog PDV-a, odnosno 11.700,00 KM sa uračunatim PDV-om.

Dana 09.02.2022. godine, donesena je Odluka o imenovanju Komisije broj: 03-11-24-12-5-1- 3/22-ES/SA kojom je imenovana Komisija za provođenje pregovoračkog postupka bez objave obavještenja o nabavci, za nabavku usluga održavanja poslovnog softvera ImeIBIS i konsultantske usluge (u daljem tekstu; Komisija).

Dana 22.02.2022. godine donesena je Odluka o dopuni Odluke o imenovanju Komisije broj: 03- 11-24-12-5-1-3-1/22-ES/SA, kojom se izvršila dopuna člana 2. Odluke o imenovanju Komisije broj: 03-11-24-12-5-1-3/22-ES/SA od 09.02.2022. godine.

PRVA FAZA - PRETKVALIFIKACIJA

Rok za dostavljanje zahtjeva za učešće bio je 15.02.2022. godine, u 14 sati.

Otvaranje zahtjeva za učešće je održano dana 15.02.2022. godine, u 14 sati i 30 minuta, u prostorijama Zavoda.

Dana 15.02.2022. godine, sačinjen je Zapisnik o ocjeni zahtjeva za učešće u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja broj: 03-11-24-12-5-1-4/22 -BA/ES, koji sadrži sve podatke i obrazloženja oko evaluacije i ocjene dostavljenih zahtjeva za učešće u kojem je konstatovano da je zahtjev za učešće dostavljen od strane kandidata:

Broj protokola

Naziv / ime kandidata

Datum i sat prijema

DJ - 241

IMEL d.o.o. Lukavac

15.02.2022. godine, u 13 sati i 20 minuta

 

Dana 16.02.2022. godine, donesena je Odluka o rezultatu pretkvalifikacije kandidata, broj: 03-11 - 24-12-5-1-5/22-BA/ES, kojom je utvrđeno da je kvalifikovan kandidat IMEL d.o.o. Lukavac.

DRUGA FAZA - POZIV ZA PODNOŠENJE POČETNIH PONUDA I PREGOVARANJE

Tenderska dokumentacija broj: 03-11-24-12-5-1-7/22 (Druga faza) je dostavljena kvalifikovanom kandidatu, putem e-maila, dana 18.02.2022. godine.

Rok za dostavljanje početnih ponuda bio je 22.02.2022. godine do 14 sati.

Otvaranje početnih ponuda održano je dana 22.02.2022. godine, u 14 sati i 30 minuta, u prostorijama Zavoda. 

 

Broj protokola

Naziv / ime ponuđača

Datum i sat prijema

DJ - 270

IMEL d.o.o. Lukavac

22.022.2022. godine, u 13 sati i 15 minuta

 

Također je konstatovano:

Cijena Početne ponude, bez PDV-a, iznosi: 9.992,00 KM

Popust na cijenu iznosi 0,00 KM

Cijena Početne ponude, sa uključenim popustom iznosi 9.992,00 KM PDV na cijenu ponude (sa uračunatim popustom) iznosi 1.698,64 KM Ukupna cijena Početne ponude iznosi 11.690,64 KM

Nakon pregleda Početne ponude, dostavljene u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja za nabavku usluga održavanja poslovnog softvera ImeIBIS i konsultantskih usluga, Komisija je konstatovala da ponuda ispunjava formalno pravne uslove i da je kao takva prihvatljiva.

S obzirom na činjenicu da je ponuda prihvatljiva kandidat IMEI d.o.o. Lukavac pozvat je na Pregovore, koji su planirani za 25.02.2022. godine u 11 sati i 30 minuta.

Konstatovano je da je Početna ponuda dostavljena od strane ponuđača:

Nakon izvršenih pregovora, sačinjen je Zapisnik o izvršenim pregovora sa ovlaštenim predstavnikom ponuđača IMEL d.o.o. Lukavac, u predmetu javne nabavke usluga održavanja poslovnog softvera ImeIBis i konsultantskih usluga broj: 03-11-24-12-5-1-9/22-BA/ES od 25.02.2022. godine. Zapisnik o izvršenim pregovorima sadrži zaključke koji su doneseni na osnovu pitanja postavljenih od strane postupajuće Komisije.

 

 

TREĆA FAZA - DOSTAVLJANJE KONAČNIH PONUDA

Nakon izvršenih pregovora, u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja usluga održavanja poslovnog softvera ImeIBIS i konsultantskih usluga, ponuđač Lukavac je pozvan da dostavi Konačnu ponudu.

Rok za dostavljanje Konačne ponude bio je 03.03.2022. godine do 14 sati.

Dana 25.02.2022. godine, ponuđaču IMEL d.o.o. Lukavac je dostavljena dokumentacija broj: 03-11-24-12-5-1-10/22 (Treća faza).

za nabavku IMEL d.o.o.

Tenderska

Konstatovano je daje Konačna ponuda dostavljena od strane ponuđača:

 

 

Broj protokola

Naziv / ime ponuđača

Datum i sat prijema

DJ - 300

IMEL d.o.o. Lukavac

03.03.2022. godine, u 13 sati i 17 minuta

 

Također je konstatovano:

 

Cijena Konačne ponude, bez PDV-a, iznosi: 9.992,00 KM

Popust na cijenu iznosi 0,00 KM

Cijena Konačne ponude, sa uključenim popustom iznosi 9.992,00 KM

PDV na cijenu ponude (sa uračunatim popustom) iznosi 1.698,64 KM

Ukupna cijena Konačne ponude iznosi 11.690,64 KM

 

Nakon pregleda i ocjene Konačne ponude, ista je od strane Komisije, ocjenjena kao formalno pravno ispravna odnosno kao prihvatljiva. Dana 03.03.2022. godine, sačinjen je Zapisnik o ocjeni konačne ponude u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja broj: 03-11-24-12-5-1- 11/22 -BA/ES, koji sadrži sve podatke i obrazloženja oko evaluacije i ocjene dostavljene Konačne ponude.

U Zapisniku broj: 03-11-24-12-5-1-11/22-BA/ES, Komisija je dala prijedlog odgovornoj osobi ugovornog organa da u skladu sa kriterijem za izbor ponude "najniža cijena", donese Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača kojom se bira ponuđač IMEL d.o.o. Lukavac sa cijenom u iznosu od 9.992,00 KM bez PDV-a odnosno 11.690,64 KM sa PDV-om.

Ugovorni organ nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije. U postupku je procijenjeno daje Komisija u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima i Tenderskom dokumentacijom.

Uzimajući u obzir sve naprijed navedeno, odlučeno je kao u članu 1. dispozitiva ove Odluke.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba Uredu za razmatranje žalbi BiH putem ovog Ugovornog organa najkasnije u roku od deset (10) dana od dana prijema ove Odluke.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: